LANSIO 2024

Website Banner Welsh

Gallech ddatgloi cyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i roi cychwyn i’ch syniad trwy LANSIO - ein Cyflymydd Gweithwyr Llawrydd a Chychwyn Busnes i Raddedigion.

 • Dros 15 wythnos
 • telir cyllid o £5,000 yn lle cyflog
 • profi'ch cynhyrchion/gwasanaethau
 • Hyfforddiant a mentora busnes

Gwneud cais cyn 19 Mai

SYLWCH:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi graddio yn 2022, 2023 neu y byddwch yn graddio yn 2024 ac wedi'ch lleoli yng Nghymru ar ddechrau'r rhaglen gyflymu gan fod hyn yn amod o'n meini prawf ariannu. Rhaid cadarnhau cyfeiriad/preswyliad yn Ne Cymru cyn gwneud cais am y rhaglen hon.
 • Bydd y rhaglen cyflymu yn cael ei chyflwyno ar-lein ac yn bersonol, gyda'r cyfle i chi gwrdd yn bersonol â mentor busnes/menter yn wythnosol. Felly bydd angen i chi allu teithio i un o'n 4 campws PDC fel amod gorfodol o gael eich derbyn i LANSIO.
 • NID yw myfyrwyr blwyddyn olaf a/neu raddedigion diweddar sydd ar Fisâu myfyriwr neu Fisâu Haen 4 yn gymwys i wneud cais. Rhaid i statws Fisa graddedig gyda'r hawl i weithio yn y DU gael ei gymeradwyo a'i gynnwys fel tystiolaeth i'ch ffurflen gais.
 • Yn anffodus, ni allwn warantu y bydd pob cyflwyniadyn cyrraedd y rhestr fer nac yn cael ei dderbyn ar gyfer y cyflymydd LANSIO.
 • Ydyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 19 Mai. Bydd cyfweliad a diwrnod rhwydweithio ar 22 Mai 2023 ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer.
 • Cysylltir â phob ymgeisydd llwyddiannus erbyn 24 Mai i ddechrau'r cyflymydd LANSIO wythnos yn dechrau ar 27 Mai 2024. Bydd y lansiad yn rhedeg tan 13 Medi 2024 (15 wythnos o hyd).
 • RHAID i bob graddedig llwyddiannus ymrwymo i'r cyflymydd am y cyfnod LLAWN. Os ydych yn gweithio mwy nag 16 awr (neu 2 ddiwrnod) yr wythnos, yna bydd yn anodd ymrwymo i'r rhaglen ac ni fyddwch yn gallu cymryd rhan.
 • Telir y cyllid mewn dau randaliad, ar amod adroddiadau cynnydd misol gorfodol a gyflwynir gan y myfyriwr graddedig ac a gymeradwyir gan aelod o staff PDC. Mae'r cyllid wedi'i fwriadu i gymryd lle cyflog ac felly mae costau byw yn dderbyniol, ond bydd yn rhaid i chi chwilio am ffynonellau cyllid eraill ar gyfer costau sy'n ymwneud â busnes.
 • PWYSIG: Bydd cyllid yn cael ei adennill gan gyfranogwyr os bydd y graddedig yn methu â mynychu cyfnod llawn y rhaglen a/neu yn methu â chyflwyno unrhyw un o'r adroddiadau cynnydd misol gorfodol.

Unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: [email protected]

#Gyrfaoedd