Rhaglen Interniaeth Busnes 10 wythnos PDC

Israddedigion PDC yn llwyddo i sicrhau interniaethau 10 wythnos trwy broses recriwtio gystadleuol. 

Ar 18fed Ionawr, cychwynnodd yr Ysgol Busnes, mewn partneriaeth â’r tîm Lleoliadau a Gyrfaoedd, ar y chweched garfan o interniaethau 10 wythnos gyda 55 o fyfyrwyr. Mae'r rhaglen yn gweithio'n agos gyda sefydliadau blaenllaw o'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol fel bod myfyrwyr yn cael y cyfle i gael profiad amhrisiadwy yn eu dewis faes tra'n cyfrannu at waith gwerthfawr y darparwyr cynnal. Manteisiodd y myfyrwyr ar ystod eang o gyfleoedd rhagorol a gafwyd gan y Tîm Lleoliadau. 

Dywedodd Danielle Angell, Aren Cymru bod eu interniaid yn dangos ymrwymiad, agwedd wych a pharodrwydd i gymryd rhan ar draws pob agwedd o’r elusen. 

“Mae’r rhaglen interniaeth yn parhau i fod yn rhywbeth rydyn ni’n mwynhau bod yn rhan ohoni’n fawr. Mae’r cymorth i ni fel elusen yn aruthrol, ond rydym hefyd yn mwynhau rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio o fewn y sector elusennol gan eu helpu i ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau. Fel bob amser mae wedi bod yn bleser bod yn rhan ohono. Mae'r broses bob amser yn slic iawn ac yn llyfn. Dim ond un interniaeth y llynedd yr oeddem wedi bwriadu ei chynnal, ond oherwydd safon yr ymgeiswyr fe benderfynon ni groesawu Thomas a Hannah, a’n helpodd ni i gynnal ymgyrch Diwrnod Arennau’r Byd llwyddiannus, a’n cefnogi gyda’r gwaith o gynllunio digwyddiad ar raddfa fawr. Edrychaf ymlaen at weld Charlotte yn ymuno â ni eleni.” 

Cyflawnodd Rhys Hayward sy’n astudio BSc Rheoli Marchnata ei interniaeth yng Nghanolfan Ganser Felindre ym mis Ionawr 2021. 

"Roedd y tîm Addysg a Datblygu mor anogol tuag at fy natblygiad, gan roi'r hyder a'r arbenigedd i mi weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol yn y GIG a Gwasanaeth Gwaed Cymru. Roedd fy rheolwr llinell yn deall fy anghenion ac yn sensitif i fy mhryderon am y llwyth gwaith prifysgol/gwaith, a fu’n rhyddhad mawr.  Roedd pob aelod o'r tîm yn groesawgar, yn chwilfrydig, ac yn ffocysedig ar sut y gallem gydweithio i ddarparu budd i'r ddwy ochr, i Felindre a fy natblygiad proffesiynol hefyd.  Byddwn yn argymell yr interniaeth hon yn fawr iawn i unrhyw fyfyriwr sydd am weithio gyda thîm hwyliog, tosturiol a chynhyrchiol a fydd yn eich annog a’ch herio i symud ymlaen fel gweithiwr proffesiynol, ond fel person hefyd.” 

Nod y modiwl 2il flwyddyn yw datblygu a hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr ar lefel reolaethol yn y diwydiant busnes perthnasol sy'n gysylltiedig â'u gradd mewn: 

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith o dan gyfarwyddyd cyflogwr a goruchwyliwr academaidd, gan eu galluogi i gymhwyso ystod o wybodaeth a sgiliau o'u cwrs, wrth iddynt ddysgu a datblygu eu sgiliau technegol a rheolaethol mewn amgylchedd gwaith. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://careers.southwales.ac.uk/employers/employers-guide-working-usw-students/business-school-internships/

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal interniaeth ac i gymryd rhan yn y broses recriwtio sy’n dechrau yn yr haf, cysylltwch â: Julie Gould ([email protected]) neu Angela Lewis([email protected]), Partneriaid Lleoliad Gwaith, Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PDC. 


#Gyrfaoedd