Astudiaeth ôl-raddedig

Mae nifer o resymau pam y gallech chi benderfynu parhau â'ch astudiaethau.  Efallai y bydd ei angen ar gyfer eich proffesiwn dewisedig neu efallai mai dim ond oherwydd bod gennych gariad at eich pwnc. 

Cynghorion craff

 • Ystyriwch a yw cymhwyster ôl-radd yn hanfodol, yn ddymunol neu'n ofynnol ar gyfer eich gyrfa ddewisedig.  Edrychwch ar broffiliau swyddi Prospects* i gael rhagor o wybodaeth am hyn.  
 • Gwybod pryd i wneud cais - mae llawer o gyrsiau ar agor i wneud cais amdanynt drwy gydol y flwyddyn, er ar gyfer rhai cyrsiau e.e. addysgu, fe'ch cynghorir i wneud cais yn gynnar.
 • Ymchwiliwch a yw'r cwrs rydych yn ei ystyried wedi'i achredu gan gorff/sefydliad proffesiynol.  Gall hyn ychwanegu mwy o bwys at eich cymhwyster a'i wneud yn fwy penodol i'r diwydiant.
 • Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i gyflogwr penodol?  Os felly, dewch i wybod a yw'r cyflogwr yn ystyried bod profiad perthnasol yn fwy gwerthfawr nag astudiaeth ôl-raddedig neu a ydynt yn ymddiddori mewn cymwysterau gan sefydliadau penodol yn unig.
 • A fydd cymhwyster ôl-radd yn eich galluogi i symud ymlaen 'drwy'r rhengoedd' yn gyflymach?
 • Gall rhai cyrsiau ôl-raddedig ganiatáu i chi ddilyn eich gyrfa mewn cyfeiriad gwahanol e.e. mewn cyfraith neu waith cymdeithasol, hyd yn oed os nad ydych wedi astudio'r pynciau hyn ar lefel israddedig.
 • Cwblhewch y cwis ôl-raddedig Target* i'ch helpu i benderfynu astudiaeth ôl-raddedig yn iawn i chi.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch ymchwilio i gyrsiau ôl-raddedig: 

 • Dylech ddefnyddio UCAS* fel man cychwyn ar gyfer chwilio am gyrsiau ôl-raddedig ac ymchwilio iddynt.
 • Dylech hefyd archwilio gwefannau'r sefydliadau'n fanwl.
 • Prospects –astudiaeth ôl-raddedig* – chwilio dros 55,000 o gyrsiau ôl-raddedig a chyfleoedd ymchwil y DU.
 • FindAMasters.com* – cyfeiriadur graddau Meistr a chymwysterau ôl-radd.
 • FindAPhD.com* – cronfa ddata o gyfleoedd PhD, yn ogystal ag adnoddau cyngor ac ariannu. 
 • jobs.ac.uk* – Mae search PhD jobs yn ystod o ddisgyblaethau academaidd a meysydd arbenigedd. 

 • Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle i siarad yn uniongyrchol gyda darlithwyr yn ogystal â chael gwybodaeth bellach gan gynghorwyr gyrfa. 

Mae'n bwysig eich bod yn dechrau ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig yn gynnar (yn ddelfrydol yn y flwyddyn cyn mynediad) a'ch bod yn gwirio'r holl wybodaeth i sicrhau eich bod yn bodloni gofynion mynediad ac yn ymwybodol o unrhyw ddyddiadau cau penodol.   
 

 • Gwneir cais am gyrsiau ôl-raddedig naill ai drwy UCAS* neu drwy wneud cais yn uniongyrchol i'r sefydliad (fel arfer drwy borth ceisiadau ar wefan y sefydliad). 
 • Bydd cais UCAS yn debyg i'r un rydych chi'n debygol o fod wedi'i gwblhau ar gyfer astudiaeth israddedig – sy'n gofyn am wybodaeth am gymwysterau academaidd, profiad, datganiad personol perthnasol a manylion cyswllt y canolwr.
 • Os ydych yn gwneud cais am radd ymchwil efallai y bydd angen i chi lunio cynnig ymchwil.  Gallwch siarad â'ch tiwtor academaidd neu gynghorydd gyrfaoedd am hyn.
 • Efallai y bydd rhai sefydliadau hefyd yn gofyn am wybodaeth ychwanegol megis CV neu bortffolio o waith. 

