Robert, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Robert Campbell, BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Interniaeth 10 wythnos 

Mae Robert Campbell yn fyfyriwr BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus a ymgymerodd â'i leoliad gwaith yn y Depo Rheolaeth Gwastraff ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

“Wedi fy ysbrydoli gan fy nau ewythr, un yn gweithio fel diffoddwr tân a'r llall fel parafeddyg, fe wnes i gofrestru ar BA (Anrh) Rheolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus i ddilyn yn ôl eu traed (gweithio i'r gwasanaethau brys). Dyma oedd fy uchelgais gyrfa hLyd nes i mi ddechrau profiad gwaith yn Nepo Rheolaeth Gwastraff Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, lle newidiodd fy nghynlluniau gyrfa yn sylweddol. Trwy’r hyn yr wyf wedi’i brofi a’i arsylwi, rydw i nawr yn edrych i weithio i Awdurdod Addysg Lleol (AALl). 

Robert Caerphilly Borough Council

Ar leoliad, y prif brosiect y bûm yn gweithio arno oedd Gwobrau Balchder yn eich Lle 2017. Fe wnes i helpu i drefnu'r seremoni wobrwyo - popeth o drefnu'r lleoliad a'r digwyddiad ei hun, yn ogystal â dewis yr enillwyr.  Cafodd fy ymdrechion tuag at y digwyddiad eu cydnabod gan y Cyngor yn y rhaglen (dan gydnabyddiaeth) - rhywbeth y gallaf fod yn falch ohono. 

Y prosiect mawr nesaf y cyfrannais ato, oedd sut y gallai'r depo gynyddu nifer y cyfleusterau cyhoeddus ym Mwrdeistref Caerffili, heb unrhyw wariant ychwanegol. Gellir cyflawni hyn trwy wneud y defnydd gorau o adeiladau'r cyngor. Er enghraifft, caniatáu i'r cyhoedd ddefnyddio toiledau mewn llyfrgelloedd a phyllau nofio. Roedd hwn yn brosiect gwych arall i gymryd rhan ynddo.  Amlygodd y gallwch wneud mwy heb gost ychwanegol a thrwy feddwl y tu allan i'r bocs. 

Mae fy mentor yn y depo, Swyddog Prosiectau Arbennig, wedi gweithio i'r AALl ers dros 30 mlynedd ac mae'n angerddol iawn am yr hyn y mae'n ei wneud.  Roedd ei frwdfrydedd yn ysbrydoledig ac mae'r ymdrech a roddodd i wneud fy lleoliad yn werth chweil, wedi cyfrannu at pam yr wyf am weithio i'r AALl. I helpu i ddechrau fy ngyrfa yno, rwy'n bwriadu dewis modiwlau blwyddyn olaf, sy'n berthnasol i'r llinell waith yr wyf am ei gwneud.  Dyma un o'r rhesymau pam mae gwneud lleoliad wedi bod mor fuddiol. 

Fel myfyriwr aeddfed, rwyf eisoes wedi profi byd gwaith, trwy fod yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu ac yn Hyfforddwr Sports X. Beth mae'r lleoliad gwaith 10 wythnos hwn wedi'i roi i mi yw profiad swyddfa a'r cyfle i ddatblygu'r sgiliau meddal y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae'r gefnogaeth a gefais, o'r Depo a'r Brifysgol, wedi bod yn rhagorol.  Gan fyfyrio ar y profiad, rwy'n hynod ddiolchgar fy mod wedi gallu gweithio yn yr ardal lle rwy'n bwriadu dilyn gyrfa.”