Cwestiynau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr PDC yn cael cyfle i wneud lleoliad tymor byr, haf neu rhyngosod. Mae rhai lleoliadau yn orfodol fel rhan o'r cwrs ac efallai y bydd eraill yn ddewisol.  Cysylltwch â'r tîm lleoliad gwaith am gymorth– [email protected]

Gallwch, ond ar gyfer rhai myrfyrwyr rhyngwladol bydd angen bodloni amodau fisa.  Rydym yn argymell cyn i chi ddechrau gwneud cais eich bod yn siarad â’r tîm Mewnfudo a Chyngor i Fyrfyrwyr Rhyngwladol fel eich bod yn gwybod yn iawn beth sydd angen i chi ei wneud, gan fod rhai gofynion fisa.

Oes, ar gyfer lleoliadau gorfodol fel rhan o'r cwrs mae'r dyddiadau'n amrywio, ond cysylltwch â phartner lleoliad gwaith eich cyfadran neu arweinydd cwrs am fwy o fanylion.  Ar gyfer lleoliadau rhyngosod a haf mae recriwtwyr cenedlaethol fel arfer yn hysbysebu yn nhymor yr hydref, er bod recriwtwyr lleol yn fwy hyblyg.

Yn gyntaf llongyfarchiadau! Nawr bydd angen i chi gyflwyno ffurflen manylion lleoliad i'ch partner lleoliad cyfadran a fydd wedyn yn cefnogi rheolaeth y lleoliad.  

Oes, bydd angen i chi gofrestru yn y brifysgol o hyd.  Gan fod blwyddyn lleoliad yn rhan o'ch cwrs academaidd, byddwch yn parhau i gael eich cefnogi gan y Brifysgol a bydd angen i chi dalu ffi ddysgu ar gyfer y flwyddyn leoli.  Fodd bynnag, mae'r ffi yn llawer is ac ni fydd yn fwy nag 20% ​​o ffi hyfforddi flynyddol safonol y Brifysgol.  Mae cofrestru parhaus fel myfyriwr yn caniatáu mynediad i'r canlynol: 

• eich benthyciad myfyrwyr a'ch cymorth ariannol (gan gynnwys grant cynhaliaeth) gan y Gwasanaeth Arian Myrfyrwyr

• cefnogaeth academaidd  

• ymweliadau lleoliadau a chymorth 

• cyfleusterau llyfrgell gan gynnwys yr holl gronfeydd data ac adnoddau ar-lein

• adnoddau gyrfaoedd ar-lein 

• cefnogaeth bersonol 

• cyngor ac arweiniad gyrfaoedd 

• cyngor ariannol a chefnogaeth gan y tîm cyllid myfyrwyr

• cymorth mewnfudo a fisa (os yw'n berthnasol)

• cymorth anabledd (os yw'n berthnasol) 

• Cyfleusterau chwaraeon a cherddoriaeth y Brifysgol, gan gynnwys aelodaeth barhaus o unrhyw glybiau a chymdeithasau. 

Telir y mwyafrif o leoliadau rhyngosod a byddant yn denu cyflog o rhwng £15,000 a £18,000 y flwyddyn. Gall y swm y gallech ei ennill amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y diwydiant a'r lleoliad. 

Dylai'r cyflogwr eich trin fel gweithiwr rheolaidd. Dylent benodi goruchwyliwr a dylent gyflwyno cyfnod ymsefydlu cychwynnol, yn ogystal â hyfforddiant a monitro cynnydd.

Gweler ein hadran chwilio am swydd i gael gwybodaeth am ystod o gyfleoedd profiad gwaith, gan gynnwys lleoliadau haf a rhyngosod,  swyddi rhan-amser a gwirfoddoli sy’n opsiwn ardderchog ar gyfer sicrhau profiad gwaith di-dâl o ansawdd

Mae lleoliadau profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli yn cael eu hysbysebu ar CareersConnect.  Gallech hefyd ddefnyddio llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol fel LinkedIn, Facebook a Trydar i archwilio a dod o hyd i swyddi gwag.

