DSC_6832.jpg

Cyllid

Den Syniadau Disglair 💡

BID (Den Syniadau Disglair) yw eich cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am hyd at £1,000 i roi hwb i'ch syniad disglair.

Felly, os oes gennych chi fusnes cam cynnar neu syniad llawrydd yr hoffech chi roi cynnig arno wrth i chi astudio neu eich bod wedi penderfynu sefydlu busnes neu weithio’n llawrydd ar ôl graddio, gallai cyllid BID ac adborth panel cyfeillgar o arbenigwyr fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi.

Mae BID yn rhedeg unwaith y tymor a dyma'ch cyfle chi i gyflwyno'ch hun, eich syniad a'r hyn sydd ei angen arnoch i fynd ati, p'un a yw hynny'n hyfforddiant, offer, deunyddiau neu'n prynu i mewn sgiliau. Mae'r cyllid ar gael i fyfyrwyr a graddedigion cyfredol Prifysgol De Cymru hyd at 3 blynedd.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Mae BID yn digwydd ym mis Tachwedd, Mawrth a Gorffennaf bob blwyddyn - Cofrestrwch eich diddordeb i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y dyddiadau diweddaraf. Yna pan fydd ceisiadau'n agor, (ychydig wythnosau cyn hynny) cwblhewch y cais byr i fod â siawns o fod ar y rhestr fer.

Cwestiynau Cyffredin

Os byddwch chi'n llwyddiannus byddwch chi'n cael slot amser 20 munud - 10 munud i ddweud wrth y panel am eich syniad a 10 munud ar gyfer cwestiynau. Os ydych ar y rhestr fer fe gewch gyfarwyddyd pellach ar drefn y diwrnod, a chyfres o awgrymiadau ac ystyriaethau.

Mae'r panel eisiau gwybod amdanoch chi a'ch syniad - gallwch wneud hynny sut bynnag y dymunwch, p'un ai trwy estyn am y gadair - neu gyflwyno sesiwn sylw byr gan ddefnyddio PowerPoint. Rydym yn eich annog i rannu samplau, ffotograffau, fideos ac ati a fydd yn helpu i egluro'ch syniad a dod ag ef yn fyw. Mae'r sesiynau sylw gorau yn rhai gweledol ac yn addysgiadol! Oherwydd COVID-19, mae BID yn digwydd ar-lein ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o symud wyneb yn wyneb yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

  • Aelod o'r Tîm Menter PDC
  • Entrepreneur(iaid) lleol
  • Mentor busnes

Rydym yn annog pob myfyriwr a graddedigion sy'n gwneud cais i gysylltu â’r Tîm Menter PDC fel y gallwn ateb unrhyw gwestiynau a helpu i'ch paratoi chi, eich cais a'ch sesiwn sylw.

Rhiannon Pallister.jpg

"Mae'r cyllid hwn yn caniatáu imi ddilyn cwrs City & Guilds 2382-18 sy'n ofyniad i fod yn drydanwr cymwysedig.

Dw i mor ddiolchgar gan na allwn fod wedi fforddio'r cwrs a'r hyfforddiant hebddo. Dw i’n gwerthfawrogi'n fawr yr adborth ar fy sesiwn sylw a'r hyder ynof a ddangoswyd gan y beirniaid."

- Rhiannon Pallister, BA Ffilm

Thomas Geoffroy.jpg

“Bydd y cyllid hwn yn caniatáu imi ddisodli fy nau gamera a lens hen ffasiwn ac anghyfleus ar gyfer camera di-ddrych tawel pwrpasol gyda lens amlbwrpas gwych, a lle i ehangu ar y system hon yn y dyfodol gydag uwchraddiadau a lensys.

Hoffwn ddweud diolch i'r beirniaid am ddyfarnu cronfa Den Syniadau Disglair i mi, ac i Jonny o Menter Myfyrwyr am fy helpu gyda fy nghais a chyngor ar gyfer fy ngyrfa llawrydd."

