CVs

P’un a ydych chi'n gwneud cais am swyddi graddedigion, lleoliadau, profiad gwaith neu astudiaeth bellach, mae'n debygol y bydd angen i chi gyflwyno CV (curriculum vitae).

Mae angen i'ch CV ddangos yn effeithiol yr hyn y gallwch ei gynnig i'r cyflogwr, gyda chynnwys allweddol yn dangos yn gryno pam eich bod yn ffitio'n berffaith. Bydd cyflogwyr ond yn cymryd 30 eiliad ar gyfartaledd i ddarllen eich CV, felly mae cael eich cynnwys yn iawn yn bwysig! 

Dylai ddarparu crynodeb o'ch hanes academaidd a'ch profiad gwaith yn ogystal â'ch gweithgareddau allgyrsiol a'ch cyflawniadau. Mae angen iddo gael ei ysgrifennu'n dda a'i dargedu i'r swydd yr ydych yn gwneud cais aamdani, ynghyd â llythyr eglurhaol personol a chanolbwyntiedig. 

Awgrymiadau gorau

 • Ymchwiliwch y cyflogwr cyn i chi ddechrau ysgrifennu i sicrhau eich bod yn deall yn union beth maent yn chwilio amdano. 
 • Cyflwynwch eich CV gan ddefnyddio arddull ffont a maint ffont cyson. Rhowch sylw arbennig i'ch sillafu a'ch gramadeg fel bod eich CV yn darllen yn dda ac yn rhydd o wallau. 
 • Trefnwch eich cynnwys gan ddefnyddio penawdau ac is-benawdau llawn gwybodaeth i helpu cyflogwyr i ddod o hyd i'r wybodaeth maent yn chwilio amdani yn hawdd.  Chi sy’n  penderfynu’r categorïau i'w cynnwys felly byddwch yn benodol i'ch cynnig e.e. gallai myfyriwr Dylunio Graffig gael adran, 'Dylunio Sgiliau'; gallai myfyriwr Ffasiwn gael adran, 'Profiad Marchnata Gweledol'. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi gadw at y categoreiddio isod. Eich dogfen chi ydyw - mae gennych berchnogaeth ohoni. 
 • Byddwch yn gryno ac i'r pwynt ac osgoi paragraffau mawr yn cynnwys testun. Bydd cyflogwyr am weld sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf mewn ffordd glir a chryno. Ceisiwch beidio â bod yn fwy na dwy ochr A4. 
 • Mae angen teilwra eich CV a’ch Llythyr Clawr i ddangos tystiolaeth glir o'r sgiliau a'r profiad sydd gennych sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rôl. 
 • Gwnewch eich cynnwys yn BERTHNASOL, crëwch ARGRAFF o ran sut yr ydych yn gosod y ddogfen a chyflwyno'ch gwybodaeth, a dangoswch BROFFESIYNOLDEB trwy gynnwys penodol a sylw i fanylion.

Ysgrifennu eich CV

Enghraifft:

personal detail Welsh.JPG

Cyngor:


Manylion personol / cyswllt

 • Defnyddiwch eich enw fel pennawd - dim angen ysgrifennu 'Curriculum Vitae' ar y brig.
 • Defnyddiwch eich cyfeiriad yn ystod y tymor, neu gyfeiriad arall yn y DU lle gellir cysylltu â chi.
 • Defnyddiwch gyfeiriad e-bost proffesiynol synhwyrol. 

Enghraifft:

Professional profile Welsh.JPG

Cyngor:


Proffil proffesiynol 

 • Addaswch eich datganiad personol i gyd-fynd â'r swydd neu'r lleoliad rydych chi'n gwneud cais amdano.  
 • Meddyliwch am eich pwyntiau gwerthu allweddol a rhowch grynodeb byr o sgiliau a phrofiad perthnasol.  
 • Gallech hefyd nodi nod neu ffocws eich gyrfa (os yw'n cyd-fynd â'r hyn rydych chi'n gwneud cais amdano). 

Enghraifft:

Key sills Welsh.JPG

Cyngor:


Sgiliau

 • Cyfatebwch eich sgiliau â'r swydd / lleoliad. 
 • I wneud hyn mae angen i chi fod yn glir ynghylch y rôl rydych chi'n gwneud cais amdani a gofynion y cyflogwr.  
 • Rhowch dystiolaeth o'r sgiliau hyn yng nghorff y CV. 

Aelodaeth Broffesiynol 

 • Nodwch aelodaeth cyrff proffesiynol. 
 • Os yw'ch cwrs wedi'i achredu gan gorff proffesiynol, nodwch hyn hefyd. 

Enghraifft:

Education Welsh.JPGEducation Welsh continued.JPG

Cyngor:


Addysg

 • Rhowch fanylion eich addysg ddiweddaraf yn gyntaf. 
 • Dylech gynnwys dosbarthiad gradd, neu ganlyniad disgwyliedig. Fel arall, nodwch ganlyniadau'r modiwl.  
 • Rhowch fanylion prosiectau mawr sy'n rhoi'r teitl a chrynodeb byr - gan gynnwys methodoleg / proses a chanlyniadau. 
 • Rhowch gymwysterau blaenorol gan gynnwys y cyfwerth yn y DU os ydych chi'n fyfyriwr tramor. 

Enghraifft:

Work experience.JPG

Cyngor:

Profiad Gwaith / Cyflogaeth 

 • Rhowch fanylion eich holl brofiad gwaith, gan gynnwys swyddi rhan-amser a gwirfoddoli. 
 • Dechreuwch gyda'r diweddaraf yn gyntaf a'r dyddiadau y buoch yn gweithio yno. Dylech gynnwys manylion eich dyletswyddau, eich cyflawniadau a'r sgiliau y gwnaethoch eu datblygu wrth i chi weithio yno. 
 • Canolbwyntiwch ar y sgiliau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt. 
 • Hyd yn oed os nad yw eich swyddi rhan-amser yn uniongyrchol berthnasol, gallwch dynnu sylw at y sgiliau trosglwyddadwy perthnasol y gwnaethoch eu datblygu drwyddynt.

Enghraifft:

Intrests and Achievements Welsh.JPG

Cyngor:


Diddordebau a chyflawniadau  

 • Cadwch yr adran hon yn fyr a thynnwch sylw at y sgiliau a'r rhinweddau personol y mae eich diddordebau wedi eich helpu i'w datblygu.
 • Peidiwch â rhestru eich diddordebau yn unig, nodwch lefel eich cyfranogiad ac osgoi ysgrifennu am eich bywyd cymdeithasol.

Enghraifft:

Refrences Welsh.JPG

Cyngor:


Geirdaon

 • Fel arfer bydd angen dau ganolwr gan gyflogwyr neu ddarlithwyr. 
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am eu caniatâd yn gyntaf.   
 • Fel arall nodwch ‘a gyflenwir ar gais’.
 • Cofiwch roi copi o'ch CV i'ch canolwyr. 

Resources

Prospects - Cyngor ar CV, camgymeriadau cyffredin, fideo CVs.
Target Jobs - Enghreifftiau CV Peirianneg, TG, y Gyfraith a Busnes.
Creative CV Guide - Creu effaith trwy ddelweddau, lliw a brandio.