Darpar fyfyrwyr

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa 

Gall Gyrfaoedd PDC eich helpu i wneud dewisiadau gyrfa effeithiol a gwella'ch rhagolygon cyflogaeth.  Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru gan gynnwys cyfleoedd gwaith a phrofiad gwaith a chymorth ymarferol gyda chwilio am swydd. 

Pa swydd sy’n addas i mi – darganfyddwch pa swyddi sy’n addas i chi drwy gyfateb eich diddordebau, eich personoliaeth a’ch cymhellion.

Opsiynau gyda’ch pwnc – darganfyddwch sut orau i ddefnyddio’ch gradd.

Cysylltiadau cysylltiedig â phwnc – gwefannau gyrfaol a chyflogwyr defnyddiol sy’n uniongyrchol berthnasol i bwnc penodol..

Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol – gwybodaeth am weithio yn y DU yn ystod ac ar ôl eich astudiaethau.

Beth mae graddedigion yn ei wneud? Mae’n darparu gwybodaeth ar lwybrau dilyniant i raddedigion 6 mis ar ôl graddio sy’n cynnwys dadansoddiad pwnc o ddata cyrchfannau.  Mae’r data hwn hefyd ar gael ar wefan y Brifysgol gan fod gan bob cwrs ‘Setiau Gwybodaeth Allweddol’ sy’n cynnwys y math o gyflogaeth y mae ein graddedigion yn ymgymryd â hi.

Gwasanaeth Arian Myfyrwyr yw’r lle i ddod o hyd i wybodaeth am gyllid, gan gynnwys bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Eich pwynt galw cyntaf yw gwefan y Brifysgol am fanylion y cyrsiau sydd ar gael, sut i wneud cais amdanynt a mwy am fywyd myfyrwyr.  Os ydych chi’n gwneud cais am gwrs gradd amser llawn, fe gewch ragor o wybodaeth am sut i wneud cais ar wefan y Gwasanaeth Derbyniadau Prifysgolion a Cholegau (UCAS)

Cysylltu â ni

Am gyngor pellach gall darpar fyfyrwyr Prifysgol De Cymru drefnu apwyntiad i siarad â Chynghorydd Gyrfaoedd ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae apwyntiadau ffôn ar gael, e-bostiwch [email protected] gyda'ch enw a disgrifiad byr o'ch ymholiad a byddwn yn trefnu amser.

Hefyd mae Gyrfa Cymru a Gyrfaoedd Cenedlaethol yn Lloegr yn cynnig cyngor a chymorth gyrfaoedd am ddim i oedolion.