- Thomas Geoffroy, Ffotograffiaeth BA (Anrh)

Kate Davey.jpg

"Gwnaethom gais am y cyllid hwn ar gyfer cymwysterau mewn HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol) a Diogelwch Bwyd. Mae hwn yn rhwystr enfawr inni ei oresgyn a bydd yn golygu bod ein busnes un cam yn nes tuag at lansio yn 2021!

Hoffem ein dau ddiolch i'r tîm Menter am y gefnogaeth yn ystod y cyfnod clo, gan gynnwys y cwrs Trac Cyflym Llawrydd, ac anogaeth i wneud cais am y grant BID."

- Kate Davey, BA Marchnata Ffasiwn a Dylunio Manwerthu

Cronfa Masnach Profi

Oes gennych chi syniad MAWR neu Fach yr hoffech chi ei archwilio a'i brofi? Am gyfnod cyfyngedig yn unig, mae gennym botiau cyllid masnach profi o £250 i'ch helpu i fynd ati.

• Myfyrwyr sy'n ymgymryd â Lleoliad Menter.

• Myfyrwyr a graddedigion sydd wedi mynychu apwyntiad un i un Menter Myfyrwyr.

• Myfyrwyr a graddedigion sydd wedi mynychu Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf, gweithdy Llwybr Cyflym Llawrydd neu Sut i weithio’n Llawrydd.

• Aelod presennol neu gyn-aelod o’r tîm Enactus PDC.

• Costau marchnata

• Costau masnachu a deunydd

• Offer

• Costau meddalwedd / cyfryngau

Sut i wneud cais?

Llenwch y ffurflen gais yma yn egluro'ch syniad busnes a sut rydych chi'n cynnig gwario'r cyllid.

Cronfa Cychwyn Busnes Springboard

Mae gennych syniad busnes newydd hyfyw sy'n barod i ddechrau masnachu o fewn chwe mis o dderbyn cyllid. Fel arall, rydych o fewn chwe mis cyntaf dechrau masnachu.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan gwmnïau cychwynnol gan raddedigion neu weithwyr llawrydd sy'n:

·        Dangos tystiolaeth o syniad busnes arloesol gyda marchnad/cwsmeriaid profedig
·        Dangos tebygolrwydd o dyfu yn y dyfodol agos i greu swyddi
·        Byw yng Nghasnewydd neu Gymoedd Gwent a/neu'n dymuno cael eu lleoli yn ein Stiwdio Startup newydd ar gampws Dinas Casnewydd.
·        Dangos tystiolaeth glir o angen ariannol am y dyfarniad

Cyflwyno Cynllun Busnes Gweithredol Cryno (3 tudalen ar y mwyaf), a ddylai fod yn seiliedig ar '9 elfen y Cynfas Model Busnes', ond mae gennych ryddid i’w ysgrifennu mewn unrhyw fformat. (Gweler y canllawiau yma)

Byddem hefyd yn croesawu unrhyw dystiolaeth ategol, megis prototeip o gynnyrch neu wasanaeth e.e. sampl o ffilm neu ddeunydd fideo neu ddyluniadau cysyniad.

Yna bydd ceisiadau’r rhestr fer yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth cyflwyno syniadau. Mae hon yn debygol o fod yn gystadleuaeth fyw yng Nghaerdydd. Bydd angen i ymgeiswyr sydd wedi eu rhoi ar y rhestr fer allu mynychu y diwrnod hwn.

Bydd y panel beirniadu yn cael ei gadeirio gan yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Menter PDC, a bydd yn cynnwys entrepreneuriaid llwyddiannus o Gymru ac entrepreneur graddedig o PDC. 

Ffynonellau Cyllid Allanol

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch sicrhau cyllid ar gyfer eich syniad busnes gan gynnwys benthyciadau, buddsoddwyr, cystadlaethau sesiynau sylw a chyllido torfol.

Mae gan Busnes Cymru restr gynhwysfawr o opsiynau cyllido ar gael i'r rheini sy'n cychwyn busnes yng Nghymru gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, y mathau o gyllid sydd ar gael ac offeryn Lleoli Cyllid.

Mae yna hefyd nifer o gystadlaethau ar gael lle mae rhwng £1,000 a £15,000 ar gael.

Dolenni isod: