Rydym wedi LANSIO 🚀 - Cyflwyno ein Cyfranogwyr Lansio PDC!

Springboard Launch

Dechreuodd LANSIO PDC - Cyflymydd Gweithwyr Llawrydd a Chychwyn Busnes Graddedigion PDC ddeufis yn ôl, gydag 8 o raddedigion PDC â syniadau busnes arloesol ar y rhestr fer i fod yn rhan o'r rhaglen.

Wedi'i gychwyn gan Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr, mae'r graddedigion hyn wedi datgloi cyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes misol arbenigol i gael eu syniadau ar waith trwy'r rhaglen LANSIO.

Dros 16 wythnos, bydd cyfranogwyr yn datblygu eu syniadau, yn profi cynhyrchion/gwasanaethau ac yn lansio eu hunain fel gweithwyr llawrydd, cychwyn busnes neu fenter gymdeithasol. Cynhelir sesiynau hyfforddiant grŵp rheolaidd i ddatblygu meddylfryd a hyder, gan gynnwys apwyntiadau gyda mentor busnes.

Cewch glywed gan rai o'r cyfranogwyr ar sut mae rhaglen Cyflymydd LANSIO wedi eu helpu i ddatblygu eu syniad busnes:

Carys Ward.jpg

"Fe wnes i gais am y Rhaglen Cyflymydd Lansio gan ei fod yn gyfle perffaith i dyfu fy musnes, datblygu cynhyrchion newydd a cheisio cyngor. Mae cefnogaeth y tîm Cyflymydd Lansio wedi bod yn fuddiol yn enwedig y mentora un i un. Mae'r cyllid yn caniatáu i mi wneud ymchwil pellach, datblygu cynhyrchion newydd, pecynnu a chostau rhedeg fy musnes. Mae hefyd wedi bod yn wych cael y cyfle i rwydweithio a gweithio ochr yn ochr â pherchnogion busnes eraill. Mae'r cyfle hwn wedi caniatáu imi barhau i ddylunio yng Nghymru, edrychaf ymlaen at symud ymlaen gyda'r rhaglen."

- Carys Ward, BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn


Catrin Membery Pet Art.jpg

"Mae'r rhaglen hon yn darparu cefnogaeth un i un teilwredig i mi a'm busnes, yn ogystal â sesiynau hyfforddiant grŵp, sy'n caniatáu imi ddod i adnabod grŵp bach o bobl ifanc eraill yn yr un cwch busnes â mi fy hun! Mae fy nghynghorwyr wedi helpu hyd yn hyn gyda rhai syniadau busnes ac wedi fy annog i wthio fy musnes ymlaen, tra hefyd yn fy helpu gydag ochr fwy gweinyddol pethau fel cadw cofnodion a threthi. Bydd y cyllid a ddarperir gan y rhaglen hefyd yn fy helpu i roi hwb pellach i'm busnes fel y gallaf dalu am fwy o hysbysebu, a deunyddiau ac offer a fydd yn gwella ansawdd cyffredinol fy ngwaith."

- Catrin Membery, Astudiaethau Anifeiliaid (Coleg Penybont)


Holly Lloyd.jpeg

"Mae'r cyllid yn caniatáu imi gael yr amser sydd ei angen arnaf i ganolbwyntio ar fy syniad busnes yn llawn amser, heb orfod poeni cymaint am gyllid a chostau byw misol. Mae hefyd wedi fy helpu i gynllunio fy nghostau cychwynnol cychwyn busnes a'm cyllideb fisol yn effeithiol i gadw’r busnes i fynd wrth iddo ddatblygu. Mae'r cyngor o sesiynau hyfforddiant a chefnogaeth un i un a gefais ar y rhaglen hyd yn hyn wedi bod yn anhygoel ac yn ysgogol iawn, yn ogystal â rhoi’r offer a’r wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnaf i gael y dechrau gorau ar fy nhaith fusnes."

- Holly Lloyd, BA (Anrh) Ffotograffiaeth


Oes gennych chi ddiddordeb i ymuno â rhaglen LAUNCH y flwyddyn nesaf? Cofrestrwch eich diddordeb yn y ddolen isod.

Register.png

Mae'n rhaid eich bod wedi graddio yn 2019, 2020 a / neu 2021 a bod yng Nghymru ar ddechrau'r rhaglen cyflymydd. Er y bydd y rhan fwyaf o'r rhaglen cyflymydd yn cael ei darparu ar-lein, bydd cyfle i chi gwrdd yn bersonol â mentor busnes / menter fel rhan o'r cyflymydd felly bydd angen i chi allu teithio i un o'n 4 campws USW fel a amod cael ei dderbyn i LAUNCH.

Pob hwyl!
Tîm #MenterMyfyrwyr 😎

Facebook    Twitter    Email.png

#Mentermyfyrwyr #unilife_cymraeg #Gyrfaoedd