Uned Troseddau Uwch Dechnoleg Heddlu Gwent

Bethan - BSc Fforensig Cyfrifiadurol 

Uned Troseddau Uwch Dechnoleg Heddlu Gwent, Interniaeth Seieber, 1 flwyddyn, taledig

Roeddwn yn awyddus i wneud lleoliad oherwydd fy mod am ennill profiad, gyda chymaint o bobl yn graddio mewn cyfrifiadura, roeddwn am osod fy hun ar wahân mewn rhyw ffordd. Clywais amdano drwy gyflwyniad a ddarparodd Heddlu Gwent yn y Brifysgol, a chefais gymorth gan Karin a'r Tîm Gyrfaoedd wrth wneud cais am yr interniaeth. 

Roeddwn i'n hynod ffodus o gael interniaeth gyda Heddlu Gwent, roeddwn i'n gallu gweithio ar achosion go iawn a mynychu gwarantau, i gyd tra'n ennill gwybodaeth, sgiliau a phrofiad na fydden i byth yn eu cael pe na bawn i wedi bod ar interniaeth.

Gweithiais gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a oedd yn fwy na pharod i ddysgu popeth yr oeddent yn ei wybod a'm helpu drwy bopeth yr oeddwn yn ei wneud, ac enillais sgiliau caledwedd, technegau a phrosesau mewn labordy.  Yr oeddwn yn teimlo balchder pan gefais fynychu cyfarfod gyda’r Bwrdd Ariannol a Dirprwy Brif Gomisiynydd Gwent, yma llwyddais i rwydweithio ymysg rhai o'r bobl bwysicaf yn y sefydliad a oedd â diddordeb mawr mewn darganfod yr hyn a feddyliais am interniaethau a sut yr oeddwn yn meddwl y byddai gweithio gyda Gwent yn fy helpu yn y dyfodol. Cyfarfûm hefyd â Chofiadur Caerdydd a mynychais Lys y Goron Caerdydd sawl gwaith gydag achosion yr oeddwn wedi gweithio arnynt – gan helpu cyfreithwyr a bargyfreithwyr gyda'u hymholiadau mewn unrhyw ffordd y gallwn, roedd hyn yn brofiad gwych.

Cyfarfûm â chynifer o bobl wych, llawer ohonynt yr wyf yn dal i fod yn agos atynt heddiw, a byddaf bob amser yn hynod ddiolchgar am y cyfleoedd a gefais yng Ngwent. Rwyf wedi gallu dychwelyd yn ôl i'r brifysgol gyda chymaint o wybodaeth ac rwyf hyd yn oed wedi dechrau ar fy nhraethawd estynedig yn gynnar o ganlyniad i gwblhau fy mhwnc a’m cwestiwn gyda'm cydweithwyr yng Ngwent.  Byddaf yn cydweithio'n agos â hwy drwy fy nhraethawd estynedig ac maent wedi cynnig fy helpu mewn unrhyw ffordd y gallant.

Nid oeddwn yn bwriadu gwneud interniaeth yn wreiddiol, ond rwyf mor falch imi wneud hynny - mae wedi rhoi cysylltiadau, gwybodaeth a sgiliau i mi y byddaf yn gwneud defnydd ohonynt ar gyfer gweddill fy ngyrfa.

Beth Gwent Police.jpg

I did not intend to do an internship originally, but I am so glad that I did – it has provided me with connections, knowledge and skills that I will make use of for the rest of my career.