Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Archwiliwch ein hadnoddau canllaw cyn drefnu apwyntiad

Archwiliwch awgrymiadau ar gyfer creu CV rhan-amser trawiadol, darganfyddwch gyfleoedd swyddi ar y campws, a darganfyddwch y swyddi rhan-amser lleol gorau.

CV

Gwnewch i'ch CV sefyll allan! Mae ein hadnoddau yn eich helpu i lunio dogfen sy'n tynnu sylw, gan amlygu eich gwybodaeth, sgiliau allweddol, a phrofiadau i wneud argraff ar gyflogwyr.

Mae ein hadnoddau yn eich helpu i farchnata eich hun yn effeithiol, amlygu sgiliau allweddol, a sicrhau cyfweliadau trwy arddangos cyflawniadau mewn gofod cyfyngedig. Paratowch hefyd ar gyfer cyfweliadau gyda'n hawgrymiadau a'n cyngor gorau.

Archwiliwch adnoddau ar-lein ar gyfer lleoliadau gwaith, chwilio am swyddi (yn y DU a thramor), ac ymchwil cyflogwyr. Dewch o hyd i ganllawiau ar fisas a chael rhif yswiriant gwladol.

Gofynnwch unrhyw beth i ni am eich gyrfa! Mae ein gwasanaeth ‘Gofyn Cwestiwn’ yn darparu cymorth ar-lein ar gyfer CVs, llythyrau eglurhaol, chwilio am waith, astudiaethau ôl-raddedig, opsiynau gyrfa, profiad gwaith, a mwy

Gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd gydag unrhyw un o'n Hymgynghorwyr Gyrfa, fodd bynnag rydym yn cynghori, os yw ar gael, ceisio archebu gyda'r Ymgynghorydd Gyrfa sy'n benodol i'ch cyfadran neu faes pwnc.

4

David McCarthy

Cyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol

Ymgynghorydd Gyrfa ar gyfer: Celf, Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol, Dylunio, Drama a Pherfformiad, Ffasiwn, Marchnata a Hysbysebu, Ffilm a'r Cyfryngau, Newyddiaduraeth, Cerddoriaeth a Sain a Ffotograffiaeth.

2

Rhiannon Pugh

Cyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol

Ymgynghorydd Gyrfa ar gyfer: Busnes, Marchnata, Cyllid a Chyfrifyddu, Y Gyfraith, Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithaseg, Saesneg, Hanes ac Astudiaethau Crefyddol.

1

Alison Hoban

Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Ymgynghorydd Gyrfa ar gyfer: Cyfrifiadura a Mathemateg, Peirianneg (pob arbenigedd), yr Amgylchedd Adeiledig a Gwyddoniaeth (pob arbenigedd).

3

Rhian Holland

Cyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg

Ymgynghorydd Gyrfa ar gyfer: Iechyd, Chwaraeon, Troseddeg a Phlismona/Diogelwch, Addysg, Blynyddoedd Cynnar, Teuluoedd, Ieuenctid a Chymuned, Seicoleg, Cwnsela ac Astudiaethau Therapiwtig.

Gwybodaeth Bwysig Apwyntiad:

  • Cynhwyswch wybodaeth berthnasol wrth archebu i gynorthwyo’r Ymgynghorwyr Gyrfa, er enghraifft copi o’ch CV, disgrifiad swydd ac ati.
  • Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i Teams ar gyfer apwyntiadau rhithwir. Myfyrwyr: Disgwyliwch alwad trwy Microsoft Teams ar amser eich apwyntiad. Graddedigion: Chwiliwch am wahoddiad i ymuno â chyfarfod Timau Microsoft.
  • Ni chaniateir recordio sesiynau.
  • Mae'r Ymgynghorydd Gyrfa yn cadw'r hawl i ddod â'r sesiwn i ben os yw'n teimlo bod angen hynny.
  • Canslwch eich apwyntiad os nad oes ei angen mwyach.
  • Cynigir apwyntiadau trwy Teams (fideo), dros y ffôn, ac wyneb yn wyneb pan fo modd.

Mae myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol De Cymru a cholegau partner yn gymwys i gael mynediad at ein holl wasanaethau.