GO Wales Banner

Go Wales

Oes angen help ychwanegol arnoch chi gyda phrofiad gwaith?

Dogfen pdf hygyrch o gynnwys gwe ar gael yma.

30.png

GO Wales: Cyflawni Trwy Brofiad Gwaith yn fenter sy'n helpu myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar brofiad gwaith.

Rydyn ni'n darparu cymorth un i un i'ch helpu chi i weithio trwy unrhyw broblemau rydych chi'n eu profi gyda phrofiad gwaith, eich helpu chi i gynyddu’ch hyder, ac i ddod o hyd i gyfle sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa. Weithiau gall hyn gynnwys help i dalu'r costau gofal plant ychwanegol neu deithio.

Sut brofiad fydd y profiad gwaith?

Gall y profiad gwaith fod yn rhithwir neu heb fod yn rhithwir, mewn bron unrhyw faes gwaith a phara rhwng 1 a 20 diwrnod. Fe'i trefnir yn hyblyg i gyd-fynd â'ch astudiaethau ac unrhyw ymrwymiadau eraill sydd gennych. Mae eich Cynghorydd yno i chi nes i'r profiad gwaith ddod i ben a gall hefyd eich helpu gyda'ch CV yn barod ar gyfer ceisio am swyddi graddedigion.

A yw'r gefnogaeth hon i mi?

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy'n wynebu ystod o anawsterau wrth gyrchu profiad gwaith. Rhaid i chi fod o dan 25 oed ac yn astudio’n amser llawn a rhaid i chi hefyd fodloni un neu fwy o'r meini prawf cymhwysedd a restrir isod. Os ydych chi'n ansicr a ydych chi'n gymwys neu'n teimlo'n bryderus iawn am brofiad gwaith, cysylltwch â ni.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod o dan 25 oed, yn astudio’n amser llawn a chwrdd ag o leiaf un o'r meini prawf hyn:

Gallai hyn fod yn salwch meddwl wedi'i ddiagnosio fel iselder ysbryd, anhwylder deubegynol neu PTSD neu efallai eich bod yn profi lefelau uchel o bryder mewn perthynas â phrofiad gwaith.

Gallai anabledd fod yn nam corfforol, synhwyraidd, cymdeithasol/cyfathrebu neu nam meddyliol. Gallai gwahaniaeth dysgu gynnwys dyslecsia, dyspracsia, ADHD neu Gyflwr Sbectrwm Awtistiaeth. Nid oes angen i chi fod wedi'ch cofrestru'n anabl.

Unrhyw gyflwr iechyd hirhoedlog sy'n cyfyngu ar eich mynediad i waith.

Yn gofalu am blant neu oedolyn arall e.e. aelod o'r teulu â chyflwr iechyd, salwch meddwl neu anabledd neu berson sy'n oedrannus

Efallai eich bod wedi profi bod mewn gofal naill ai oherwydd eich bod mewn gofal neu wedi gadael gofal e.e. gofal awdurdod lleol, rhieni maeth. Os ydych chi'n ymadawr gofal, efallai bod gennych chi Gynghorydd Personol.

Efallai y cewch eich dosbarthu fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio os ydych chi'n astudio heb gefnogaeth a/neu gymeradwyaeth eich teulu. Efallai nad oes gennych unrhyw gyswllt â'ch teulu.

Mae'r meini prawf hyn yn berthnasol i chi os ydych chi'n ystyried eich hun yn perthyn i grŵp lleiafrifol ethnig, er enghraifft; Du neu Asiaidd ac yn cynnwys Sipsiwn, Roma a Theithwyr o Dras Wyddelig.

I wirio cliciwch yma a nodi'ch cod post cartref, heb adael unrhyw fylchau rhwng y llythrennau a'r rhifau. Os bydd eich cod post yn dychwelyd 1 neu 2 yn ‘POLAR 4 Young participation quintile’ yna rydych yn gymwys.


Sut mae darganfod mwy neu gael apwyntiad?

Gallwch e-bostio unrhyw gwestiynau i’n tîm cyfeillgar ar [email protected] neu lenwi'r ffurflen gais am apwyntiad trwy glicio ar ‘Cysylltu â ni’ ar y dudalen we.


Mae’r rhaglen Go Wales: Cyflawni Trwy Brofiad Gwaith yn rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop https://www.gowales.co.uk/

Tîm GO Wales

Natalie.png

Kim.png

Lise.png

Jonathan.png

Amy.png

Paige.png

1.png

Copy of careers@southwales.ac.uk (1).png