Marten Lewis, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol, Bluestone


Gadewais yr ysgol yn 16 oed ar ôl cyfnod ymddieithrio mewn addysg. Cymerais y llwybr prentisiaeth trwy'r Lluoedd Arfog ac ymunais â'r Peirianwyr Brenhinol fel prentis Peiriannydd Trydanol. Treuliais 2 flynedd yn y Fyddin cyn parhau i weithio fel peiriannydd.

Yn 28 oed, fe wnes i newid gyrfa - gan ddychwelyd o Gaerdydd i Sir Benfro i astudio Gradd mewn Rheolaeth Parth Arfordirol. Cyflawnais hyn gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth 1af.

Yn ystod fy astudiaeth, gwirfoddolais yng Nghanolfan Darwin, elusen a oedd â'r nod o ennyn diddordeb a brwdfrydedd plant a chymunedau mewn STEM. Dyma elusen y bûm yn ei harwain gyda balchder fel Cyfarwyddwr Gweithredol am sawl blwyddyn. Yn 38 oed fe wnes i gwblhau gradd Meistr mewn Rheoli.

Sefydlais y Darwin Experience, rhaglen sy'n darparu cyfleoedd dysgu trwy brofiad trwy deithiau maes a gweithdai, ar thema datblygu cynaliadwy mewn ardaloedd arfordirol.

Mewn 12 mlynedd yng Nghanolfan Darwin, ymgysylltais â dros 50,000 o aelodau’r gymuned, gan gynnwys 35,000 o bobl ifanc.. www.darwincentre.com

Llwyddais i godi dros £1M o arian y sector preifat ar gyfer STEM/addysg gysylltiedig â chynaliadwyedd. Enillais Wobrau Busnes Cyfrifol Cymru a'r DU, Gwobr Addysg Siambrau Masnach De Cymru, ac yn bersonol cefais fy nghydnabod yn genedlaethol fel arweinydd ac addysgwr rhagorol (Arweinyddiaeth Cymru a'r Sefydliad Materion Cymreig).

Rwy'n arbennig o falch o'm Cadeiryddiaeth yn y VC Gallery - sy'n defnyddio ymgysylltiad celf i gefnogi allgáu cymdeithasol, PTSD, tlodi a lles i gyn-filwyr a'r gymuned ehangach.


www.thevcgallery.com