Chwilio am swydd i raddedigion

Mae'r tri safle canlynol UniLife Connect, Prospects a Target jobs, yn caniatáu i chi chwilio am swyddi graddedigion ar draws sectorau amrywiol.
UniLife Connect yw cronfa ddata gyrfaoedd PDC. Ar gyfer safleoedd chwilio am swydd penodol i'r sector, cymerwch olwg ar yr adran Cysylltiadau Pynciau

All About Careers* – gwefan wybodaeth i bobl ifanc 16-24 oed gyda gwybodaeth fanwl ar draws 24 sector diwydiant gan gynnwys chwilio am swyddi.

Adzuna Graduate Jobs in the UK Stats* – yn rhoi trosolwg o gyflogau graddedigion a dalwyd yn y DU a gwahaniaethau rhanbarthol.

CV-Library* – chwilio am swydd a chofrestru eich CV ar-lein fel y gall cyflogwyr a recriwtwyr ddod o hyd i chi.

Evenbreak* – yn paru ceiswyr gwaith anabl gyda chyflogwyr sydd am adeiladu gweithlu amrywiol.

Glassdoor* – chwiliad swyddi a chwmnïau, adolygiadau, cyflogau a buddion gan weithwyr. Cwestiynau cyfweld gan ymgeiswyr.

GOV.UK Find a job* – chwilio a gwneud cais am swyddi amser llawn neu ran-amser ym Mhrydain Fawr.

Gradcracker* – gwefan gyrfaoedd ar gyfer myfyrwyr peirianneg a thechnoleg. Chwilio am leoliadau gwaith / interniaethau a swyddi graddedigion sy'n berthnasol i'ch ardal chi.

Graduate-Jobs* – yn galluogi cyflogwyr ac asiantaethau recriwtio i bostio swyddi, cynlluniau graddedigion ac interniaethau.

Graduate Talent Pool* – menter y llywodraeth a all eich helpu i gychwyn eich gyrfa trwy chwilio a gwneud cais am interniaethau a bostiwyd gan gyflogwyr, gan gysylltu sgiliau graddedigion â busnesau.

GradLink UK* – gwefan gyrfaoedd arbenigol a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr a addysgwyd ac a raddiodd yn y DU o Tsieina, Affrica, India a Malaysia. Mae'r wefan yn cynnwys swyddi gwag, proffiliau graddedigion, cysylltiadau â chyflogwyr, a chyngor manwl.

Graduate Recruitment Bureau* – yn arbenigo mewn lleoli myfyrwyr a graddedigion mewn swyddi rhan-amser, interniaethau a swyddi a chynlluniau graddedigion, yn amrywio o Times Top 100 Employers, i fusnesau bach a chanolig a busnesau newydd.

Guardian Jobs* – chwilio am swyddi lefel gradd a mynediad.

Indeed* – chwilio miliynau o swyddi o filoedd o fyrddau swyddi, papurau newydd, categorïau a gwefannau cwmnïau.

Joblift* – lwyfan meta-chwilio.

LinkedIn Jobs* – chwilio am swyddi ar LinkedIn, a darllen cyngor gan arweinwyr meddwl, gweld cyflwyniadau, gweld enghreifftiau, dod o hyd i arbenigwyr, a phori adnoddau eraill ar ddod o hyd i swydd.

Magnet.me* – dod o hyd i'ch swydd graddedigion, cynllun neu interniaeth yn seiliedig ar eich proffil.

Milkround* – chwilio a gwneud cais am swyddi, cynlluniau ac interniaethau i raddedigion gan brif gyflogwyr y DU.

Prospects* – wefan gyrfaoedd i raddedigion - y ffordd dda o ddod o hyd i swyddi i raddedigion, cyrsiau ôl-raddedig, profiad gwaith a chyngor gyrfaoedd.

Reed* – safle swyddi sy'n hysbysebu swyddi gwag ar ran cyflogwyr ac asiantaethau recriwtio sy'n chwilio am staff.

Target Jobs* – swyddi i raddedigion, cynlluniau, interniaethau a chyngor.

