2.png

Profiad Gwaith o Werth


Bob mis Hydref mae Gyrfaoedd PDC yn cynnal ein ffair gwirfoddoli flaenllaw, Mae Profiad Gwaith o Werth. Eleni, rydyn ni'n mynd yn rhithwir ac wedi bod yn ymgysylltu â'r sefydliadau gwirfoddoli rydyn ni'n gweithio gyda nhw i lunio'r wybodaeth isod, gan dynnu sylw at sut y gall gwirfoddoli eich helpu chi i gael profiad gwaith gwerthfawr ac ymarferol.

Os ydych chi'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei weld, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr iawn pe baech yn cyfeirio atom ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol #PDCMaeProfiadGwaithoWerth2020


Pam gwirfoddoli?

Dylai pob myfyriwr anelu at ymgymryd â phrofiad gwaith ar ryw adeg yn eu cwrs Prifysgol, ac mae gwirfoddoli yn opsiwn gwych. Mae'n aml yn hyblyg, gan weithio o amgylch eich amserlen, swydd rhan-amser ac ymrwymiadau personol eraill. Bydd gwirfoddoli yn cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol i'w portreadu wrth wneud cais am swydd graddedigion. Gall hefyd roi'r opsiwn i chi brofi llwybr gyrfa sydd gennych mewn golwg ac adeiladu eich cysylltiadau proffesiynol ar yr un pryd. Mewn rhai achosion, gellir cymhwyso gwirfoddoli i fodiwlau lleoliad, er y dylid gwirio hyn gyda'ch academydd yn gyntaf. Darganfyddwch sut rydych chi'n cymryd rhan a gwnewch wahaniaeth trwy archebu lle ar y gweminarau isod.

Gweminarau

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y sefydliadau canlynol yn cynnal gweminarau byw yn ystod Wythnos Mae Profiad Gwaith o Werth Rhithwir. Ymunwch i ddarganfod beth mae pob sefydliad yn ei wneud a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Mae Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC) yn elusen annibynnol dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydlwyd ym 1971. Ein nod yw gwella bywydau grwpiau difreintiedig sy'n byw yn ardal De-ddwyrain Cymru trwy ddatblygu ein prosiectau gwirfoddoli. Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg dros 30 o brosiectau dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n darparu cefnogaeth i grwpiau amrywiol gan gynnwys plant ac oedolion ag anableddau, oedolion â chyflyrau iechyd meddwl, pobl hŷn, pobl ddigartref, gofalwyr ifanc, a phobl ifanc sy'n profi anawsterau yn yr ysgol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cyngor RhCT, a Heddlu De Cymru i gyflawni prosiectau sy'n anelu at wneud De-ddwyrain Cymru yn gymuned fwy diogel a gwyrddach.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Mae Valleys Steps yn elusen sy'n cyflwyno cyrsiau hunangymorth am ddim yng nghymunedau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr. Nod ein prosiect myfyrwyr newydd, ‘Steps to Student Wellbeing’, yw cyd-gynhyrchu ystod o gefnogaeth ar gyfer lles myfyrwyr, gan weithio gyda myfyrwyr i ddatblygu gwasanaethau i fyfyrwyr. I wneud hyn, mae arnom eich angen chi! Bydd eich cyfraniad yn amhrisiadwy ar gyfer sicrhau bod yr hyn a ddatblygwn yn briodol i fyfyrwyr sy'n allweddol i lwyddiant y prosiect. Yn y pen draw, mae'r prosiect yn ceisio lleihau nifer y myfyrwyr sydd angen cyrchu gwasanaethau argyfwng trwy ddatblygu cefnogaeth hygyrch, teilwredig, i anghenion myfyrwyr. Yn fwy eang, hoffem weithio tuag at adeiladu amgylchedd agored cadarnhaol o amgylch iechyd meddwl mewn colegau a phrifysgolion yn ardaloedd RhCT a Merthyr. 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth

Rhedir y Gwasanaeth Tystion gan Cyngor ar Bopeth. Rydym yn darparu cefnogaeth annibynnol ac am ddim i dystion yr erlyniad a'r amddiffyniad ym mhob llys troseddol yng Nghymru a Lloegr. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn darparu gwybodaeth ymarferol am y broses, ynghyd â chefnogaeth emosiynol i helpu tystion i deimlo'n fwy hyderus wrth roi tystiolaeth.e. 

Troseddau Casineb

Mae Troseddau Casineb yn elusen annibynnol. Yr ydym wedi ymrwymo i gefnogi pobl y mae troseddu a digwyddiadau trawmatig yn effeithio arnynt yng Nghymru a Lloegr, ac yr ydym yn eu rhoi wrth wraidd ein sefydliad. Mae ein cefnogaeth a'n hymgyrchoedd yn cael eu llywio a'u llunio ganddynt hwy a'u profiadau. 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

PACT

Mae Pact yn elusen genedlaethol sy'n darparu cefnogaeth i garcharorion, pobl ag euogfarnau, a'u teuluoedd trwy ystod o wasanaethau.

Wasanaethau Prawf Cymru

Mae'r Uned Mentora Gwirfoddolwyr yn rhan o Wasanaethau Prawf Cymru (rhan o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Caint, Surrey a Sussex, a weithredir gan Seetec). Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth ar draws pob lefel o risg, ac rydym yn eu cefnogi i gyflawni eu gwaith a'u nodau personol. Ein nod yw lleihau aildroseddu ac wrth wneud hynny, gwella bywydau darpar ddioddefwyr yn ogystal â chyflawnwyr troseddau. Rydym yn gwneud hyn yn benodol trwy gyfeirio pobl i ffwrdd o droseddu.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Newlink Wales

Mae NewLink Wales yn rhan o Platfform, sef elusen lles sy'n gweithio gydag unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio, neu sydd mewn perygl o ymddygiadau sy'n niweidiol i iechyd a lles.  Cenhadaeth yr elusen yw helpu i adeiladu newid cadarnhaol cynaliadwy, hirdymor i unigolion a chymunedau.

Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPCVS)

Sefydliad gwirfoddol gyda statws elusennol yw Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS). Mae’n cefnogi grwpiau gwirfoddol yn ardal Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i'w gosod mewn amrywiaeth o leoliadau gydag amrywiaeth o grwpiau lleol, ac unigolion.  Mae’n cynghori ar faterion cyllido a llywodraethu.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Mae FareShare Cymru yn gweithio i frwydro yn erbyn tlodi bwyd trwy fynd i'r afael â gwastraff bwyd. Rydym yn cymryd gweddillion bwyd bwytadwy o'r diwydiant bwyd a diod (bwyd a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu) a'i ailddosbarthu i sefydliadau yng Nghymru sy'n bwydo pobl mewn angen, gan droi problem amgylcheddol yn ddatrysiad cymdeithasol.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Oes gennych chi gwestiwn am Wirfoddoli?

Ddydd Mawrth 20 Hydref – Sesiwn Holi ac Ateb gyda Lleoliadau Gwaith PDC 3yh-4yh 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Mae Lucy John a Gethyn Lewis, Partneriaid Lleoliad Gwaith Gyrfaoedd PDC ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am wirfoddoli. Mae'r sesiwn hon ar gyfer cwestiynau yn unig fel y gallwch chi alw heibio ar unrhyw adeg rhwng 3pm a 4pm ddydd Mawrth 20 Hydref. 

Coffi a Sgwrs GO Wales

Dydd Mercher 21 Hydref – Coffi a Sgwrs 11yb–12yh

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Dydd Iau 22 Hydref - Coffi a Sgwrs 2yh–3yh 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Galwch heibio i ddarganfod mwy am brofiad gwaith gyda GO Wales. Os ydych chi'n teimlo'n bryderus am gael profiad gwaith ac yn edrych i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, yna dewch i gwrdd â'n cynghorwyr GO Wales i gael sgwrs anffurfiol. Dewch â'ch paned a'ch bisgedi! 

Darganfyddwch fwy am y sefydliadau a'r cyfleoedd

CareersConnect.pngBwrdd swyddi CareersConnect yw lle gallwch ddod o hyd i'r holl gyfleoedd diweddaraf a bostiwyd gan sefydliadau gwirfoddol. Gallwch ddewis ‘Voluntary’ fel “job type” i ganolbwyntio'ch chwiliad. Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Mae Gyrfaoedd PDC yma i chi

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gallwch gael gwiriad CV, archebu cyfweliad ffug, archwilio'ch opsiynau llawrydd, sicrhau lleoliad, adeiladu eich profiad, datblygu'ch rhwydwaith, bod yn gyflogadwy a chael eich ysbrydoli.

Wefan Gyrfaoedd.png

Gallwn eich helpu i chwilio, dod o hyd i gyfle gwirfoddoli a gwneud cais amdano. Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau gan gynnwys adnoddau i'ch helpu chi i sefyll allan o'r dorf wrth ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad gyda sefydliad gwirfoddol.

CareersConnect (2).png

Gellir cymhwyso'r rhaglen hon i wirfoddoli a bydd yn rhoi arweiniad i chi ar beth i'w wneud trwy gydol y broses gyfan o'r dechrau i'r diwedd. Ar hyd y ffordd, byddwch yn gwella'ch brand personol trwy ddatblygu’ch CV a'ch sgiliau cyfweld yn barod ar gyfer gwneud cais i wirfoddoli. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gweithle i'ch paratoi ar gyfer y byd proffesiynol ar ôl graddio.

Apwyntiadau.png

Rydym yn cynnig apwyntiadau gyrfaoedd i fyfyrwyr a graddedigion PDC trwy Microsoft Teams (fideo) a dros y ffôn. Rydym hefyd yn cynnig ein gwasanaeth ‘Gofyn Cwestiwn’ lle gallwch anfon unrhyw gwestiynau yn ymwneud â gyrfaoedd atom. Os oes gennych Bartner Lleoliad Gwaith neilltuol, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol trwy e-bost

CareersConnect (1).png

Mae lleoliad gwaith yn gyfnod o brofiad gwaith perthnasol, dan oruchwyliaeth academaidd, a asesir fel rhan o raglen astudio. Gall y profiad gwaith hwn gynnwys gwirfoddoli felly edrychwch ar ein cyngor a'n cefnogaeth.

GO Wales.png

Mae’r Rhaglen Profiad Gwaith GO Wales ar gyfer myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael profiad gwaith gan gynnwys gwirfoddoli. Mae cynghorwyr yn darparu cefnogaeth un i un i'ch helpu chi i weithio trwy unrhyw broblemau rydych chi'n eu profi gyda phrofiad gwaith, eich helpu chi i gynyddu hyder, ac i ddod o hyd i gyfle sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa.

CareersConnect (3).png

Rydym yn trefnu calendr o weithdai - wedi'i gynllunio i'ch cynorthwyo chi i wneud ceisiadau am gyfleoedd gwirfoddoli. Gall sefydliadau gwirfoddol hefyd gynnal gweminarau i gyflwyno eu hunain a darparu gwybodaeth am y rolau sydd ar gael iddynt.

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru.

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png