5ed Academi Gweithwyr Llawrydd PDC yn cefnogi 32 o entrepreneuriaid ifanc a graddedigion!

Enterprise 2019

Yr wythnos diwethaf, bu 32 o fyfyrwyr a graddedigion PDC yn cymryd rhan mewn rhaglen gychwynnol ddwys ar Gampws Caerdydd, i ddatblygu eu syniadau busnes a phitsio am eu cyfran o £3,000.

Roedd y myfyrwyr a oedd yn mynychu yn dod o gyrsiau'r Diwydiant Creadigol, Bioleg Ddynol, celfyddydau Creadigol a Therapiwtig, Hyfforddiant Chwaraeon, Seicoleg a TG, gydag amrywiaeth o syniadau busnes gan gynnwys academi nofio, stiwdio gerddoriaeth, brand dillad dim gwastraff a stiwdio gemau. 

Trefnir a hwylusir yr Academi gan y Tîm Menter Myrfyrwyr, rhan o Gyrfaoedd PDC.  Mae entrepreneuriaid ac arbenigwyr busnes yn cefnogi cyflwyno cynnwys diddorol ac ysbrydoledig i adeiladu gwybodaeth busnes, ochr yn ochr â sgiliau entrepreneuraidd allweddol fel rhwydweithio, gwerthu, trafod a sgiliau pitsio. 

Yn newydd i Academi 2019 roedd noson rwydweithio a gynhaliwyd gan PDC yn y Natwest Accelerator Hub, gan ddod â myfyrwyr wythnos cychwyn PDC, Prifysgol Caerdydd a Met Caerdydd at ei gilydd.  Cynhaliwyd cystadleuaeth bitsio hefyd, gyda Amy Smith, myfyriwr o PDC, yn ennill y pits cyntaf ac Oliver Jackson PDC yn ennill y pits uwch (y ddau yn y canol yn y llun). 

Llwyddodd deuddeg o'r myfyrwyr i sicrhau cyllid o wahanol symiau, gan rannu'r £3,000 rhyngddynt.  Dyrannwyd yr arian gwobrwyo ar gyfer offer arbenigol, aelodaeth i gyrff proffesiynol fel BECTU, marchnata a datblygu cynnyrch. 

Dywedodd Emma Forouzan, Rheolwr Menter Myfyrwyr: “Mae'r Academi yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd â syniadau busnes symud i fasnachu profion neu gychwyn busnes.  Trwy weithio gyda phartneriaid fel yr IPO, Busnes Cymru a Natwest, yn ogystal ag ysbrydoliaeth a chyngor gan entrepreneuriaid fel Jess Morgan o Jessica Draws  Mike Parfitt o Tîm Metalogic "rydym yn adeiladu gwybodaeth, sgiliau, rhwydwaith a hyder i roi’r cyfle gorau iddynt lwyddo.”.

Fred Badham (yn y llun) “Mae'r wythnos wedi bod yn wirioneddol anhygoel, rwyf wedi dysgu cymaint y gallaf ei roi ar waith fel peiriannydd sain hunangyflogedig!  Mae cael y cyfle i gyflwyno fy syniad a'r adborth cadarnhaol gan y beirniaid wedi rhoi hwb gwirioneddol i mi.  Bydd yr arian a ddyfarnwyd i mi yn cael ei ddefnyddio i brynu trwydded Ofcom i wneud y mwyaf o fy recordiad meic radio.  Roedd ei dderbyn yn anhygoel!  Byddwn yn argymell gweithwyr llawrydd i unrhyw un sydd â syniad y mae arnynt angen rhoi dechrau iddo neu i wella eu gwaith llawrydd”. 

Disgwylir i Academi Gweithwyr Llawrydd PDC y flwyddyn nesaf gael ei chynnal rhwng 8fed a 12fed Mehefin.  Anogir myfyrwyr a graddedigion sy'n cychwyn ar daith ar eu liwt eu hunain / cychwyn busnes i gysylltu â Menter Myfyrwyr enterprise@southwales.ac.uk neu ymweld a https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/Menter/ i gael gwybod am gyfleoedd mentora a chyllid pellach ar gael iddynt.
Gellir gweld lluniau a fideos o bob rhan o'r wythnos ar ein porthiant trydar -  @EnterpriseUSW


Rydym bellach yn annog myfyrwyr a graddedigion y flwyddyn olaf a fynychodd, a'r rhai yn ein rhwydwaith ehangach i ystyried Cyflwyniad Startup Stiwdio Sefydlu - Deorfa newydd PDC sy'n darparu gofod Cyweithio pwrpasol, mynediad i gyngor arbenigol a llawer mwy.  Mae ceisiadau a lleoedd ysgoloriaeth am ddim ar agor nawr. Cewch fwy o wybodaeth yn https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/Menter/startupstiwdio/

#Gyrfaoedd