3J7A3680.jpg

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Enterprise 2022 (2).png

Mae Menter Myfyrwyr yn trefnu gweithgareddau trwy'r flwyddyn! O Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf i'r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym mis Tachwedd, i sesiynau fisa cychwyn busnes a dosbarthiadau meistr marchnata am ddim - mae rhywbeth at ddant pawb.

Edrychwch ar y dolenni yn y gwymplen isod, a chofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau newydd!

Register.png

Key Dates & Events

SSUW.png

P'un a ydych am ddatblygu syniadau cychwyn busnes, llwyddo fel gweithiwr llawrydd, tyfu eich busnes neu fenter gymdeithasol eich hun, mae gan Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf rywbeth i bawb.

SE_FreelanceFast_120520_MH.jpg

Mae Llwybr Cyflym Llawrydd yn ddau fŵtcamp hanner diwrnod llawn gweithgareddau i'ch gwneud chi'n barod ar gyfer gweithio’n llawrydd (neu'n barod i gychwyn eich busnes eich hun). Mae'r ddau ddiwrnod yn ymdrin ag ystod o bynciau hanfodol, a byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eich syniad menter drwy sesiwn sylw a sicrhau hyd at £1000.

spirngboard.jpgGall y cyflymydd cychwyn busnes a gweithio’n llawrydd i raddedigion Lansio PDC - eich helpu i ganolbwyntio ar eich syniad busnes gyda chyllid a mentoriaeth menter. Datglowch gyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i gael eich syniad ar lawr gwlad.

bright-ideas-den-logo.jpgMae cyllid Den Syniadau DIsglair ar gael i fyfyrwyr cyfredol a’r rhai sydd wedi graddio hyd at 3 blynedd o Brifysgol De Cymru, ar gyfer cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am hyd at £1,000 i gychwyn eich syniad disglair neu fusnes sy'n bodoli eisoes.

Mae BID yn digwydd ym mis Tachwedd, Mawrth a Gorffennaf bob blwyddyn. Bydd ceisiadau am y BID nesaf yn agor ar yr 8fed o Hydref, 2021.

Digwyddiadau Blynyddol

661DSC04996 Mission Photographic.jpg

Os oes gennych chi syniad ac yn barod i'w ddatblygu, mae'r Academi Llawrydd yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydwaith i chi i wneud i'ch syniad ddigwydd. Yn ystod y 5 diwrnod dwys byddwch yn dysgu agweddau ymarferol ar gychwyn busnes (gan gynnwys marchnata a chyllid) yn ogystal â datblygu sgiliau fel cyflwyno sesiwn sylw a rhwydweithio.

Arweinir y gweithdai gan arbenigwyr busnes a’u cefnogi gan entrepreneuriaid gwahoddedig yn rhannu eu straeon a'u hawgrymiadau ar gyfer llwyddiant trwy gydol yr wythnos. Bydd yr wythnos yn ymdrin â holl hanfodion cynlluniau busnes, marchnata, rhwydweithio a chael eich hun allan yno.  Cynlluniwyd yr wythnos i helpu myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd i symud i fyd hunangyflogaeth.

Bydd mentora ar gael i'r holl gyfranogwyr a bydd yr wythnos yn gorffen gyda'r cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am gyfran o £3,000 o arian parod.o pitch for a share of £3,000 cash.

Create and Collaborate.png

Digwyddiad Rhwydweithio yw Creu a Chydweithio sy'n dod â myfyrwyr a graddedigion ynghyd o ystod o gyrsiau yn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio'n greadigol. Mae’n eu hannog i ymuno a datblygu eu cryfderau. Mae pob digwyddiad yn dod â rhwydwaith o bobl greadigol ynghyd ac yn rhoi cyfle iddynt weithio ar y cyd ar draws y disgyblaethau. Trwy ehangu'r rhwydwaith hwn, gall myfyrwyr a graddedigion ddatblygu perthnasoedd gwaith creadigol gydag unigolion o'r un anian a defnyddio'r cysylltiadau hyn i wneud cysylltiadau â phrosiectau a chyfleoedd menter yn y dyfodol.

Mae gwesteion blaenorol wedi cynnwys cynrychiolwyr o: Orchard Media, Creative Skills, Ffilm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Teledu Caerdydd, Gŵyl y Gelli.

Cyn bo hir bydd Creu a Chydweithio yn canghennu i sectorau a chyfadrannau eraill - os hoffech chi gefnogi Creu a Chydweithio ar eich campws, cysylltwch â ni!

Mix Up and Pitch.jfif

Am wella'ch sgiliau rhwydweithio? Peidiwch â cholli'r cyfleoedd hyn i Gymysgu a Phitshio gyda busnesau lleol, cynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid myfyrwyr a graddedigion eraill. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr a graddedigion o holl brifysgolion Cymru.

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr gyflwyno ac ennill gwobrau (mae angen cofrestru).

Dosbarth Meistr Marchnata a Brandio

Yn cynnig cyfle i fyfyrwyr a graddedigion sy'n ymwneud â chychwyn busnes neu weithio’n llawrydd gael cyngor arbenigol gan weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid profiadol.

Sesiwn arbenigol yn canolbwyntio ar eich marchnata a'ch brandio - awgrymiadau gwych, goresgyn heriau. Gweithdy rhyngweithiol wedi'i ddilyn gan gyngor un i un wedi’i deilwra.


Dosbarth Meistr Gweithio’n Llawrydd a Chychwyn Busnes

Cyfres diwrnod llawn o Ddosbarthiadau Meistr i roi'r hanfodion i chi i weithio’n llawrydd neu lansio'ch busnes eich hun! Sesiynau rhyngweithiol wedi'u cyflwyno gan arbenigwyr.

Grad-Startup Sesh.png

Mae'r Fisa Cychwyn Busnes yn cynnig 2 flynedd i ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau a thyfu busnes yn y DU. Mae'r Fisa Llwybr Graddedigion newydd yn galluogi graddedigion i wneud gwaith cyflogedig neu hunangyflogedig ar unrhyw lefel.

Mae Menter Myfyrwyr a'r tîm Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Ryngwladol (IISA) yn cynnal sesiynau gwybodaeth fisa cychwyn busnes/llwybr graddedigion rheolaidd.

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael e-bost pan fydd manylion y sesiwn nesaf yn cael eu rhyddhau.