 • Bydd llawer o fyfyrwyr yn dewis cael benthyciad ôl-raddedig i dalu am eu hastudiaethau/costau byw. 
 • Mae gwybodaeth am y system yng Nghymru ar gael yma*.  Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy Prospects*.
 • Mae gwybodaeth ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig yn Lloegr ar gael yma*
   gael yma*.  Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy Prospects*.
 • Dylech edrych ar y meini prawf cymhwysedd yn ofalus.  Fel arfer, caiff ei bennu gan eich man preswylio parhaol. 
 • Rydych hefyd yn debygol o weld y bydd sefydliadau yn cynnig cymhelliannau/bwrsariaethau i astudio gyda nhw.  Dylech edrych ar wefannau penodol prifysgolion i gael rhagor o wybodaeth am hyn.
 • Mae saith cyngor ymchwil y Llywodraeth yn ffynhonnell ariannol pwysig ar gyfer astudiaethau Meistr a PhD yn y DU sy'n seiliedig ar ymchwil -

 1. Council Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC)*
 2. Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)*
 3. Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)*
 4. Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol  (ESRC)*
 5. Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC)*
 6. Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol(NERC)*
 7. Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) *

 • Target Jobs - astudio tu allan i'r DU* – trosolwg o systemau addysg uwch rhyngwladol, cyrsiau y gallwch eu hastudio, sut i wneud cais am gyrsiau ôl-raddedig dramor, ffioedd ac ysgoloriaethau, rhaglenni cyfnewid, a fydd y cymwysterau'n cael eu cydnabod yn y DU, a gofynion fisa.
 • Astudio dramor Prospects* – popeth y mae angen i chi ei wybod am fisâu myfyrwyr, ffioedd cyrsiau, cyfnewid astudiaethau a mwy. 

P'un a ydych yn gwneud cais am swyddi yn y byd academaidd neu'r tu allan iddo, byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau a galluoedd drwy eich ymchwil, y bydd llawer o gyflogwyr yn ei chael yn atyniadol.  Bydd yr adnoddau canlynol yn eich helpu i ddefnyddio eich PhD yn y farchnad swyddi.  Maent yn cwmpasu cynllunio gyrfa, datblygiad proffesiynol a chwilio am swyddi. 

 • Porth ymchwilwyr Vitae* – safle arbenigol sy'n ymroddedig i ymchwilwyr proffesiynol a datblygu gyrfa.
 • vitae.ac.uk* –gyrfaoedd ymchwilwyr – yn cynnwys cyrchfannau a llwybrau gyrfa graddedigion PhD, cyngor i'r rhai sy'n dilyn gyrfa academaidd, gyrfaoedd y tu allan i'r byd academaidd a gwneud cais am swyddi academaidd.
 • Jobs.ac.uk* – cynllunio gyrfa ar gyfer e-lyfr PhD. 
 • Prospects – Eich PhD Beth Nesaf?*  –canllaw cynllunio gyrfa a chwilio am waith hanfodol i'r rhai sy'n cychwyn ar, neu sy'n meddu ar gymhwyster PhD.  Mae'r cyswllt hwn yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd datblygiad proffesiynol, cynghorau ymchwil a gwefannau chwilio am swyddi.
 • FindAPHd* – unig safle gwe PhD benodol yn Ewrop.  Gydag ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu a chyfleoedd i fyfyrwyr hunan-ariannu astudio yn rhai o brifysgolion ymchwil gorau'r byd.
 • FindAPhD.com – yn cynnig ysgoloriaeth PhD £5,000 flynyddol ynghyd â nifer o ddyfarniadau llai mewn unrhyw bwnc.
 • Discover Business Online Guide to MBA and Graduate Programs* – bwriad y canllaw hwn yw helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau mwy hyddysg wrth ddewis rhaglen i raddedigion.

Adnoddau 

Datganiadau personol ar gyfer ceisiadau ôl-raddedig* -  sut i ysgrifennu datganiad personol effeithiol, penodol a manwl.

 

- ELyfrau* edrych ar y llwybr Meistr/PhD a'r ystyriaethau allweddol i'w cadw mewn cof.

Nodwch - Cynnwys Allanol 
 
Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.