TipTopJob* – rhwydwaith unigryw o swyddi generig ac arbenigol sy'n cwmpasu mwy nag 83 o wledydd a 35 sector diwydiant.

VitaeJobs* – gwefan swyddi un pwrpas, wedi'i lleoli yn Abertawe, sy'n arbenigo mewn swyddi sector cyhoeddus ac elusennol gan gynnwys swyddi seneddol / gwleidyddol, swyddi yn y gwasanaeth sifil, a chyfleoedd materion cyhoeddus / polisi.

Gweithio dramor

Proffiliau gwlad sy'n manylu ar y gofynion i weithio mewn gwahanol wledydd o amgylch y byd, gan edrych ar ofynion fisa, sut i wneud cais am swyddi a ble i ddod o hyd i swyddi gwag -

Prospects work abroad*

Target Jobs work abroad*

Lleol*– gwefan lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

Job Trac Cymru* – yn recriwtio siaradwyr Cymraeg (dros dro a pharhaol) i fusnesau amrywiol yng Nhgymru, Lloegr, Yr Alban a Iwerddon.

Safle Swyddi* – gwefan ar gyfer hysbebu swyddi sy'n gofyn am y Gymraeg fel sgil sy'n hanfodol neu'n ddymunol.

Swyddle* – partneriaeth recriwtio ac adnoddau dwyieithog i ymgeiswyr a cyflogwyr.

CareerArc Job Search* – mae’n troi'ch ffôn yn offeryn chwilio am swydd symudol.

Android | Apple

Debut* – ap gyrfaoedd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion sy'n chwilio am gyfleoedd interniaeth neu gynllun graddedigion gyda chyflogwyr gorau'r DU.

Android | Apple

Glassdoor* – mae ceiswyr gwaith yn cael mynediad at y rhestrau swyddi diweddaraf yn ogystal ag adolygiadau cwmni ac adroddiadau cyflog, a rennir gan y rhai sy'n adnabod y cwmni orau - y gweithwyr.

Android | Apple

Gradcracker* – mae’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr holl leoliadau gwaith diweddaraf a'r cyfleoedd i raddedigion o'ch cyflogwyr STEM tra'ch bod ar droed.

Android | Apple

Grad DNA* – ap ar gyfer graddedigion diweddar neu fyfyrwyr sy'n dal i astudio yn y brifysgol ac yn chwilio am swydd i raddedigion, interniaeth, lleoliad blwyddyn allan, gwaith haf, gwaith achlysurol neu debyg.

Android | Apple

Indeed* – mewn un chwiliad, mae Indeed yn cynnig mynediad am ddim i filiynau o swyddi gan filoedd o wefannau cwmnïau a byrddau swyddi.

Android | Apple

LinkedIn Job Search* – dod o hyd i gyfleoedd gwaith ble bynnag y dymunwch gyda chwiliad seiliedig ar leoliad. Cael argymhellion a hysbysiadau awtomatig yn seiliedig ar eich chwiliadau swydd. Gwneud cais am swyddi gyda'ch proffil LinkedIn.

Android | Apple

Cynlluniau i raddedigion

Cynlluniau i raddedigion yw swyddi i raddedigion gyda chyfnod hyfforddiant estynedig – un i ddwy flynedd fel arfer – yn aml yn cael ei gynnig gan gyflogwyr mwy.  Mae'r broses ymgeisio fel arfer yn cynnwys nifer o gamau a all gynnwys mynychu canolfannau asesu a chynnal profion ar-lein.

Bydd y cyfnod ymgeisio yn agor yn gynnar yn yr Hydref a bydd llawer yn cau i geisiadau erbyn mis Rhagfyr/Ionawr-felly gallwch ddewis gwneud cais i gynllun(iau) graddedig yn yr Hydref yn ystod eich blwyddyn olaf o astudio, gyda'r cynllun/gwaith yn dechrau'r haf canlynol.

Swyddi diweddaraf i raddedigion*

Feed not available

Nodwch - Cynnwys Allanol

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.