Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10fed Hydref 2020

website banner (7).png

Er bod gan fyfyrwyr PDC fynediad at wybodaeth a gwasanaethau i gefnogi eu hiechyd meddwl, nid yw hynny’n wir am filiynau o bobl ledled y byd. Mae'r pandemig coronafeirws wedi arwain at ddirywiad iechyd meddwl mewn cymaint o bobl ledled y byd ac wedi tynnu sylw at yr angen am well mynediad at wasanaethau cymorth iechyd meddwl.

Rhaglen cyflogadwyedd yw GO Wales sy'n cefnogi myfyrwyr, sy'n poeni am eu hiechyd meddwl, i gael mynediad at brofiad gwaith. Mae ein tîm GO Wales yma yn PDC yn cefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Eleni, mae yna symudiad byd-eang yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn iechyd meddwl felly os yw hwn yn fater sy'n agos at eich calon, cymerwch ran! Mae pawb, ym mhobman, angen rhywun i droi ato.

11eg Hydref – 12fed Hydref: Gyrfaoedd Iechyd Meddwl

Os ydych chi'n angerddol am gefnogi pobl sy'n byw gyda heriau iechyd meddwl ac yn ystyried gyrfa yn y maes hwn, mae gennym ni'r union beth i chi! Byddwn yn arddangos ystod o rolau ym maes iechyd meddwl. Dilynwch Gyrfaoedd PDC i ddarganfod mwy

LinkedIn Facebook Twitter.jpg Instagram

Mae GO Wales yn cefnogi myfyrwyr sy'n poeni am sut mae eu hiechyd meddwl yn effeithio ar gyflogaeth, neu a allai effeithio arni.

Os ydych chi'n teimlo y gallech chi elwa o gymorth ymarferol un i un i ennill profiad gwaith i ddatblygu'ch CV ac i fagu hyder wrth sicrhau a chwblhau profiad gwaith, gallwch:

Coffi a Sgwrs gyda Chynghorwyr GO Wales

21ain Hydref - 11am - 12pm

book here

22ain Hydref - 2pm - 3pm

book here

Os ydych chi wedi bod yn dilyn ymgyrch Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ynghylch mynediad at gymorth iechyd meddwl, byddwch yn ymwybodol bod llawer i feddwl amdano! Os yw wedi eich gadael yn teimlo'n ysbrydoledig, efallai eich bod hyd yn oed yn ystyried gyrfa yn y maes gwaith diddorol a gwerth chweil hwn. Beth am ddechrau eich ymchwil yma gyda'n cyfres o gyfweliadau â phobl sy'n gweithio mewn gwahanol rolau iechyd meddwl.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ddod yn Therapydd Galwedigaethol gydag unrhyw radd? Ar ôl cwblhau gradd mewn Hanes ac Astudiaethau Affricanaidd, daeth Fiona yn Therapydd Galwedigaethol ac mae'n arbenigo mewn ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar.


Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ym maes iechyd meddwl, mae gan y trydydd sector gymaint i'w gynnig. Siaradodd Amy, Cynghorydd GO Wales gyda Chrissie a Yasmine, Hwyluswyr Iechyd a Lles, am eu rolau.Yn olaf, darganfyddwch beth mae Charlotte a Sue, Ymarferwyr Lles Valleys Steps yn ei wneud a pha gyngor sydd ganddyn nhw i'w roi i chi ynglŷn â gweithio ym maes iechyd meddwl.#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd