Canllaw i gyflogwyr ar weithio gyda myfyrwyr PDC


Cyfnod o waith dros dro yw lleoliad gwaith, lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gael profiad o weithio mewn cwmni.  Nod lleoliad yw pontio'r bwlch rhwng astudiaeth academaidd a phrofiad graddedigion galwedigaethol.  Mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gymhwyso'r theori a'r sgiliau a gafwyd yn ystod eu gradd i gyfnod o waith ymarferol a phroffesiynol.  Mae amrywiaeth o fathau o leoliadau.  Mae'r rhain yn cynnwys:

Math o brofiad gwaith 

 • Lleoliad 30awr – 70awr - lleoliadau integredig, fel arfer yn cael eu cynnig fel rhan o fodiwl lleoliad gwaith.30hr – 70hr placement
 • Interniaeth 10 wythnos - lleoliad gwaith tymor byr (ar hyn o bryd) a gynigir yn unig o fewn cyrsiau fel rheolaeth busnes, rheolaeth digwyddiadau, rheolaeth adnoddau dynol a marchnata.  
 • Lleoliad haf - hyd at 3 mis, gellir ei gynnig ar sail hyblyg. 
 • Lleoliad rhyngosod - hyd at 12 mis, a gymerir fel rheol fel y flwyddyn astudio olaf ond un. 
 • Briff byw - darnau o waith wedi'u negodi, naill ai ar sail unigol neu fel grŵp. 
 • Cysgodi Gwaith - gweithgarwch arsylwadol sy’n rhoi cyfle i fyfyriwr gael profiad uniongyrchol o rôl benodol. 
 • Ymweliadau cwmni a diwrnodau mewnwelediad - gwahodd myfyrwyr i ymweld â'ch safle ac i arddangos yr amrywiaeth o rolau yr ydych yn eu cynnig. 
 • Gwirfoddoli - cyfnod o waith di-dâl yn y trydydd sector. 


Cysylltwch â ni- [email protected]

 • Gyda chymuned amrywiol o fyfyrwyr wedi’u lleoli ar gampysau ledled De Cymru, mae Prifysgol De Cymru yn ganolfan o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad a all ychwanegu gwerth at eich busnes. 
 • Mae ein myfyrwyr yn astudio cyrsiau sydd wedi'u gwreiddio yn y byd go iawn.  Maen nhw'n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i'ch sefydliad o'r diwrnod cyntaf – p’un a ydych chi yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector. 
 • Mae gan Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol ac mae'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi ymgyrchoedd a chynlluniau recriwtio eich sefydliad ar gyfer y dyfodol.    

 • Gwella rhagolygon swyddi yn y dyfodol - mae myfyrwyr yn gallu adeiladu eu CV.  
 • Defnyddio a datblygu sgiliau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr – bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i adeiladu ar sgiliau sy'n bodoli eisoes a dysgu sgiliau newydd.  
 • Datblygu eich rhwydwaith proffesiynol – gall myfyrwyr ddatblygu eu rhwydwaith LinkedIn a all fod o fudd wrth gael gwybod am gyfleoedd yn y dyfodol. 
 • Cyfle i roi cynnig ar faes gwaith penodol neu syniad gyrfaol.   
 • Y potensial i fyfyrwyr ennill cyflog.

 • Nod y lleoliad – beth fydd y rôl a sut bydd y myfyriwr lleoliad gwaith yn cyfrannu at nodau'r cwmni?  A yw eich cwmni'n bwriadu llenwi angen ar brosiect penodol? 
 • Beth fyddech chi'n disgwyl i'r myfyriwr fod wedi'i gyflawni ar ôl cwblhau? 
 • Pwy fydd yn gyfrifol am fentora/goruchwylio'r myfyriwr?  

O dan gyfraith iechyd a diogelwch, eich cyflogeion yw myfyrwyr lleoliadau gwaith.  Ni ddylid eu trin yn wahanol i gyflogeion rheolaidd.  Dylai atebolrwydd cyflogwyr ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol fod mewn lle a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch y DU.  

Beth sydd angen i chi ei wneud: 

 • Os oes gennych lai na phump o weithwyr, nid oes angen i chi gael asesiad risg ysgrifenedig. 
 • Os ydych yn ymgymryd â myfyriwr lleoliad gwaith am y tro cyntaf, neu un ag anghenion penodol, adolygwch eich asesiad risg cyn iddo ddechrau. 
 • Ar gyfer lleoliadau mewn amgylcheddau risg isel, megis swyddfeydd neu siopau, gyda risgiau bob dydd a fydd yn bennaf yn gyfarwydd i'r myfyriwr, dylai eich trefniadau presennol ar gyfer eich gweithwyr rheolaidd fod yn ddigonol. 
 • Ar gyfer amgylcheddau â risgiau sy'n llai cyfarwydd i'r myfyriwr, bydd angen i chi wneud trefniadau i reoli'r risgiau.  Bydd angen i hyn gynnwys sefydlu, goruchwylio, ymgyfarwyddo â'r safle, ac unrhyw offer amddiffynnol sydd eu hangen. 
 • Ar gyfer lleoliad mewn amgylchedd risg uwch, fel adeiladu, peirianneg a gweithgynhyrchu, bydd angen i chi ystyried pa waith y bydd y myfyriwr yn ei wneud neu'n ei arsylwi, y risgiau dan sylw a sut y caiff y rhain eu rheoli. 
 • Pan fyddwch yn cynefino myfyrwyr, esboniwch y risgiau a sut y cânt eu rheoli, gan wirio eu bod yn deall yr hyn a ddywedwyd wrthynt. 
 • Gwiriwch fod myfyrwyr yn gwybod sut i godi pryderon iechyd a diogelwch. 

Dylai lleoliad gwaith cadarnhaol a llwyddiannus: 

 • Cynnig prosiectau a thasgau heriol.  
 • Rhoi amlygrwydd eang iddynt i'r sefydliad.  
 • Darparu goruchwyliaeth a mentora.  
 • Gosod nodau ac amcanion clir i'r myfyriwr eu cyflawni.

Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol, argymhellir yn fawr, cynnig taliad, ar gyfer lleoliadau sy'n para'n hwy na phythefnos (70 awr) ac sy'n cael ei ystyried yn gynyddol fel arfer gorau.  Mae lleoliad gwaith â thâl priodol yn fwy tebygol o sicrhau eich bod yn gallu denu mwy o fyfyrwyr i'ch cyfleoedd.  Bydd hefyd yn sicrhau bod eich rhaglen yn gynhwysol drwy ddileu rhwystrau ariannol i'r rhai sy'n llai abl i dalu costau sy'n gysylltiedig â gweithio, megis teithio, bwyd a dillad addas.  

Gall mathau eraill o fuddion a all ddenu myfyriwr gynnwys: 

 • Llety â thâl  
 • Bwyd am ddim/gostyngol 
 • Hyfforddiant 
 • Cyfraniadau tuag at gostau astudio 

Mae'n hanfodol bod y myfyriwr lleoliad gwaith yn cael ei sefydlu yn eich sefydliad yn yr un modd â gweithiwr rheolaidd.  Er mwyn cael y budd mwyaf o'r lleoliad, mae'n hanfodol eich bod yn esbonio'r ffordd y mae'r busnes yn gweithredu fel y bydd y myfyriwr yn cyfrannu o’r dechrau.  Gellir darparu'r mathau canlynol o wybodaeth o fewn y dyddiau cyntaf:  

 • Beth yw hanes eich sefydliad? 
 • Pwy yw eich cwsmeriaid/rhanddeiliaid? 
 • Beth yw amcanion cyfredol y sefydliad? 
 • Sut y gall y myfyriwr gyfrannu at yr amcanion hynny? 
 • Sut y dylent brosesu ceisiadau? 
 • Sut mae'r e-bost a'r systemau ffôn yn gweithio? 
 • Pa broses iechyd a diogelwch y mae angen iddynt wybod amdani? 
 • A oes materion yn ymwneud â diogelwch neu gyfrinachedd y dylai'r myfyriwr fod yn ymwybodol ohonynt? 

Disgrifiad o'r rôl 

 • Rhowch ddisgrifiad clir o'r tasgau y bydd disgwyl i'r myfyriwr eu cyflawni.
Cynnwys a Datblygiad   

 • Sicrhewch fod y myfyriwr wedi'i sefydlu'n llawn a'i fod yn derbyn cymorth a hyfforddiant priodol er mwyn iddo gwblhau ei dasgau penodedig.   
 • Defnyddiwch sgiliau'r myfyriwr trwy aseinio tasgau sy'n ddigon heriol, ond hefyd yn cyfyngu ar aseinio tasgau gormodol heb sgiliau.  

Goruchwylio  

 • Neilltuwch oruchwylydd i fentora a chefnogi'r myfyriwr. 
 • Dylai'r goruchwylydd drefnu sesiynau rheolaidd i wirio'r cynnydd a chynnig arweiniad lle bo hynny'n berthnasol. 
 • Dylai'r goruchwylydd a bennwyd drefnu rhaglen sefydlu a dylid trafod y cyd-ddisgwyliadau yn ystod y cyfnod hwn.  
Amgylchedd gwaith a diwylliant Cwmni
 • Dylech groesawu’r myfyriwr a gwneud iddynt deimlo'n rhan o'r tîm. 
 • Dathlwch gyfraniadau a chyflawniadau'r myfyriwr er mwyn rhoi hwb i'w hyder.  
 • Mae angen darparu gorsaf waith briodol i'r myfyriwr fel y gallent gael gafael ar yr holl adnoddau sydd eu hangen arnynt i gwblhau eu tasgau penodedig.