Scheherazade, Valleys Steps

Scheherazade Powell, BSc Cymdeithaseg

“Fe wnes i fwynhau fy mhrofiad yn Valleys Steps a’r modiwl profiad gwaith yn fawr.  Ar y dechrau roeddwn yn bryderus iawn ac yn poeni am ymgymryd â lleoliad, fodd bynnag, rwy'n ddiolchgar iawn fy mod wedi cael y profiad gan ei fod yn gyfle gwerthfawr iawn a fydd o fudd i mi yn y dyfodol. Rwy'n teimlo'n hyderus ynglŷn â mynd i fyd gwaith ar ôl y brifysgol ac rwy'n credu bod y modiwl profiad gwaith yn elfen hanfodol o gwblhau gradd”. 

Scheherazade photo.jpg

Pam wnaethoch chi ddewis y lleoliad hwn a sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r cyfle? 


Dewisais Valleys Steps gan ei fod yn sefydliad elusennol sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo gwella lles sy'n helpu i leddfu'r straen o anawsterau seicolegol cyffredin gan gynnwys straen, hwyliau isel, a phryder. Canfûm fod pwrpas ‘Valleys Steps’ yn berthnasol i mi fel rhywbeth pwysig a hanfodol iawn i’r gymuned. Cefais y cyfle trwy dudalennau Gyrfaoedd PDC a oedd yn ddefnyddiol iawn wrth fy helpu i ddod o hyd i leoliad yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo. 


A oedd y lleoliad hwn yn rhithwir neu'n gorfforol neu'n dipyn o'r ddau? 


Oherwydd y pandemig roedd y rhan fwyaf o'r lleoliad yn cynnwys gweminarau ar-lein a gynhaliwyd bob dydd yn ystod yr wythnos. Fodd bynnag, tuag at ddiwedd fy oriau penodedig dechreuon ni drafod dychwelyd i cylch gwaith corfforol lle byddem yn cynnal gweithdai lles yn y gymuned mewn lleoliad awyr agored. 


Beth oedd fwyaf gwerthfawr yn eich barn chi am y gwaith a wnaethoch? 


Canfûm mai'r agwedd fwyaf gwerthfawr ar y gwaith a wnes i oedd y cyfle i weithio o fewn sector proffesiynol gydag arbenigwyr gwybodus ym maes lles. Fe wnaeth y cyfle i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol trwy weminarau, cyfarfodydd a gweithdai ar-lein fy helpu i fagu hyder mewn lleoliad proffesiynol a chael mewnwelediad i'm dyfodol. Mae hyn yn ei dro wedi lliniaru'r pryder a deimlais tuag at ymuno â'r gweithle ar ôl y brifysgol. 


Pa sgiliau a gwybodaeth newydd wnaethoch chi eu hennill? 


 Yn ystod fy lleoliad, cefais hyfforddiant Adrodd Storïau Digidol yn Valleys Steps. Offeryn lles ymwybyddiaeth ofalgar cymharol newydd yw hwn a ddefnyddir fel cymorth i adrodd stori neu ailadrodd atgofion mewn fformat ffotograffig ac mae'n fuddiol iawn i'r rhai sy'n cael trafferth gyda materion iechyd meddwl. Bydd dysgu'r sgil newydd hon sy'n dod i'r amlwg yn caniatáu imi ei defnyddio er mantais i mi wrth geisio swydd yn y sector gofal yn y dyfodol. Efallai y caf gyfle i addysgu eraill ar sut i Adrodd Storïau Digidol gan fod bwlch yn y farchnad ar gyfer hyn. Mae’r offeryn yn trwytho ‘sgiliau dysgu iaith, TGCh, sgiliau llythrennedd, meddwl dyfeisgar a sgiliau datrys problemau’ sy’n caniatáu ar gyfer meithrin sgiliau yn y gweithle (Thang a Mahmud 2017). Nid yn unig y dysgais sgil newydd, ond roedd hefyd yn caniatáu imi wella'r sgiliau presennol ar yr un pryd. 

Cynyddais hefyd fy ngwybodaeth ar bwnc lles personol. Trwy helpu i ddosbarthu adnoddau i aelodau o'r gymuned sy'n mynychu sesiynau lles, llwyddais i fabwysiadu'r un strategaethau ar gyfer rheoli a gofalu am fy lles meddyliol fy hun. Mae hyn wedi bod yn fuddiol iawn i mi yn ystod y lleoliad a thrwy gydol fy ail flwyddyn yn y brifysgol. 


Sut bydd y lleoliad hwn yn helpu gyda'ch gyrfa? 


Ar ôl ymgymryd â’m profiad gwaith yn Valleys Steps, rwyf wedi darganfod bod gen i ddiddordeb mawr mewn dilyn gyrfa yn y sector iechyd meddwl. Cyn gwirfoddoli roeddwn yn ansicr ynghylch pa lwybr yr hoffwn ei ddilyn yn y dyfodol ac nid oedd gen i syniad clir iawn o'r hyn yr oeddwn am ei wneud. Mae wedi bod yn werth chweil darganfod fy niddordeb yn y sector hwn trwy ymgymryd â’m profiad gwaith ac yn awr rwyf wedi dod o hyd i lwybr yr hoffwn ei ddilyn. 

Roedd yr adnoddau a ddefnyddiwyd yn Valleys Steps yn ddefnyddiol iawn i fyfyrwyr eraill sydd wedi bod yn ei chael hi'n anodd y flwyddyn academaidd hon. Mae sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad at system cymorth lles da yn hanfodol ac rwyf wedi darganfod bod gweithio gyda myfyrwyr yn y dyfodol yn rhywbeth y byddai gennyf ddiddordeb ynddo, yn enwedig gan fy mod yn ei gael yn drosglwyddadwy iawn. 

Mae fy nodau a chynlluniau cyfredol ar gyfer y dyfodol yn cynnwys parhau i wirfoddoli yn Valleys Steps er mwyn ennill cymaint o brofiad â phosibl wrth orffen fy ngradd. Rwy'n credu y bydd hyn o fudd mawr imi. 


Beth fyddech chi'n ei wneud yn wahanol pe bai'n rhaid i chi gwblhau'r modiwl lleoliad eto? 


 Pe bai'n rhaid i mi gwblhau'r modiwl eto, byddwn yn bendant yn dechrau fy chwiliad lleoliad yn gynharach yn y flwyddyn academaidd oherwydd cyn i mi ddod o hyd i Valleys Steps, roeddwn i'n cael trafferth sicrhau lleoliad yr oedd gen i ddiddordeb ynddo. Fy nghyngor i garfannau myfyrwyr yn y dyfodol fyddai dechreuwch chwilio'n gynnar fel na fyddwch yn colli unrhyw gyfleoedd a allai fod o ddiddordeb ichi. Roeddwn yn ffodus gyda fy lleoliad ond mae mwy o opsiynau i'w hystyried y cynharaf y byddwch chi'n dechrau chwilio. 


 Rhowch sylwadau ar y gefnogaeth a gawsoch gan y Brifysgol a/neu'ch sefydliad lleoliad? 


 Mae’r gefnogaeth a gefais gan y brifysgol yn ddifai. Roedd yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol iawn yn fy helpu i sicrhau lleoliad a chreu proffil CV cryf y gallaf barhau i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Roedd Valleys Steps hefyd yn rhagorol wrth ddarparu cefnogaeth i mi yn ystod y modiwl profiad gwaith, yn enwedig gan fy mod ar ochr myfyrwyr y sefydliad. Roeddent yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn i'm hastudiaethau ochr yn ochr â'm cyfrifoldebau lleoliad.