Sbotolau ar Gyfiawnder Troseddol Futures 2021

Sbotolau ar Droseddau Amgylcheddol

Dydd Mawrth 18fed Mai 11.30 - 13.15

Dewch draw i glywed sgwrs ddiddorol gan siaradwyr sy'n gweithio ym maes Troseddau Amgylcheddol.

Siaradwr Gwadd; David Jones, Uned Troseddau Bwyd, 11.30 - 12.15

“Dave Jones ydw i, ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio i'r Asiantaeth Safonau Bwyd fel Uwch Ymchwilydd gyda'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd. Rydw i wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, ac mae fy nhîm yn gweithio yng Nghymru a De Lloegr.

Rwyf wedi dal y rôl hon ers dwy flynedd ac yn flaenorol rwyf wedi gweithio i’r Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu fel Ymchwilydd Arweiniol a Rheolwr/Cydlynydd Cyswllt Teulu, a chyn hynny fel Swyddog Heddlu gyda Heddlu Dinas Llundain. Byddaf yn trafod rhai o egwyddorion Troseddau Bwyd, cefndir yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd a sut rydym yn gweithredu fel uned gorfodi’r gyfraith.”

Egwyl 15 munud

Siaradwr Gwadd; Ian Guildford, Uned Genedlaethol Troseddau Bywyd Gwyllt, 12.30 - 13.15

“Fe wnes i wasanaethu am 33 mlynedd gyda Heddlu De Cymru, yn ystod 12 mlynedd olaf fy ngwasanaeth roeddwn yn Swyddog Bywyd Gwyllt a Throseddau Amgylcheddol amser llawn yr Heddlu. Ar ôl gadael Heddlu De Cymru ymunais â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bywyd Gwyllt (NWCU). Uned cymorth yr heddlu yw NWCU a'i rôl yw cynorthwyo i atal a chanfod troseddau bywyd gwyllt. Fy rôl yn yr uned yw rôl Swyddog Cymorth Ymchwilio. O ddydd i ddydd rwy'n darparu cyngor a chymorth i heddluoedd ledled y DU yn ogystal â gweithredu fel canolbwynt i sefydliadau eraill, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, sy'n ymwneud ag atal ac ymchwilio i droseddoldeb bywyd gwyllt. Gall y gwaith rwy'n ei wneud amrywio'n sylweddol o ddarparu cyngor syml a mynychu cyfarfodydd i gynorthwyo heddluoedd i gynnal chwiliadau a chyfweld â phobl sydd dan amheuaeth o droseddau bywyd gwyllt.

Mae'r math o ddigwyddiadau yr ydym yn delio â hwy yn amrywio'n sylweddol, o erledigaeth anghyfreithlon bywyd gwyllt brodorol fel moch daear ac adar ysglyfaethus i ddelio â'r fasnach ryngwladol anghyfreithlon mewn rhywogaethau sydd mewn perygl. Gall hyn gynnwys anifeiliaid a phlanhigion byw yn ogystal â rhannau a deilliadau fel ifori Eliffant, corn Rhino a sbesimenau tacsidermi.

Gobeithio y byddaf yn gallu rhoi blas o'r hyn y mae fy ngwaith o ddydd i ddydd yn ei olygu yn ogystal â darparu enghreifftiau o achosion yr wyf wedi delio â hwy dros y blynyddoedd. Gobeithio y bydd hyn yn rhoi syniad i chi o raddfa ac ystod y troseddau bywyd gwyllt sy'n digwydd yn ein gwlad a sut rydyn ni'n mynd i'r afael â nhw. ”

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno ar-lein. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod

book_here.original[1].jpg


Sbotolau ar Reoli Troseddwyr

Dydd Mercher 19eg Mai 11.30 - 13.15

Dewch draw i glywed sgwrs ddiddorol gan siaradwyr sy'n gweithio ym maes Rheoli Troseddwyr.

Siaradwr Gwadd; Johanna Howells, Swyddog Carchardai, 11.30 - 12.15

Bydd Johanna yn siarad am ei phrofiadau fel Swyddog Carchardai a sut y cyrhaeddodd hi ble mae hi heddiw.

Egwyl 15 Munud

Siaradwr Gwadd; Alison Moss, Uwch Swyddog Prawf, 12.30 - 13.15

Gweithiodd Alison Moss yn y Gwasanaeth Prawf am 25 mlynedd, mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys carchardai, llysoedd a hosteli. Fe’i disgrifiodd fel gyrfa amrywiol, hynod ddiddorol a gwerth chweil y rhan fwyaf o'r amser. Roedd hyfforddiant prawf yn wahanol iawn yn gynnar yn y 1990au pan gymhwysodd gyda CQSW o Brifysgol Nottingham.

