Mae'r Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang 2019!

SE_GEW19(CY)_141119_MH.jpg

Mae'r Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang (GEW) yn ddathliad o arloeswyr sydd â breuddwydion mawr ac yn lansio cychwyn busnes sy'n dod â syniadau'n fyw. Bob mis Tachwedd, mae GEW yn cyrraedd miliynau o bobl o bob oed a chefndir drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol, cenedlaethol a byd-eang.
 

Yma ym Mhrifysgol De Cymru, rydym am arddangos ein gweithgaredd wythnos, annog ein rhwydweithiau i gymryd rhan, ac amlygu ein hymrwymiad i fentergarwch ac entrepreneuriaeth.

 

Mae ein Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Menter, yr Athro Dylan Jones-Evans OBE yn croesawu'r wythnos gyda'n neges:

 

“Un o'r blaenoriaethau strategol allweddol i Brifysgol De Cymru yw parhau i weithio mewn partneriaeth i ysbrydoli a chefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr. Credwn fod gan raddedigion sy’n cychwyn busnes y potensial i hybu ffyniant am ddegawdau i ddod a bydd PDC yn chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu'r cyfraniad arloesol a gwerthfawr y mae'r busnesau hyn yn ei wneud i Gymru. Gwneir hyn nid yn unig trwy ymgorffori priodweddau graddedig allweddol menter ac arloesi ym mhortffolio cyrsiau PDC ond trwy ddarparu cefnogaeth benodol i'w myfyrwyr a'i graddedigion ar eu taith gychwynnol.  Gyrrir hyn gan ddatblygiad strategaeth entrepreneuriaeth glir a chanolbwyntiedig ar gyfer PDC lle blaenoriaethir creu a chefnogi mentrau graddedig, yn bennaf trwy'r deorydd busnes newydd, y Start-Up Stiwdio Sefydlu.  Cefnogir yr ymdrechion hyn gan ddigwyddiadau fel yr Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang lle byddwn yn tynnu sylw at berthnasedd menter i'n myfyrwyr trwy ddigwyddiadau fel y diwrnod Cychwyn Busnes.”

 

Mae gan gymorth menter yn PDC hanes profedig – gyda dros 130 o raddedigion yn 2018-19 yn cofrestru i fod yn hunangyflogedig, neu'n barod i gofrestru (Arolwg Canlyniadau Graddedigion). Rydym yn ymgysylltu'n gyson â thros 3000 o fyfyrwyr a graddedigion bob blwyddyn ac rydym yn cynnig cymorth a chyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion hyd at 3 blynedd.  Mae rhywfaint o'n cymorth a'n gweithgarwch yn cynnwys:

 

 • Cymorth un i un ar gyfer myfyrwyr a graddedigion (digidol neu'n bersonol)
 • Gweithdai a digwyddiadau, i mewn ac allan o'r cwricwlwm
 • Cyllid – Den Syniadau Disglair, Gwobrau Alumni a Gweithwyr Llawrydd
 • Siopau Pop-up/Gofod Masnachu
 • Cysylltiadau i gymorth a rhaglenni allanol (NatWest, cyflymyddion ayyb)
 • Grwpiau myfyrwyr a chymdeithasau (Cymdeithas Menter, Enactus, Gweithwyr Llawrydd)
 • Mynediad i Ofodau Gweithio ar y Cyd a Deorfeydd Busnes, gan gynnwys y Startup Stiwdio Sefydlu ar gampws Caerdydd
 • Cyfleoedd rhwydweithio – gan gynnwys digwyddiadau mewn cydweithrediad â sefydliadau mawr eraill
 • Cystadlaethau Rhanbarthol a Chenedlaethol
 • Proffilio Entrepreneuriaid
 • Atgyfeiriadau i raglenni cymorth ffurfiol
 • Mentoriaeth gan Entrepreneuriaid Graddedig
 • Mynediad a darlithoedd gwadd o Gymru ac entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes ehangach

Cymerwch ran yn Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang PDC - rydym yn galw ar ein holl entrepreneuriaid – graddedigion ledled Cymru i drydaru cyngor ac awgrymiadau i’n myfyrwyr sydd am ‘Gychwyn Busnes’!  Defnyddiwch yr hashnod #USWGEW19 a rhannwch eich cyngor cychwyn busnes.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni yn [email protected]

 

#enterprise #careers #unilife_cymareg #sefydlu