Cynllun Intern Ymchwil Yr Haf

Cynllun Intern Ymchwil Yr Haf.png

Mae'r Cynllun Intern Ymchwil yr Haf yn cynnig profiad ymchwil ymarferol i israddedigion neu ôl-raddedigion addawol PDC yn ystod gwyliau'r haf, gyda'r nod o'u hannog i ystyried astudiaeth bellach a/neu yrfa mewn ymchwil. 

Bydd y cynllun o ddiddordeb i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil Troseddeg a/neu Plismona a goruchwylir interniaid gan staff o'r pynciau hyn. Fodd bynnag, nid yw'r cynllun yn gyfyngedig i fyfyrwyr o'r pynciau hyn - mae'n agored i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf a gradd Meistr PDC mewn Troseddeg, Plismona ac unrhyw bynciau cysylltiedig (e.e. y Gyfraith a Seicoleg) sy'n graddio yn 2024 a thu hwnt.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddisgwyl cymryd rhan mewn rhai neu'r holl weithgareddau canlynol:

  • Ysgrifennu ceisiadau ymchwil (gan gynnwys yr intern o bosibl fel cynorthwyydd ymchwil neu fyfyriwr wedi'i ariannu).
  • Drafftio cyhoeddiadau (gan gynnwys yr intern fel cydawdur o bosibl).
  • Chwilio/adolygu llenyddiaeth.
  • Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer prosiectau ymchwil.
  • Trefnu digwyddiadau e.e. cynadleddau, seminarau.
  • Mae cymryd rhan mewn gwaith maes a dadansoddi data yn llai tebygol oherwydd cyfyngiadau a roddir ar bwy all gael mynediad at gyfranogwyr a data, ond nid yn amhosibl.

Mae'r goruchwyliwr yn chwilio am intern gyda:

  • Cefndir academaidd cryf mewn Troseddeg, Plismona neu ddisgyblaeth gysylltiedig (o leiaf wedi cyflawni/rhagweld 2:1/teilyngdod).
  • Diddordeb a gallu mewn dulliau ymchwil ac ysgrifennu.
  • Y gallu i weithio'n annibynnol a dangos menter.

Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno adroddiad ar eu profiad cyn pen pythefnos ar ôl cwblhau eu hinterniaeth.

Gall y lleoliad fod rhwng 6 wythnos yn llawn amser neu'n hirach os yw'r interniaeth yn rhan-amser. Mae rhywfaint o hyblygrwydd dros y dyddiad dechrau a gall goruchwylwyr a rhyngwyr unigol drefnu dyddiad cychwyn sy'n gyfleus i'r ddwy ochr i gyd-fynd â gwyliau'r haf. Bydd interniaid llawn amser yn derbyn bwrsariaeth o £217 yr wythnos ar gyfer treuliau byw a bydd bwrsariaethau rhan-amser yn cael eu cyfrifo ar nifer y diwrnodau/oriau y cytunir arnynt.    

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i wneud cais

Dyddiad cau: 29 Mai 2024

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd