Roan Crocker

(BSc Cryfder a Chyflyru, 2022)

Enw'r Busnes: Crock Performance

Roan (1)

Disgrifiad o'r cyfle busnes/llawrydd:

Cryfder a chyflyru, hyfforddiant personol, hyfforddiant crefft ymladd, a thylino chwaraeon.

Pam ydych chi wedi dewis sefydlu'r fenter fusnes hon?

Rwy’n dyheu am fod yn ymladdwr proffesiynol ac mae bod yn hunangyflogedig yn gweddu i’m ffordd o fyw. Mae'r diwydiant (gweithio i dimau) yn enwog am dandalu a gorweithio hyfforddwyr.

Sut daethoch chi i wybod am y Rhaglen Cyflywydd LANSIO?

E-bost PDC.

Pam wnaethoch chi wneud cais am y Rhaglen Cyflymydd LANSIO?

Yn wreiddiol, roeddwn i eisiau cyllid ar gyfer cais hyfforddi ond pan fynychais y diwrnod cyflwyno cyntaf, cefais wybod bod llawer mwy o help yn cael ei gynnig.

Sut mae Rhaglen Cyflymydd LANSIO wedi eich helpu gyda'ch menter fusnes?

Newidiais fy marn am fusnes yn llwyr o ‘rywbeth’ yr wyf yn ei wneud ar yr ochr, i rywbeth yr wyf yn wirioneddol credu ynddo nawr. Rwy'n teimlo ei fod wedi'i gyfreithloni mewn ffordd. Rydw i wedi cofrestru gyda CThEM, mae gen i wefan, yr wyf wedi lansio ap hyfforddi newydd, wedi gwneud cyfrif banc busnes, ac wedi dysgu am gadw llyfrau, sefydlu rhestr bostio ac ati.

Pa heriau ydych chi wedi'u hwynebu?

Bûm yn brwydro â'm prisiau ar ôl trafodaeth yn ôl ac ymlaen am brisio yn ôl fy ngwerth, ond rwy'n deall nawr, os na fyddaf yn codi'r hyn yr wyf am gael fy nhalu, na fyddaf byth yn cyrraedd lle rwy’n dymuno bod.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi'i chael sydd o fudd i chi?

Mae pawb wedi bod yn wych, rwyf wedi derbyn cymorth yn y meysydd y soniais amdanynt uchod a chefais fy ngwthio i wneud tasgau a oedd wir yn fy ngwneud yn ymwybodol o'r hyn sydd angen i mi ei wneud er mwyn llwyddo, ac amlygodd dadansoddiad y cystadleuwyr hyn yn arbennig. Rydw i wedi cael mynediad i weminarau ac mae'r rhaglen yn bendant yn rhoi'r holl offer i chi i ddechrau arni.

Pa gyngor sydd gennych chi i fyfyrwyr blwyddyn olaf a chyd-raddedigion?

Nid oes neb yn mynd i wneud unrhyw beth ar eich rhan chi, mae gwaith caled bob amser yn cael ei wobrwyo, a pheidiwch â bod ofn methu neu fentro gan mai oddi yno y daw'r twf mwyaf.


For more information, contact the Graduate Support Team on: [email protected]