Mae gennyf rai syniadau am fy ngyrfa ac yn barod i ddechrau cynllunio

Pa bynnag opsiynau yr ydych yn eu hystyried, gallwn eich helpu i gynllunio eich dyfodol.

Cael rhywfaint o gyngor- siaradwch â Chynghorydd Gyrfa am eich syniadau a datblygwch gynllun gweithredu i'ch cael chi yno. 

Archebwch apwyntiad neu Gofynnwch Gwestiwn. 

Cael Gwybod - edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc i gael gwybodaeth benodol am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Cael cipolwg ar y sgiliau cyflogadwyedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a dechrau datblygu'r sgiliau hyn sy'n benodol i'r swydd.  Myfyriwch ar eich sgiliau cyflogadwyedd .

Adeiladwch eich rhwydwaith - dechreuwch ddilyn a chysylltu â phobl, sefydliadau a brandiau drwy'r cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod am gyfleoedd a'r hyn sy'n digwydd yn y sector.  Mynychwch ddigwyddiadau rhwydweithio a dechreuwch siarad â phobl! 

Siarad â chyflogwyr – manteisiwch ar y cyfle i siarad â chyflogwyr ar y campws i gael syniad o sut beth yw gweithio mewn gwahanol sefydliadau, rolau a sectorau.  Mae cyflogwyr yn rheolaidd ar y campws mewn ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau'r dyfodol, gweithgareddau cyflogwyr yn y cyntedd a sesiynau darlithoedd gwadd.  Ymgysylltwch a rhwydweithiwch â nhw!  gweler digwyddiadau i ddod

Lluniwch gynllun gweithredu - defnyddiwch amcanion CAMPUS* i osod nodau ac amcanion penodol.  Gallai'r amcanion hyn fod yn rhai byrdymor a thymor hir, ac yn fawr neu'n fach.  Rhowch ffrâm amser i chi'ch hun a gosodwch ddyddiadau cau ar gyfer eich nodau i'ch ysgogi i gyflawni pethau.  Monitro cynnydd yn erbyn eich cynllun, gan wneud addasiadau ac ychwanegiadau yn ôl yr angen

Cadwch yn gyfoes - gyda'r digwyddiadau newyddion diweddaraf.  Dilynwch ni ar TrydarInstagram a Facebook


Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.