Dr Simone Lowthe-Thomas

Simone .jpg

MSc, Cadwraeth a Rheolaeth Amgylcheddol, 1999

Prif Swyddog Gweithredol

Asiantaeth Ynni Hafren Gwy

Linkedin 

Ers yn blentyn roeddwn i wrth fy modd â natur, mae’r ffordd y mae popeth yn gweithio gyda'i gilydd, cymhlethdod clyfar sut mae ein byd naturiol yn gweithio bob amser wedi fy swyno a’m hysbrydoli. Nid oeddwn yn ymwybodol iawn bod y fath beth â gyrfa amgylcheddol nes i mi fynd i'r Brifysgol am y tro cyntaf - newidiais fy ngradd o Seicoleg i Ecoleg a Chadwraeth pan ddarganfyddais fod cwrs o'r fath yn bodoli!

Erbyn hyn, rwy’n gweithio mwy ar ddatblygu cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy nad oeddent yn yrfaoedd mewn gwirionedd pan oeddwn i'n fyfyriwr, dilynais gyfleoedd gyrfa newydd wrth iddyn nhw godi ac roeddwn i'n barod i ddysgu wrth i mi weithio. Mae'n wych bod cyrsiau a graddau yn y meysydd hyn bellach.

Rwy'n Brif Swyddog Gweithredol Asiantaeth Ynni Hafren Gwy. Rydym yn elusen annibynnol a diduedd sy'n gweithio ledled Cymru a siroedd y gororau yn Lloegr ar bob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy ac ynni cynaliadwy. Mae gennym dimau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi tanwydd a chartrefi oer, lleihau'r defnydd o ynni, datblygu technolegau ynni newydd a ffyrdd o amddiffyn ein hamgylchedd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau i gyd-gynhyrchu atebion sy'n lleihau anghydraddoldeb ac yn gwella ansawdd bywyd, iechyd a lles trwy ymgysylltu â'n hadnoddau naturiol a datblygu prosiectau adfywio cynaliadwy a lleol.

Mae gennym wastad lawer mwy o syniadau a galwadau am ein gwaith na'r amser a'r arian i gyflawni'r cyfan, ariannwyd llawer o'n gwaith arloesi, ymchwil ac arddangos trwy brosiectau'r UE yn y gorffennol ac rydym yn wynebu ansicrwydd ynghylch cyllid yn y dyfodol ar gyfer y math hwn o waith. Gyda galwadau ar gronfeydd y sector cyhoeddus a phreifat yn canolbwyntio ar ymateb ac adferiad COVID mae perygl y gallai cyllid ar gyfer elusennau a sectorau a ystyrir yn rhai nad ydynt yn rhai craidd gael eu lleihau'n sylweddol ar adeg pan fydd angen ymateb lleol a chymorth cymunedol fwyaf.

Rydym yn cyflogi staff ag ystod eang o sgiliau, mae gennym rai staff cymwys iawn yn dechnegol, gyda chymwysterau academaidd a phroffesiynol technegol fel graddau peirianneg neu achrediadau proffesiynol mewn arolygon effeithlonrwydd ynni. Rydym hefyd yn edrych am staff sydd â phrofiad ariannol, rheoli prosiect neu farchnata. Mae sgiliau pobl da yn hanfodol, mae rhai o'n staff wedi'u hyfforddi fel addysgwyr neu'n arbenigwyr mewn hwyluso ac ymgysylltu, ond y rhinweddau pwysicaf rydyn ni'n edrych amdanyn nhw yw pobl sy'n angerddol am ein hachos, sy'n rhagweithiol, yn barod i ddysgu ac yn barod i roi cynnig ar bethau newydd.

Mae technoleg yn y sector ynni yn datblygu ar draws y sector, o dechnolegau craff a Deallusrwydd Artiffisial i gynhyrchion effeithlonrwydd ynni newydd, cynhyrchu ynni, grid a storio. Mae hwn yn faes sy'n tyfu a bydd angen arloesi pellach wrth i ni integreiddio ynni ac ynni clyfar i'n ffyrdd o fyw - gan gysylltu â thrafnidiaeth, cartrefi, gweithleoedd ac ati …

Mae hwn yn sector sy'n datblygu'n gyflym a chyda mwy o ymwybyddiaeth gyhoeddus o faterion fel newid yn yr hinsawdd a'r angen i ddatgarboneiddio ein ffyrdd o fyw.  Mae cefnogaeth gynyddol i'r hyn a wnawn a dealltwriaeth ohono. Yn anffodus, nid yw pawb bob amser yn cefnogi hyn a byddai'n wych gweld mwy o arweinwyr diwydiant a gwleidyddol yn cytuno â'r camau sydd eu hangen a'r graddfeydd amser!

Rwy'n credu bod COVID-19 yn sicr wedi cynyddu derbyn cyfarfodydd ar-lein a gweithio o bell mewn sectorau lle mae hyn wedi'i ystyried yn rhy anodd o'r blaen.