Roedd Alison yn Uwch Swyddog Prawf ar adeg llofruddiaeth Lisa Skidmore. Roedd ganddi rhwng 400-500 o droseddwyr risg uchel yn ei thîm - un yn unig o'r rhain oedd Leroy Campbell, ond ysgydwodd yr achos hwn y Gwasanaeth Prawf i'r craidd ac mae wedi arwain at newidiadau yn y ffordd y mae troseddwyr yn cael eu goruchwylio.

Hoffai Alison weld newidiadau mwy eang hyd yn oed o fewn y system cyfiawnder troseddol a bydd yn disgrifio'r rhain, ynghyd â manylion llawn achos Campbell, yn y sgwrs hon.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno ar-lein. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod

book_here.original[1].jpg


Sbotolau ar Blismona

Dydd Iau 20fed Mai 11.30 - 13.15

Mae hon yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â Chyfiawnder Troseddol Futures 2021. Dewch draw i glywed sgwrs ddiddorol gan siaradwyr sy'n gweithio ym maes Plismona.

Un ohonynt yw Paul Murray, Cyn-Swyddog Heddlu CID. Yr Adran Ymchwiliadau Troseddol (CID) yw'r adran sy'n ymchwilio i droseddau o natur fwy difrifol, a all ofyn am sgiliau arbenigol i sicrhau bod troseddau mwy cymhleth neu ddifrifol yn cael eu hymchwilio'n llawn.

Bydd Paul yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn sydd ei angen i weithio yn y CID yn ogystal â beth oedd pwrpas ei rôl.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno ar-lein. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod

book_here.original[1].jpg


Sylw ar Gyn-fyfyrwyr Troseddeg a'u Dewisiadau Gyrfa

Dydd Iau 27ain Mai 11.00 - 12.00

Mae hon yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â Chyfiawnder Troseddol Futures 2021. Cewch glywed gan Raddedigion Troseddeg PDC, Emily Howells a Sioned Davies, sy'n gweithio o fewn y system cyfiawnder troseddol, neu yrfaoedd cysylltiedig. Byddwch yn clywed am eu profiad gwaith, ynghyd â'u profiad fel myfyriwr Troseddeg yn PDC a sut i gael y gorau o'ch gradd. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Graddiodd Emily o PDC yn 2020 gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, ar ôl cwblhau gradd sylfaen mewn Gwyddor Gymdeithasol yn gyntaf. Yn ystod ei chyfnod fel myfyriwr, gwirfoddolodd Emily fel Gweithiwr Ystafell Llys ar gyfer y Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth ac yn ddiweddar mae wedi cynnal ymchwil i gynnwys tystion amddiffyn yn y gwasanaeth hwn. Ers graddio mae Emily wedi ymgymryd â dwy rôl asiantaeth fel Gweinyddwr Ystafell Llys gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (HMCTS) ac yn fwy diweddar fel Gweinyddwr Lles Anifeiliaid gyda'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).

Astudiodd Sioned Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn PDC ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gan raddio ddiwethaf yn 2016. Ochr yn ochr â'i hastudiaethau, gwirfoddolodd Sioned ar gyfer Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal mewn Carchardai (PACT) fel mentor carcharorion 'trwy'r giât', gan gefnogi unigolion sy'n dod y tu allan i'r carchar gyda'u hanghenion ailsefydlu ar unwaith yn y gymuned. Ar ôl graddio, bu Sioned yn gweithio i Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS) fel Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau Cyfiawnder Troseddol am y 3 blynedd nesaf. Roedd ei rôl yn cynnwys cefnogi llwyth achosion troseddwyr gyda materion camddefnyddio sylweddau a oedd yn cynnwys rheoli gorchmynion llys cyffuriau, profi cyffuriau a darparu ymyriadau seicogymdeithasol unigol a grŵp. Yn 2019, llwyddodd i sicrhau lle ar Raglen Ditectif Police Now gyda Heddlu De Cymru ac mae bellach yn dod i ddiwedd cyfnod prawf o 2 flynedd. Mae Sioned yn gobeithio bod yn Dditectif Gwnstabl achrededig llawn erbyn diwedd Mai 2021.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno ar-lein. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod

book_here.original[1].jpg

#Casnewydd #Glyn-taf #Trefforest #Caerdydd #Gyrfaoedd #uniife_cymraeg