Part Time jobs banner (HC)

Chwilio am Swydd Rhan-Amser

Mae gwaith rhan-amser tra'n astudio yn cynnig arian a phrofiad gwerthfawr. Nid oes angen iddo fod yn berthnasol i'ch gradd, ond mae'n helpu i feithrin sgiliau a chysylltiadau. Mae cydbwysedd yn allweddol - peidiwch â gor-ymrwymo.

Camau i gael swydd ran-amser:

  1. Cynllunio ymlaen llaw ar gyfer ffeiriau swyddi.
  2. Paratowch eich CV gan ddefnyddio enghraifft CV rhan-amser sy'n seiliedig ar sgiliau gan Indeed.
  3. Ymunwch â gweithgareddau allgyrsiol ar gyfer sgiliau a chysylltiadau - ymuno â thîm, clwb, neu gymdeithas, mynychu digwyddiadau neu wirfoddoli.

Eich ffynhonnell ar gyfer swyddi rhan-amser, interniaethau, a chyfleoedd gyrfa gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Cyfleoedd PDC

Cefnogi negeseuon a gwaith Gyrfaoedd PDC fel cynrychiolwyr myfyrwyr y gwasanaeth.

Cynhyrchu amrywiaeth o gynnwys bywyd myfyriwr difyr i ni ei ddosbarthu trwy brif sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan PDC.

Darparu cefnogaeth TG wyneb-yn-wyneb ar y campws a chymorth cyfeiriadol i gyfoedion a staff yn ystod wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd newydd.

Cefnogwch eich cyfoedion i ddefnyddio'r llyfrgell, cydweithio â staff y llyfrgell ar brosiectau, a hyrwyddo gwasanaethau llyfrgell.

Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth gynrychioli'r Brifysgol a recriwtio darpar fyfyrwyr.

Byddwch yn cynnig cymorth digidol i gyfoedion trwy sesiynau galw heibio, apwyntiadau, ac arwain sesiynau hyfforddi ar bynciau fel systemau PDC, PowerPoint, Word, ac Excel.

Mae'r rôl hon yn cynnwys croesawu myfyrwyr, dosbarthu taflenni, a chefnogi digwyddiadau ac ymgyrchoedd prifysgol.

Chwiliwch am ystod eang o gyfleoedd o fewn Undeb y Myfyrwyr.

Local Opportunities

Gwefannau Swyddi Cyffredinol:

Nid yw pob swydd yn cael ei hysbysebu! Mae llawer yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ar lafar, neu bostiadau lleol. Cysylltwch â chyflogwyr lleol gyda CV a llythyr eglurhaol. Sicrhewch eich bod yn arddangos eich sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, rheoli amser, a gwaith tîm

Asiantaethau: Gall asiantaethau cyflogaeth helpu i ddod o hyd i swyddi tymor byr neu dros dro. Defnyddiwch Agency Central i ddod o hyd i asiantaethau lleol neu'r rhai sy'n arbenigo mewn sectorau fel manwerthu neu ganolfannau galwadau.

Myfyrwyr Rhyngwladol: Gall cyfyngiadau fisa fod yn berthnasol i'ch oriau gwaith a'ch math o swydd. Gwiriwch y Immigration & International Student Advice Team am arweiniad ar weithio yn y DU tra'n astudio.

Sylwer - Cynnwys Allanol

Mae cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.