Ceisiadau

Gyda llawer o gyflogwyr graddedig yn defnyddio ceisiadau ar-lein fel rhan o'u proses recriwtio, mae angen i chi fod yn barod i farchnata eich hun yn effeithiol a thystiolaethu eich sgiliau a'ch cymwyseddau.

Gyda chyflogwyr â nifer fawr o geisiadau i'w didoli, bydd angen i chi ddeall y sgiliau y maent yn chwilio amdanynt er mwyn cael effaith ar unwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos beth rydych wedi'i gyflawni ac yn dangos yn glir eich bod yn addas ar gyfer y rôl.

Parhau i ddarllen i ddarganfod sut i sefyll allan o'r dorf (yn y gofod cyfyngedig y mae ffurflen gais yn ei ddarparu), a glanio'ch hun y cyfweliad hollbwysig hwnnw!

Argymhellion gorau

 • Cymerwch amser i baratoi – peidiwch â dechrau llenwi'r ffurflen gais ar unwaith.
 • Myfyrio ar eich galluoedd – byddwch yn glir ynglŷn â sut rydych chi'n bodloni meini prawf y swydd a'r gwerth y gallwch ei gyflwyno i'w sefydliad
 • Creu argraff gyntaf wych – gydag ymchwil sy'n eich helpu i ddeall y rôl, y sefydliad a'r sector y mae'n gweithredu ynddo.
 • Darparu tystiolaeth – mynd i'r afael â gofynion cyflogwyr gydag enghreifftiau penodol sy'n dangos eich bod yn bodloni eu meini prawf dethol.
 • Mireinio'ch arddull ysgrifennu– efyll allan o’r dorf gyda chais sy'n gryno a bachog, gan gyfathrebu sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf yn effeithiol.
 • Ewch ati i'w wneud – cwblhewch y gwaith gydag amser i'w sbario fel y gallwch wirio, gwirio dwbl, a'i anfon i ffwrdd mewn pryd.

Ysgrifennu'ch Cais

Cefndir addysgol – provide basic details such as name and email address.

Cefndir addysgol – nodwch eich addysg mewn trefn gronolegol wrthdro (mwyaf diweddar yn gyntaf). Dylech gynnwys y sefydliadau rydych chi wedi bod yn bresennol ynddynt, y cyrsiau a ddilynwyd a'r cymwysterau a gyflawnwyd.

Profiad gwaith – rhowch fanylion eich profiad gwaith mewn trefn gronolegol wrthdro (mwyaf diweddar yn gyntaf). Rhestrwch eich prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau, gan bwysleisio'r rhai sy'n cyfateb i'r swydd rydych chi'n gwneud cais amdani.

Cwestiynau sy'n seiliedig ar gymhwysedd – efallai y bydd yn rhaid i chi ateb cwestiynau arddull cymhwysedd.

E.e. Rhowch enghraifft o amser pan ydych chi wedi gweithio fel rhan o dîm? Beth wnaethoch chi i sicrhau llwyddiant?

Rhowch enghreifftiau penodol pan fyddwch wedi dangos y sgil, yr ymddygiad neu'r cymhwysedd

Datganiadau personol – efallai y gofynnir i chi ysgrifennu datganiad i gefnogi'ch cais.

E.e. Esboniwch sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf dethol gan ddarparu tystiolaeth o'ch addasrwydd.

Defnyddiwch y gofod i egluro pam rydych chi'n gwneud cais am y swydd ac yn darparu tystiolaeth eich bod yn bodloni'r gofynion.

Mae gan rai cyflogwyr derfyn geiriau penodol, bydd eraill yn hapus i chi barhau ar dudalennau ychwanegol.

Ewch i'r afael â PHOB UN o ofynion y cyflogwyr gan ddefnyddio'r penawdau allweddol neu'r pwyntiau bwled a nodir yn y fanyleb person.

 • Argraffwch y ffurflen gais a'r cyfarwyddiadau neu eu llawrlwytho. Darllenwch y rhain yn ofalus fel eich bod yn glir ynghylch yr hyn a ddisgwylir a'r broses y mae angen i chi ei dilyn. Gwyliwch am derfynau geiriau a chyfarwyddiadau cyflwyno penodol.
 • Casglwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch gan gynnwys cyflawniadau academaidd, hanes cyflogaeth a manylion cyswllt ar gyfer eich canolwyr.
 • Deall y rôl. Mae angen i chi fod yn glir ynghylch y sgiliau a'r rhinweddau penodol y maent yn chwilio amdanynt, a sut rydych chi'n bodloni eu gofynion.
 • Meddyliwch am yr enghreifftiau penodol y byddwch yn eu defnyddio i ddarparu tystiolaeth o'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen.

 • Gweithiwch oddi ar-lein gan ddrafftio'ch atebion i'r cwestiynau sydd angen yr ymatebion hiraf yn gyntaf - peidiwch â gadael y rhain tan y diwedd.
 • Ysgrifennwch am brofiadau penodol sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rôl.
 • Mae angen i'ch atebion fod yn fyr ac yn gryno. Defnyddiwch y dechneg STAR a'r berfau pŵer fel 'wedi'i gyflwyno', 'wedi'i gyflawni' a 'threfnus', a geiriau disgrifiadol fel 'effeithiol', 'hyblyg' a 'chyson' i greu effaith.
 • Argraffwch eich atebion a gwiriwch nhw gan ei bod yn haws adnabod camgymeriadau ar bapur. Mae sillafu a gramadeg da yn hanfodol i greu argraff gyntaf wych.
 • Gwiriwch eich bod o fewn unrhyw derfynau geiriau penodol.
 • Gofynnwch i rywun arall edrych ar eich ffurflen gais - efallai y byddan nhw'n sylwi ar rywbeth rydych chi wedi'i esgeuluso.
 • Gludwch eich atebion i'r system ar-lein, gan arbed eich gwaith wrth i chi fynd ymlaen. Gwiriwch nad ydych wedi colli unrhyw gynnwys yn y broses gludo.
 • Argraffwch gopi o'r cais i gyfeirio ato pan gewch eich gwahodd am gyfweliad.

Enghraifft:

STAR Cymraeg

Cyngor:

 • Mae'r dechneg STAR yn ffordd ddefnyddiol o strwythuro eich atebion i unrhyw gwestiynau sy'n seiliedig ar gymhwysedd, h.y. y rhai sy'n gofyn i chi ddangos sgil.
 • Mae'n sefyll am Situation Task Action Result. Gallwch hefyd ychwanegu 'R' ychwanegol ar gyfer Reflection (Myfyrio) os ydych am siarad am yr hyn a ddysgoch o'r broses neu'r hyn y gallech ei wneud yn wahanol yn y dyfodol.
 • Mae hon yn dechneg ddefnyddiol i'w defnyddio wrth gyfleu eich ateb ar lafar yn y cyfweliad yn ogystal ag ar ffurf ysgrifenedig ar ffurflen gais.

Cliciwch yma i lawrlwytho canllaw Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru i dechneg STAR.

 • Cwblhewch a’i gyflwyno ymhell o fewn amser, rhag ofn i chi brofi unrhyw broblemau technegol gyda'r cyflwyniad.
 • Sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw dudalennau ychwanegol os caniateir neu eu bod yn ofynnol.
 • Gwiriwch bod y cais wedi'i gyflwyno. Byddwch yn aml yn derbyn e-bost yn cadarnhau ei fod wedi'i dderbyn.

Resources

Target jobs - sut i fynd i'r afael â cheisiadau ar-lein.

Prospects - sut i lunio cais swydd perffaith.

Prospects - canllawiau ar wneud ceisiadau damcaniaethol.