Sophie Perkins

(BA Darlunio, 2021)

Enw'r Busnes: Sage Against the Machine

Sophie

Disgrifiad o'r cyfle busnes/llawrydd:

Brand dillad moesegol wedi'i wneud â llaw.

Pam ydych chi wedi dewis sefydlu'r fenter fusnes hon?

Ar ôl treulio’r ychydig flynyddoedd diwethaf yn dysgu am gynaliadwyedd, feganiaeth ac effaith ffasiwn cyflym ar y blaned, roeddwn i a fy mhartner busnes yn teimlo rheidrwydd i ddechrau fy mrand ffasiwn araf fy hun i frwydro yn erbyn lleoedd fel Shein a Primark. Y prif nod yw addysgu pobl ar ba mor gyflym y mae ffasiwn yn effeithio ar y blaned a chynnig amrywiaeth o nwyddau o ddillad a gemwaith i nwyddau cartref.

Sut daethoch chi i wybod am y Rhaglen Cyflywydd LANSIO?

Trwy Richie yn Stiwdio PDC, y cefais fy nghyflwyno iddo yn fy seremoni raddio.

Pam wnaethoch chi wneud cais am y Rhaglen Cyflymydd LANSIO?

I gael y cyfle i adael fy swydd fel barista a gallu canolbwyntio ar y busnes yn unig a’i roi ar waith mewn pryd ar gyfer gwanwyn/haf 2023.

Sut mae Rhaglen Cyflymydd LANSIO wedi eich helpu gyda'ch menter fusnes?

Mae LANSIO wedi rhoi'r sefydlogrwydd ariannol i mi gael yr amser a'r lle i fuddsoddi yn fy musnes. Rydw i wedi gallu prynu offer, rhentu gofod stiwdio, rhwydweithio gyda chymaint o bobl greadigol anhygoel sydd wedi ehangu fy nghymuned, ac rydw i wedi cael cymorth rhai tiwtoriaid gwych ar hyd y ffordd.

Pa heriau ydych chi wedi'u hwynebu?

Fel menyw niwroddargyfeiriol heb ei diagnosio, rwyf bob amser wedi cael trafferth gydag addysg a threfn. Rwyf wedi ei chael hi’n anodd cadw’r momentwm i fynd gan fy mod yn aml yn teimlo’n angerddol iawn am lawer o bethau ar yr un pryd ac yn cael fy llethu gan syniadau i allu dechrau eu rhoi ar waith.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi'i chael sydd o fudd i chi?

O’i gymharu â phan oeddwn yn y brifysgol, rwyf wedi gweld bod y tiwtoriaid a’r hyfforddwyr yn hynod garedig a chefnogol a byddant bob amser yn eich trin yn gyfartal, gan gynnig unrhyw help y gallant pryd bynnag y bydd ei angen arnoch heb fod dim yn ormod. Mae Tillie wedi bod yn help mawr fel hyfforddwr busnes, mae gallu archebu cyfarfodydd ar gampws Caerdydd yn y Stiwdio wedi bod o gymorth mawr rhwng sesiynau Casnewydd ond hoffwn pe bawn wedi ei wneud yn amlach wrth fyfyrio gan fod yr amser yn gwibio heibio ynghynt nag yr ydych yn sylweddoli!

Pa gyngor sydd gennych chi i fyfyrwyr blwyddyn olaf a chyd-raddedigion?

Gwnewch gais, gwnewch gais, gwnewch gais! Roeddwn wedi ei gadael yn rhy hwyr i ddechrau ar ôl aros yn rhy hir yn ystyried a ddylwn wneud cais ai peidio, gan fod y busnes yn y bôn yn dechrau o'r gwaelod i fyny felly nid oedd gennyf lawer i'w ddangos iddynt o ran cynnyrch/busnes. Ond fe wnaeth Richie fy ffonio a dweud wrthyf am wneud cais gan fod y dyddiad cau wedi’i ymestyn, a arweiniodd at gyfweliad lle’r oedd tîm LANSIO wrth eu bodd â fy syniad ac fe gefais fy nerbyn i fod yn rhan o’r 3ydd cohort!


For more information, contact the Graduate Support Team on: [email protected]