Cyn y gallwch gael eich dewis ar gyfer rhai swyddi neu leoliadau gwaith, efallai y gofynnir i chi wneud gwiriad GDG.  Mae hyn yn fwyaf cyffredin lle gallai cysylltiad â phlant neu oedolion agored i niwed fod yn gysylltiedig neu efallai y bydd gofyn i chi ddelio â gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif.  Mae gwiriad GDG yn edrych ar eich cefndir ar gyfer collfarnau troseddol, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion terfynol sydd wedi darfod a heb ddarfod.  Efallai y gofynnir i chi wneud gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn i chi ddechrau lleoliad neu swydd wirfoddolwr yn dibynnu ar natur y gwaith.  Mae manylion llawn am wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cynnwys gwasanaeth ‘Llinell Gymorth’ ar wefan y Llywodraeth: https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-checks-guidance

Os ydych chi'n ymgymryd â neu wedi dewis ymgymryd â modiwl gradd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith neu waith gwirfoddol, bydd angen i chi siarad â'ch darparwr lleoliad / gwirfoddolwr i ofyn a ydynt yn disgwyl i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun neu os byddant yn trefnu i chi.  Bydd rhai sefydliadau, yn enwedig elusennau, yn cydlynu ac yn talu am eich gwiriad GDG eu hunain.  Byddant yn rhoi manylion llawn i chi am y broses unwaith y byddwch wedi ymrwymo i wneud y cyfnod o waith gwirfoddol gyda nhw.  Fodd bynnag, os bydd angen i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun, mae cyngor a chefnogaeth ar gael trwy Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws, gallwch weld eu canllawiau ar wiriadau GDG drwy'r sianel UniLife.  Maent hefyd yn darparu'r canllawiau canlynol ar sut i wneud cais am wiriad GDG yma.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am eich gwiriad GDG, argymhellir eich bod yn siarad â thiwtor eich modiwl yn gyntaf. 


Os ydych chi'n ymgymryd â phrofiad gwaith gorfodol fel rhan o'ch gradd, bydd ein hadran Derbyniadau eisoes wedi eich hysbysu o'r angen am wiriad GDG cyn cofrestru ar eich cwrs.  Fodd bynnag, os oes angen i chi drefnu hyn o hyd, dylech siarad â Thiwtor eich Cwrs ac edrych ar fanylion sut i wneud cais yma.  Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y costau sy'n gysylltiedig â chael gwiriad GDG. 

Bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr lleoliad / gwirfoddolwr i ofyn a ydynt yn disgwyl i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun neu a fyddant yn ei drefnu ar eich rhan.  Bydd rhai sefydliadau, yn enwedig elusennau, yn cydlynu ac yn talu am eich gwiriad GDG eu hunain.  Byddant yn rhoi manylion llawn i chi am y broses unwaith y byddwch wedi ymrwymo i wneud y cyfnod o waith gwirfoddol gyda nhw.  Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i chi drefnu'r gwiriad GDG eich hun, yn yr achos hwn mae cyngor a chymorth ar gael trwy Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws. Mae cyngor pellach ar gael hefyd ar wefan y Llywodraeth sy'n cynnwys gwasanaeth Llinell Gymorth: www.gov.uk/disclosure-barring-service-check/overview.

Oni bai bod eich darparwr lleoliad / gwaith gwirfoddol wedi cytuno i dalu am eich gwiriad GDG bydd angen i chi dalu am yr holl ffioedd cysylltiedig nad oes modd eu dychwelyd (tua £58.00 yw'r gost).  Os ydych chi'n credu na allwch dalu costau eich gwiriad GDG oherwydd anawsterau ariannol, cysylltwch â Gwasaneth Arian Myrfyrwyr y brifysgol am gyngor ac arweiniad.

Mae gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cymryd 6 wythnos ar gyfartaledd i'w prosesu (gyda rhai yn cymryd hyd at 12 wythnos) felly cofiwch gofio hyn wrth ystyried lleoliadau gwaith neu waith gwirfoddol, yn enwedig lle mae angen i chi gwblhau'r profiad erbyn dyddiad penodol (h.y. fel rhan o fodiwl). 

Mae yna broses wahanol i bob myfyriwr Rhyngwladol / UE neu ymgeisydd cartref nad ydynt wedi byw yn llawn yn y DU o fewn y 5 mlynedd diwethaf.  Bydd angen i chi gysylltu â Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws a byddant yn eich cynghori ar sut i gael “Tystysgrif Ymddygiad Da”. 

Mae gan PDC Clinig Cyngor Cyfreithiol, sy'n cynnig apwyntiadau am ddim i’r cyhoedd lle mae myfyrwyr (gyda goruchwyliaeth gyfreithiol gymwys) yn cyfweld ac yn asesu cleientiaid, ac yna'n llunio cyngor cyfreithiol mewn sawl maes cyfreithiol fel cyflogaeth, tai, dyled, materion teuluol a chytundebau. Cynhelir cyfweliadau ar sail apwyntiad yn unig ac fel arfer fe'u cynhelir rhwng 10.00 a 16.00, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Darperir cyngor ysgrifenedig o fewn 28 diwrnod ar ôl y cyfweliad cychwynnol. I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon –Clinig Cyngor Cyfreithiolu neu anfonwch e-bost at [email protected]