Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Khadijah, BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru (CRC) – lleoliad 70 awr 


Pam y gwnaethoch chi ddewis y sefydliad hwn i wneud eich lleoliad a sut y gwnaethoch chi ddod o hyd i'r cyfle? 

Roeddwn i'n meddwl y byddai'n brofiad gwerthfawr bod yn rhan o gwmni adsefydlu a allai helpu i ddatblygu a chyflwyno mentrau i leihau neu atal troseddu yn ogystal â diogelu'r cyhoedd.  Byddai'n ddiddorol cael sgwrs un-i-un gyda throseddwyr i ddeall pam eu bod wedi cyflawni trosedd. 

Roeddwn i'n credu y byddai'n wych cael profiad mewn unrhyw swyddi perthnasol cyn graddio.  Efallai y bydd peidio â chael profiad yn llesteirio fy siawns o gael swydd yn y dyfodol.  

Cefais y cyfle hwn drwy'r Tîm Lleoliad PDC.  Mae llawer o sefydliadau gwahanol lle gall myfyrwyr troseddeg gael profiad cyn cwblhau eu gradd.

Wales CRC

Beth oedd fwyaf gwerthfawr i chi am y gwaith a gyflawnwyd gennych?

Credaf ei fod wedi newid fy safbwynt i ar droseddwyr sydd wedi cyflawni troseddau yn enwedig mân droseddau.  Mae'r rheswm y tu ôl i'w gweithredoedd yn aml yn perthyn yn agos i'w brwydrau gartref neu fywyd.  Rwy'n credu mai dyna'r agwedd fwyaf gwerthfawr i mi – bod wedi gweld drosof fy hun fod y rhan fwyaf o droseddwyr wedi gwneud penderfyniad anghywir a barodd iddynt gyflawni gweithred droseddol. 

Mae wedi rhoi hwb i'm hyder wrth siarad â phobl nid wyf erioed wedi cwrdd o'r blaen ac i gamu allan o'm parth cysur.  Dangosodd i mi weithiau ei bod yn rhaid i chi fynd amdani er mwyn ennill y profiad a'r wybodaeth heb gynllunio na gwybod sut beth ydyw o flaen llaw.

Pa sgiliau a gwybodaeth newydd y gwnaethoch chi eu hennill?

Yr wyf yn deall yn awr y llu o dermau y mae swyddogion prawf yn eu defnyddio bob dydd. Dysgais sgwennu'n gyflym drwy adroddiad o gyfarfodydd blaenorol gyda throseddwyr i ddeall pa wybodaeth sy'n bwysig a pha un sy'n llai pwysig.  Rwyf wedi gwella fy sgiliau cyfathrebu - wrth gysgodi gwahanol swyddogion prawf fe ges i weld sut maen nhw'n gweithio a chefais gyfle i gael sgyrsiau proffesiynol gyda throseddwyr. 

Sut bydd y lleoliad hwn yn helpu gyda'ch gyrfa? 

Nid wyf wedi penderfynu os wyf am weithio fel swyddog prawf neu beidio, ond mae'n un o'm dewisiadau.  Os nad ydw i, rwy'n credu bod y lleoliad hwn wedi fy helpu i ennill profiad mewn sefydliad yn y sector preifat sy'n gweithio'n agos gyda'r heddlu a llawer o sefydliadau perthnasol eraill, fel asiantaethau tai.  Os ydw i'n penderfynu bod yn swyddog prawf yna mae'r lleoliad hwn wedi fy helpu i ddeall pa gyfrifoldebau sydd ganddyn nhw a sut maen nhw'n goresgyn heriau yn eu llwyth gwaith dyddiol.

Rhowch sylwadau ar y cymorth a gawsoch gan y brifysgol a/neu eich sefydliad lleoliad?

Roeddent i gyd yn gefnogol iawn o'r eiliad wnes i gyflwyno'r ffurflen gais i CRC. Dywedais wrth fy Mhartner Lleoliad fod yn rhaid i mi wneud cais am GDG fel Myfyriwr Rhyngwladol. Fe wnaethon nhw fy rhoi mewn cysylltiad â'r adran berthnasol yn PDC, a wnaeth fy helpu i gael un gan heddlu lleol fy ngwlad.  Roedd CRC Cymru yn deall yn iawn beth oedd yr oedi ychwanegol cyn cael fy ngwiriad, a chadwyd mewn cysylltiad â mi nes iddo gael ei brosesu a mod i’n gallu dechrau. 

Oes yna unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ddweud?

I'r myfyrwyr rhyngwladol hynny a allai fod â diddordeb mewn gweithio yn y DU ond nad oes ganddynt unrhyw brofiad perthnasol o gwbl, argymhellir yn fawr eich bod yn cael profiad yn ystod eich astudiaethau.  Bydd hyn yn helpu eich sgiliau cyfathrebu ac yn eich gwthio allan o'ch parth cysur.  Efallai ei fod i gyd yn ymddangos yn rhyfedd i ddechrau ond unwaith y byddwch wedi addasu eich hun, bydd popeth yn iawn ac yn teimlo'n normal. 

Yn y dyfodol hoffwn ennill profiad gydag asiantaeth camddefnyddio sylweddau gan fy mod yn credu y byddai'n ddiddorol cael persbectif gwahanol.