Michael Rowland

Michael Rowland.jpg

BSc Anrh, Gwyddoniaeth Llygredd Amgylcheddol/Bioleg, 1992

Arweinydd Strategol Greenspace & Conservation yng Nghyngor Bournemouth, Christchurch a Poole

Ymddiriedolwr a chyd-sylfaenydd - Bournemouth Parks Foundation

Linked

Roeddwn i wastad wedi hoffi bywyd gwyllt a natur. Pan oeddwn i'n ifanc roeddwn i eisiau bod yn geidwad sŵ, ond gwnaeth ychydig o ymchwil yn fy arddegau i mi sylweddoli na allwn i wneud llawer o wahaniaeth wrth wneud hyn. Bryd hynny roedd gwyddoniaeth amgylcheddol yn bwnc newydd.  Roeddwn i'n teimlo ei fod yn cynnig cyfle da i wneud gwahaniaeth. 

Ymddiriedolwr a chyd-sylfaenydd - Bournemouth Parks Foundation. Elusen fach yw hon a sefydlwyd i godi arian a chyflawni prosiectau sy'n gwella parciau cyhoeddus, gwarchodfeydd natur a gofodau. Ynghyd â chwe ymddiriedolwr arall rydym yn cyfarwyddo rhaglen waith ar gyfer ein rheolwr sylfaen a'i thîm. Trustee and co-founder – Bournemouth Parks Foundation.  This is a small charity set up to raise funds and deliver projects that improve public parks, nature reserves and spaces.  Along with another six trustees we direct a work programme for our foundation manager and her team.

Fel elusen rydym yn eithaf dibynnol ar roddion, felly gyda llai o arian gallem weld llai o incwm. Fodd bynnag, rydyn ni'n gwneud llawer o waith o amgylch gwella'r dref ar gyfer bywyd gwyllt a gweithio gyda phobl i wella iechyd meddwl/corfforol trwy weithgareddau mewn mannau cyhoeddus, mae'r gwaith hwn yn ddeniadol i arianwyr, felly rydyn ni'n ffynnu yn yr ardal hon ar hyn o bryd.  Ein ffocws wrth symud ymlaen yw iechyd a natur. 

Deall eich maes arbenigedd (e.e. ecoleg/codi arian) anelu at ddysgu'n barhaus. Gwrando ar arbenigwyr, darganfod ffyrdd o gael y wybodaeth ddiweddaraf, siarad â’ch cyfoedion am eich pwnc a rhannu profiadau. Byddwch yn addasadwy, mae'n debyg y bydd angen i chi wybod ychydig am lawer o bethau.  Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau, rydych chi'n dysgu o’r rhan fwyaf ohonyn nhw. Byddwch yn arloesol, mae'r byd yn newid trwy'r amser, mae angen i chi allu ffitio i mewn wrth iddo newid.  

Rydyn ni'n prysur ddod yn ddi-arian. Eleni rydym wedi bod yn prototeipio unedau rhoddion digyswllt wedi'u pweru gan yr haul mewn mannau cyhoeddus i ganiatáu i bobl gyfrannu at ofod cyhoeddus a chadw i fyny ag elusennau eraill sy'n gweithio mewn lleoedd dan do a'i chael hi'n haws casglu rhoddion.  

Rydym hefyd yn gwneud llawer mwy gyda gwe-gamerâu a ffrydio byw - rydym yn gobeithio y gallwn greu sioe fisol leol ‘Springwatch’ ar gyfer ein hardal i ennyn diddordeb pobl mewn bywyd gwyllt lleol. Yn ystod y cyfyngiadau symud, fe wnaethom ffrydio’n fyw gamera nythu crëyr glas, gan gasglu tua 30,000 o olygfeydd ac ychydig filoedd o bunnoedd mewn rhoddion i osod mwy o gamerâu adar. 

Amser ac arian i weithio ar arloesi a newid. Mae cymaint i'w wneud. Mae angen i ni ganolbwyntio'n fawr ar gynllun - gan na allwn wneud popeth yr hoffem ei wneud. Ni all y ffordd y mae cyllid yn gweithio bob amser ariannu'r hyn rydych chi'n meddwl bydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. 

I mi mae'r rheithgor allan ar hyn.  Mae yna lawer o siarad am hyn, ond dim ond amser a ddengys mewn gwirionedd.  Rwy'n dyfalu bod pwysau bob amser yn creu newid/arloesedd, felly byddai'n rhesymol tybio y bydd rhai pethau'n newid.  Mae cyfle i ymgysylltu pobl â lleoedd/natur lleol gan fod ganddyn nhw lai o incwm gwario nawr - ein gwaith ni yw sicrhau eu bod nhw wrth eu boddau pan wnânt hynny.