3J7A3680.jpg

Digwyddiadau a Gweithgareddau

new Version WELSH

Mae Menter PDC yn trefnu gweithgareddau trwy'r flwyddyn! 

O Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf i'r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym mis Tachwedd, i sesiynau fisa cychwyn busnes a dosbarthiadau meistr marchnata am ddim - mae rhywbeth at ddant pawb.

Edrychwch ar y dolenni yn y gwymplen isod, a chofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau newydd!

Dyddiadau a Digwyddiadau Allweddol

SSUW.png

P'un a ydych am ddatblygu syniadau cychwyn busnes, llwyddo fel gweithiwr llawrydd, tyfu eich busnes neu fenter gymdeithasol eich hun, mae gan Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf rywbeth i bawb.

SE_FreelanceFast_120520_MH.jpg

Mae Llwybr Cyflym Llawrydd yn ddau fŵtcamp hanner diwrnod llawn gweithgareddau i'ch gwneud chi'n barod ar gyfer gweithio’n llawrydd (neu'n barod i gychwyn eich busnes eich hun). Mae'r ddau ddiwrnod yn ymdrin ag ystod o bynciau hanfodol, a byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eich syniad menter drwy sesiwn sylw a sicrhau hyd at £1000.

spirngboard.jpg

Gall y cyflymydd cychwyn busnes a gweithio’n llawrydd i raddedigionLansio PDC - eich helpu i ganolbwyntio ar eich syniad busnes gyda chyllid a mentoriaeth menter. Datglowch gyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i gael eich syniad ar lawr gwlad.

bright-ideas-den-logo.jpg

Mae cyllid Den Syniadau DIsglair ar gael i fyfyrwyr cyfredol a’r rhai sydd wedi graddio hyd at 3 blynedd o Brifysgol De Cymru, ar gyfer cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am hyd at £1,000 i gychwyn eich syniad disglair neu fusnes sy'n bodoli eisoes.

Mae BID yn digwydd ym mis Tachwedd, Mawrth a Gorffennaf bob blwyddyn. Bydd ceisiadau am y BID nesaf yn agor ar yr 15 Chwefror 2023.

Digwyddiadau Blynyddol

661DSC04996 Mission Photographic.jpg


Os oes gennych chi syniad ac yn barod i'w ddatblygu, mae'r Academi Llawrydd yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydwaith i chi i wneud i'ch syniad ddigwydd. Yn ystod y 5 diwrnod dwys byddwch yn dysgu agweddau ymarferol ar gychwyn busnes (gan gynnwys marchnata a chyllid) yn ogystal â datblygu sgiliau fel cyflwyno sesiwn sylw a rhwydweithio.

Arweinir y gweithdai gan arbenigwyr busnes a’u cefnogi gan entrepreneuriaid gwahoddedig yn rhannu eu straeon a'u hawgrymiadau ar gyfer llwyddiant trwy gydol yr wythnos. Bydd yr wythnos yn ymdrin â holl hanfodion cynlluniau busnes, marchnata, rhwydweithio a chael eich hun allan yno.  Cynlluniwyd yr wythnos i helpu myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd i symud i fyd hunangyflogaeth.

Bydd mentora ar gael i'r holl gyfranogwyr a bydd yr wythnos yn gorffen gyda'r cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am gyfran o £3,000 o arian parod.o pitch for a share of £3,000 cash.

Create and Collaborate.png


Digwyddiad Rhwydweithio yw Creu a Chydweithio sy'n dod â myfyrwyr a graddedigion ynghyd o ystod o gyrsiau yn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio'n greadigol. Mae’n eu hannog i ymuno a datblygu eu cryfderau. Mae pob digwyddiad yn dod â rhwydwaith o bobl greadigol ynghyd ac yn rhoi cyfle iddynt weithio ar y cyd ar draws y disgyblaethau. Trwy ehangu'r rhwydwaith hwn, gall myfyrwyr a graddedigion ddatblygu perthnasoedd gwaith creadigol gydag unigolion o'r un anian a defnyddio'r cysylltiadau hyn i wneud cysylltiadau â phrosiectau a chyfleoedd menter yn y dyfodol.

Mae gwesteion blaenorol wedi cynnwys cynrychiolwyr o: Orchard Media, Creative Skills, Ffilm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Teledu Caerdydd, Gŵyl y Gelli.

Cyn bo hir bydd Creu a Chydweithio yn canghennu i sectorau a chyfadrannau eraill - os hoffech chi gefnogi Creu a Chydweithio ar eich campws, cysylltwch â ni!

Mix Up and Pitch.jfif


Am wella'ch sgiliau rhwydweithio? Peidiwch â cholli'r cyfleoedd hyn i Gymysgu a Phitshio gyda busnesau lleol, cynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid myfyrwyr a graddedigion eraill. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr a graddedigion o holl brifysgolion Cymru.

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr gyflwyno ac ennill gwobrau (mae angen cofrestru).

Dosbarth Meistr Marchnata a Brandio

Yn cynnig cyfle i fyfyrwyr a graddedigion sy'n ymwneud â chychwyn busnes neu weithio’n llawrydd gael cyngor arbenigol gan weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid profiadol.

Sesiwn arbenigol yn canolbwyntio ar eich marchnata a'ch brandio - awgrymiadau gwych, goresgyn heriau. Gweithdy rhyngweithiol wedi'i ddilyn gan gyngor un i un wedi’i deilwra.


Dosbarth Meistr Gweithio’n Llawrydd a Chychwyn Busnes

Cyfres diwrnod llawn o Ddosbarthiadau Meistr i roi'r hanfodion i chi i weithio’n llawrydd neu lansio'ch busnes eich hun! Sesiynau rhyngweithiol wedi'u cyflwyno gan arbenigwyr.

Grad-Startup Sesh.png


Mae'r Fisa Llwybr Graddedigion newydd yn galluogi graddedigion i wneud gwaith cyflogedig neu hunangyflogedig ar unrhyw lefel.

Mae Menter PDC a'r tîm Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Ryngwladol (IISA) yn cynnal sesiynau gwybodaeth fisa cychwyn busnes/llwybr graddedigion rheolaidd.

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael e-bost pan fydd manylion y sesiwn nesaf yn cael eu rhyddhau.