Joely, Y Weinyddiaeth Amddiffyn


Joely Williams, BA (Anrh) Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi

Y weinyddiaeth amddiffyn - Lleoliad Rhyngosod

Graddiodd Joely Williams yn 2016 gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn BA (Anrh) Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi. Gwnaeth Joely flwyddyn leoliad fel rhan o'r cwrs, ac yna parhaodd i weithio'n rhan-amser ochr yn ochr â'i hastudiaethau. Nawr wedi graddio, mae Joely wedi cael cynnig swydd amser llawn gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn a'i dyrchafu i swydd Rheolwr Rhestr Eiddo. 

Joely MOD

“Cysylltodd y Weinyddiaeth Amddiffyn â Phrifysgol De Cymru yn benodol, gan fod eu cwrs Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Gyflenwi yn cynnwys MCIPS, cymhwyster yn y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi, y maent yn ei ystyried yn gymhwyster hanfodol o fewn y swyddogaeth Fasnachol. 

Rwy'n gweithio o fewn endid masnachu pwrpasol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn sef Offer a Chymorth Amddiffyn (DE&S) yn Abbey Wood, Bryste. Yno, rydym yn rheoli ac yn cyflenwi caffael offer ac amrywiaeth o wasanaethau logisteg a galluogwyr cymorth i'n Cwsmeriaid.  Yn bennaf, rydw i wedi gweithio o fewn y swyddogaeth Fasnachol sy'n ymgymryd ag agweddau cytundebol a chaffael prosiectau, gan ddelio'n uniongyrchol â diwydiant i adeiladu perthynas gref â chyflenwyr i sicrhau bod ein contractau yn darparu'r offer a'r gefnogaeth o'r ansawdd gorau i'r Lluoedd Arfog. 

Rwyf wedi cael y cyfle i weld a phrofi'r offer rydym yn ei gaffael yn uniongyrchol. Er enghraifft, roeddwn yn gweithio ar gaffaeliadau ar gyfer cerbydau wedi'u holrhain ac roeddwn i'n ddigon ffodus i gael fy nhywys o gwmpas y trac profi ar Gerbyd Ymladd Arfog Rhyfelwr.  Mae'n ei gwneud yn fwy real bod yr offer a brynwn yn effeithio'n fawr ar y milwyr sy'n gwasanaethu ein gwlad. 

Mae'r lleoliad wedi helpu fy astudiaethau mewn cymaint o ffyrdd.  I ddechrau, rhoddodd fwy o bwrpas i'm hastudiaethau.  Pan oeddwn yn yr ail flwyddyn, roeddwn yn dal i boeni am ba swyddi y byddwn i'n mynd iddynt, ond ar ôl gwneud blwyddyn o leoliad, roedd yn fy ysgogi i wneud yn dda gan fy mod wedi cael swydd yr oeddwn yn gwybod ei bod yn fy siwtio i a'm gradd. 

Ar ben popeth, dylanwadodd y lleoliad yn drwm ar y pwnc ar gyfer fy nhraethawd hir; roeddwn yn gallu trafod materion allweddol o fewn cadwyni cyflenwi o brofiad personol, ac rwyf wedi bod yn ffodus o gael mynediad at gynifer o weithwyr proffesiynol gwybodus sy'n cynnig cymorth a chyngor i mi, ac a oedd yn fwy na pharod i helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer fy nghwestiynau ymchwil sylfaenol. 

Nawr fy mod i wedi graddio byddaf yn parhau gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn.  Byddaf yn symud i mewn i'r swyddogaeth Logisteg Integredig gan gymryd mwy o ran yn yr agwedd Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi fel y gallaf wneud y gorau o'r wybodaeth a ddysgais gyda'm gradd."