Awydd astudio, gwirfoddoli neu ymgymryd â phrofiad gwaith dramor fel rhan o'ch astudiaethau?

Global Wales

Fel myfyriwr israddedig sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru gallech fod yn gymwys i gael arian i gefnogi'ch costau byw a'ch teithio, diolch i Global Wales Discover.

Mae Global Wales Discover yn rhaglen symudedd ryngwladol a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a Global Wales i gynyddu nifer yr israddedigion o Brifysgolion Cymru sy'n ymgymryd â phrofiad rhyngwladol dramor fel rhan o'u hastudiaethau. Nod y rhaglen yw chwalu'r rhwystrau rhag cyfranogi trwy gynnig lleoliadau tymor byrrach a chostau byw â chymorth. 

Gall myfyrwyr o Gymru dreulio rhwng 2 ac 8 wythnos yn astudio, gweithio neu wirfoddoli yn un o'r gwledydd canlynol: 

Aelod-wladwriaethau'r UE: Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Bwlgaria , Cyprus, Gwlad Groeg, Malta, Romania. 
UDA, Canada, Japan, Emiradau Arabaidd Unedig, Qatar, India, Tsieina a Fietnam.

Ewch i wefan Cyngor Prydeinig Cymru i wneud cais a gweld telerau ac amodau llawn.

Lansiwyd y rhaglen Global Wales Discover yn ffurfiol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 10fed Mehefin 2019.  Cefnogwyd y digwyddiad lansio gan Universities UK International. 

Dywedodd Jenny Scott, Cyfarwyddwr Gwlad Cyngor Prydeinig Cymru: “Mae profiad rhyngwladol yn creu cenhedlaeth o bobl ifanc sy'n gysylltiedig yn fyd-eang yng Nghymru.  Mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod israddedigion sy'n ymgymryd â chyfle rhyngwladol yn fwy tebygol o gael gradd uchaf, bod yn fwy cyflogadwy a bod â phŵer enillion uwch.” 

“Bydd y rhaglen hon yn helpu i adeiladu presenoldeb Cymru ledled y byd, gan gefnogi myfyrwyr o Gymru i dreulio amser mewn gwledydd sydd o ddiddordeb arbennig i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys: UDA, Canada, Japan, Emiradau Arabaidd Unedig, Qatar, Fietnam, India, Tsieina a'r cyfan o’r UE.  Bydd lleoliadau'n helpu Cymru i ffurfio perthynas newydd gydag unigolion, sefydliadau a sefydliadau yn y gwledydd hyn.” 

Datblygwyd y peilot £1.6m gan Gyngor Prydeinig Cymru trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Diamond Review ar gymorth i fyfyrwyr sy'n dewis astudio dramor. 

Mae'r rhaglen yn ceisio mynd i'r afael â diffygion yn nifer y myfyrwyr sydd â phrofiad rhyngwladol tra yn y Brifysgol trwy gynnig cyfleoedd tymor byr, wedi'u hariannu a all ffitio o gwmpas cyrsiau myfyrwyr a'u hymrwymiadau teuluol a gwaith. 

Dywedodd y Gweinidog dros Addysg, Kirsty Williams:  
“Fel rhywun a gafodd fudd mawr o'm hamser yn astudio dramor fel myfyriwr israddedig, rwy'n gwybod o lygad y ffynnon sut mae profiad o'r fath yn ehangu eich gorwelion.

“Rydym yn cymryd camau uniongyrchol i agor cyfleoedd, darparu cymorth wedi'i dargedu a gwella cyfleoedd bywyd pob dysgwr yng Nghymru.  Mae astudio rhyngwladol yn gyfrwng gwych i gynyddu symudedd cymdeithasol ac rwyf am sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn agored i bawb, o bob cefndir ac ar draws Cymru gyfan.” 

Global Wales

#Gyrfaoedd