Cyfleoedd Byd-eang

Mae lleoliadau gwaith byd-eang yn cynnig y cyfle perffaith i ddatblygu eich gyrfa ar yr un pryd â theithio'r byd. 

Pam gwneud lleoliad dramor? 

Mae ennill lleoliad gwaith mewn gwlad arall yn darparu cyfleoedd i:

 • Datblygu rhagolygon ehangach a rhoi eich sgiliau ar waith. 
 • Profi diwylliant gwahanol.  
 • Dysgu neu ymarfer siarad iaith arall.  
 • Gwneud i'ch CV sefyll allan.  
 • Gwella eich cyflogadwyedd a'ch sgiliau bywyd. 
 • Adeiladu rhwydwaith rhyngwladol o weithwyr proffesiynol yn eich maes gwaith ac o'i amgylch.

Ble i ddod o hyd i gyfleoedd lleoliad rhyngwladol 

Gall ceisio gwaith mewn gwlad wahanol fod yn heriol, ond mae digon o adnoddau ar gael.  Rydym wedi tynnu sylw at rai mannau cychwyn defnyddiol isod. 

Internship Abroad Programs- os ydych chi'n fyfyriwr sy'n cael ei ddenu i hogi'ch sgiliau meddal, ond hefyd byddai’n dda gennych ddod adref gyda rhai sgiliau proffesiynol newydd yn eich repertoire, yna internio dramor yw'r profiad rhyngwladol i chi. 

Rate my placement - mae'n bwysig sefyll allan o'r dorf wrth wneud cais am leoliad neu interniaeth. Un o'r ffyrdd gorau o sicrhau eich bod chi'n gwneud hynny yw cael profiad gwaith rhyngwladol. 

Placement Year International - trefnydd lleoliadau gwaith dramor ar gyfer israddedigion, graddedigion a'r rheini sydd eisoes yn gweithio mewn swyddi cysylltiedig. 

Gap Year - gall ymgymryd â rhywfaint o brofiad gwaith dramor ffitio'n gyffyrddus i antur neu daith gwarbac hirach, gyda lleoliadau'n para unrhyw beth o ychydig wythnosau i flwyddyn allan gyfan. 

GradConnection - ar gyfer swyddi graddedig ac interniaethau yn Tsieina, Hong Kong a Singapore. 

TARGETjobs: Working Abroad - opsiynau ar gyfer dod o hyd i swyddi ac interniaethau dramor. Ar gyfer pob gwlad mae gwybodaeth am ofynion iaith, diwydiannau mawr, galwedigaethau prinder, ardaloedd twf diweddar ac awgrymiadau chwilio am swydd. 

Prospects Country Profiles - yn cynnwys gwybodaeth am y farchnad swyddi, mewnfudo, ffynonellau swyddi gwag, cyngor ar wneud cais a llawer mwy. 

AGCAS 'Starting your career in....' series - wedi'i hanelu at fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dychwelyd wedi astudio yn y DU. Mae'r rhain yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr economi, llwybrau i gyflogaeth a ffynonellau swyddi gwag a fyddai yr un mor ddefnyddiol i unrhyw fyfyriwr graddedig sy'n ystyried gyrfa mewn gwlad benodol. 

Ewrop 

EURES- o'r CE, mae ganddo lawer o wybodaeth, cyngor a rhestrau swyddi ar gyfer gwledydd ledled Ewrop. Mae ganddo hefyd adran sydd wedi'i hanelu'n benodol at raddedigion.

ERASMUS - rhaglen lleoliad gwaith sy'n eich galluogi i gwblhau lleoliad gwaith mewn gwlad Ewropeaidd arall. 

Pwyntiau i’w hystyried 

Os ydych yn bwriadu byw a gweithio y tu allan i'r DU efallai y bydd pethau ychwanegol i'w hystyried.  Er enghraifft:

 • I ble rydych chi'n mynd i fyw, beth fydd y gost honno, a beth yw'r broses ar gyfer sicrhau llety? 
 • A oes gennych ddigon o sgiliau iaith? A fyddwch chi'n gallu cyfathrebu'n rhugl ac yn effeithiol yn y gweithle ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a bob dydd? 
 • A oes materion diwylliannol neu arferion lleol i fod yn ymwybodol ohonynt? 
 • A oes angen fisa neu awdurdodiad arall arnoch i weithio yn y wlad yr ydych yn teithio iddi? Beth yw'r broses a'r gost o sicrhau hynny?  
 • Gofynnwch i'r cyflogwr a yw ei yswiriant yn cynnwys atebolrwydd am anafiadau neu salwch a ddioddefir gan fyfyrwyr lleoliadau ac sy'n gysylltiedig â'u dyletswyddau gyda'r sefydliad. 
 • Bydd angen i chi gael polisi yswiriant teithio priodol, ni fydd yswiriant teithio gwyliau yn ddigon. (Gweler canllawiau iechyd a diogelwch myfyrwyr r gyfer lleoliadau gwaith neu siaradwch â phartner lleoliad gwaith i gael rhagor o fanylion).

Os ydych yn bwriadu teithio a gweithio dramor, dylech nodi y gall amddiffyniadau sydd ar gael o dan y gyfraith yn y DU (er enghraifft, diogelu hawliau penodol i weithwyr, a chydymffurfiaeth â gofynion iechyd a diogelwch yn y gweithle) fod yr un fath yn y wlad yr ydych yn teithio iddi. Ceisiwch ganfod hyn cyn i chi fynd. 

Cytundebau Interniaeth 

Mae'n ofynnol gan gyfraith Ffrengig/Sbaen bod yn rhaid i unrhyw fyfyriwr sy'n cwblhau interniaeth yn Ffrainc/Sbaen gwblhau Convention de Stage/Convencio De Colaboracion. 

Dyma ffurflen sy'n ofynnol mewn Ffrangeg/Sbaeneg (ond at ddibenion y Brifysgol, mae'n ofynnol iddi fod mewn Ffrangeg/Sbaeneg a Saesneg) ac mae'n amlinellu'r cytundeb teiran rhwng Prifysgol De Cymru (PDC), y myfyriwr a'r sefydliad lle bydd y lleoliad/interniaeth yn digwydd. 

Bydd y Cytundeb yn manylu ar:

 • Y dyddiadau y bydd eich lleoliad yn dechrau ac yn gorffen 
 • Teitl eich swydd 
 • Y tasgau cyffredinol y byddwch yn eu gwneud.

Mae'n rhaid cwblhau'r ffurflen ymhell cyn dechrau ar unrhyw leoliad, a disgwylir i fyfyrwyr fod wedi bodloni'r holl ofynion, yn ogystal â dilyn y gweithdrefnau fel yr amlinellir isod. 

Os bydd myfyriwr yn dymuno ymgymryd â interniaeth, ei gyfrifoldeb ef/hi yw nodi a sicrhau'r cyfle am leoliad/interniaeth.  Maent yn gyfrifol ymhellach am gydlynu'r holl drefniadau angenrheidiol i'r cyfle, sydd yn Ffrainc/Sbaen, yn cynnwys trefniadau ar gyfer Convention de Stage/Convencio De Colaborcion. 

Pe bai myfyriwr yn gofyn i Brifysgol De Cymru arwyddo Convention de Stage/Convencio De Colaboracion (cytundeb rhwng y myfyriwr, y brifysgol, a'r cwmni), rhaid i fyfyrwyr:

 • Sicrhau bod y cyfnod interniaeth cyfan yn dod o fewn eu cyfnod cofrestru gyda'r Brifysgol.  Ni fydd PDC yn gallu arwyddo Convention de Stage/Convencio De Colaboracion ar gyfer myfyriwr y mae ei gyfnod cofrestru wedi dod i ben. 
 • Ymhellach, ni fydd PDC yn llofnodi Convention de Stage/Convencio De Colaboracion nes bydd myfyriwr wedi ymrestru'n llawn gyda'r taliadau/trefniadau ffioedd cyfredol. 
 • Mae p'un a fydd PDC yn derbyn bod yn llofnodydd i Convention de Stage/Convencio De Colaboracion yn llwyr yn ôl disgresiwn y Brifysgol. 
Disgwyliwn i'r gwesteiwr lleoliad ddarparu yswiriant atebolrwydd cyflogwr ar gyfer y myfyriwr lleoliad.  Fodd bynnag, cyn y gellir cwblhau unrhyw Convention de Stage/Convencio De Colaboracion, mae angen i'r myfyriwr sicrhau bod ganddo'r canlynol:
 • Yswiriant Meddygol 
 • Yswiriant Atebolrwydd Sifil a Damweiniau 
 • Fisa Dilys (sy'n ofynnol iddo fod yn ddilys am o leiaf chwe mis ar ddechrau'r interniaeth arfaethedig) 
 • Tystiolaeth bod y cyfnod interniaeth arfaethedig a'r oriau gwaith yn cydymffurfio â thelerau fisa’r myfyriwr. 
Bydd angen prawf o'r rhain ar y Brifysgol (drwy gopïau a anfonir mewn e-bost neu'n bersonol i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd) cyn llofnodi unrhyw Gytundeb.

Os nad oes gan y myfyriwr unrhyw rai o’r uchod, yna bydd angen iddo drefnu hyn cyn cwblhau'r Cytundeb a/neu gysylltu â'r Tîm Lleoliad neu ebostiwch [email protected] i drafod ymhellach, ac efallai y byddant yn gallu eich cyfeirio o ran cymorth pellach gyda materion gweinyddol penodol. 

Fodd bynnag, rhaid pwysleisio mai cyfrifoldeb y myfyrwyr yw sicrhau eu bod yn trefnu yswiriant digonol yn ystod yr interniaeth. 

 1. Mae'r Profforma ar gyfer Convention de Stage/Convencio De Colaboracion, sy'n amlinellu'r holl fanylion angenrheidiol ar gyfer y Cam ar gael i'r myfyriwr eu llawrlwytho o wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.  Mae yna fersiwn Ffrangeg/Sbaeneg a Saesneg o bob un o'r dogfennau hyn. 
 2. Mae'r Convention de Stage/Convencio De Colaboracion yn cael ei gwblhau gan y myfyriwr, ar y cyd â'r busnes neu gwmni dan sylw, yn y ddwy iaith. 
 3. Mae angen anfon y ffurflen wedi'i chwblhau (cymaint â phosibl) (yn y ddwy iaith) drwy e-bost at bennaeth y Gyfadran.  Ar ôl gwirio hyn, caiff hwn ei argraffu, ei lofnodi a'i stampio mewn copi caled (tri chopi ym mhob iaith) a'i drosglwyddo i'r myfyriwr. 
 4. Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr lofnodi pob copi o'r Cytundeb, ac yna dylid anfon pob un o'r tri chopi o bob fersiwn (Ffrangeg/Sbaeneg a Saesneg) at y busnes neu gwmni i'w lofnodi a'i stampio. Dylai'r cwmni wedyn ddosbarthu un copi ym mhob iaith (sef dau i gyd) i'r myfyriwr a PDC, drwy'r post neu e-bost, fel bod gan y tri pharti gopïau caled i gyfeirio atynt yn y dyfodol. 

   Sylwer:

   Dylai'r holl ofynion hyn gael eu cwblhau ymhell cyn y dyddiad cychwyn dyledus ar gyfer yr interniaeth.  Mae Prifysgol De Cymru, yn gymaint â'r busnes neu gwmni dan sylw, yn gweithredu ar amserlenni prysur iawn, ac felly mae'n bosibl nad oes ganddynt y gallu i brosesu confensiynau mor gyflym ag a ragwelir weithiau gan fyfyrwyr.  Cofiwch hyn wrth drefnu a chwblhau’ch Cytundeb.