Go Green banner -Welsh

gyrfaoedd Go Green


Bydd yr wythnos hon yn arddangos ehangder cynaliadwyedd yn yr economi, yn rhoi cipolwg i chi ar heriau'r diwydiant a rôl cynaliadwyedd mewn arloesi, busnes, gwastraff, ynni a dylunio trefol; yn ogystal â'ch helpu chi i addasu dull mwy cynaliadwy i'ch bywydau eich hun.


Bydd Careers Go Green yn eich amlygu i ystod enfawr o yrfaoedd sydd ar gael ac yn rhoi cyfle i chi ofyn y cwestiynau ‘gwyrdd’ hollbwysig hynny i’n panel o arbenigwyr.

Ymunwch â ni am wythnos o ysbrydoliaeth gyrfa ar-lein a darganfod sut y gall EICH GRADD agor y drws i Ddyfodol Gwyrddach.

Mae gennym banel o arbenigwyr yn ymuno â ni i rannu eu stori am sut y cawsant eu swydd ac i ble arweiniodd eu hangerdd nhw.


Dydd Llun 02-Tachwedd 13:00 - 14:30

Ymhlith y panelwyr mae:

 • LivEco -  Daniel Ball, Datblygwr Tai Ecolegol ac Ynni Isel
 • Bluestone – Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol  Marten Lewis
 • Durisol – Rheolwr Gyfarwyddwr Neil Bussey

 • Aviation/Motor industry - Ymgynghorydd Peirianneg Hunangyflogedig mewn Awyrofod, Chwaraeon Moduro, Ffilm a Theledu  Nigel Jones

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.


Dydd Mercher 04-Tachwedd 13:00 - 14:30

Ymhlith y panelwyr mae:

 • Stephen Carr (SERC - Parc Ynni Baglan)
 • Jasmine Seaforth (Graddiodd o'r cwrs BSc Systemau Ynni Adnewyddadwy. Peiriannydd Ynni Adnewyddadwy yn y Weinyddiaeth Cyfleustodau Cyhoeddus, yn tiwnio i mewn yr holl ffordd o Trinidad a Tobago.)
 • Jonathan Williams (Cyfarwyddwr CAPSE)
 • James Reed (Arweinydd Cwrs ar MSc Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Chynaliadwyedd)

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.


Mae Gyrfaoedd 

De Cymru yma i chi

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gallwch gael gwiriad CV, archebu cyfweliad ffug, archwilio'ch opsiynau llawrydd, sicrhau lleoliad, adeiladu eich profiad, datblygu'ch rhwydwaith, bod yn gyflogadwy a chael eich ysbrydoli.

1.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau.

2.png

Apwyntiadau gyrfaoedd i fyfyrwyr a graddedigion PDC trwy Microsoft Teams (fideo) a dros y ffôn

3.png

Rydym yn trefnu calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwy. Gall sefydliadau hefyd gynnal gweminarau i gyflwyno eu hunain a darparu gwybodaeth am y rolau sydd ar gael iddynt.

4.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwyc

5.png

Cwblhewch ein gwobr cyflogadwyedd ar-lein, Gwobr GradEdge, a fydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r priodoleddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

CareersConnect.png

Bwrdd swyddi CareersConnect yw lle gallwch ddod o hyd i'r holl gyfleoedd diweddaraf a bostiwyd gan sefydliadau.

Ein Graddedigion Gwyrdd

Sefyll allan o'r dorf

Gwyddom nad yw’n ymwneud yn unig â’r cymwysterau, ond â'r profiad ymarferol sydd ei angen i ddeall y diwydiant yr hoffech fynd iddo fel graddedigion.  Cymhwyso eich dysgu mewn amgylchedd gweithle go iawn, boed yn ffisegol neu’n rhithwir, yn dibynnu ar hinsawdd y diwydiant.


A oes gennych gwestiwn am Leoliadau Gwaith?

Dydd Iau 5 Tachwedd, 12:00 - 13:00

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud lleoliad gwaith ond bod angen ychydig mwy o wybodaeth arnoch cyn dechrau eich paratoadau, dewch i'r sesiwn hon. 

Mae Donna Freddi a Michael Saleh, Partneriaid Lleoliadau Gwaith Gyrfaoedd PDC, ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am ddod o hyd i leoliadau gwaith a'r cymorth sydd ar gael os ydych yn poeni am wneud lleoliad. Mae Lleoliadau Gwaith yn ffordd wych o gael cipolwg gweithgor ar ardal broffesiynol benodol a'ch helpu i sefyll allan o'r dorf.

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer cwestiynau yn unig fel y gallwch alw heibio ar unrhyw adeg rhwng 12:00pm ac 1pm

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

Ydych chi'n poeni am brofiad gwaith?

Dydd Mercher 11 Tachwedd, 14:00 - 15:00 

Bellach mae ennill y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch i gael swydd graddedigion yn y dyfodol yn bwysicach nag erioed. Os ydych chi'n teimlo'n bryderus am gael profiad gwaith, yn enwedig ar yr adeg ansicr hon, yna dyma'r gweminar i chi.

Darganfyddwch fwy am:

 • y math o brofiad gwaith y gallech chi ei wneud, gan gynnwys profiad gwaith rhithwir
 • lle gallwch chi gael profiad gwaith
 • beth i'w wneud os na allwch gael profiad gwaith
 • y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr PDC

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein yma.

GWEITHREDU

Y Newid yn yr Hinsawdd - Am wneud gwahaniaeth? Oes gennych chi syniad a allai newid y byd?

Yna beth am gystadlu yn yr her SYNIAD am gyfle i gael eich syniad allan yna a newid pethau er gwell. Bydd y syniad buddugol yn derbyn IPad a £100 o arian parod.

Defnyddiwch eich creadigrwydd i gyflwyno'ch syniad sy'n newid y byd a all gyfrannu at wella un o 4 maes:

 • Bwyd a Deiet
 • Defnyddio deunyddiau
 • Trafnidiaeth a symudedd
 • Gwresogi ac oeri

Gallai eich datrysiad fod yn ddiwydiannol, cymdeithasol, addysgol neu ddiwylliannol - gallai fod yn fyd-eang neu'n lleol, yn radical neu'n gynnil.

Mae tyfu syniadau pwerus a gallu eu rhannu mewn ffordd ysbrydoledig yn sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen ar draws pob rhan o gymdeithas, gwaith a busnes.

Mae'r gystadleuaeth ar agor rhwng 2il Tachwedd 2020 a Chwefror 2021 - felly dechreuwch greu!!

Arweinir y gystadleuaeth gan Brifysgol Caerdydd, ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru.  Mae'n agored i bob myfyriwr prifysgol sy'n astudio yng Nghymru.

Os oes angen unrhyw help arnoch i ddatblygu a chyflwyno'ch syniad, yna anfonwch e-bost at y Tîm Menter Myfyrwyr [email protected]

Os ydych chi am ddechrau datblygu a phrofi'ch syniad neu efallai ei ddatblygu fel syniad busnes yna gall Menter Myfyrwyr gynghori sut i fynd ati a'ch cysylltu â'r bobl iawn yn fewnol ac yn allanol i wneud i'ch syniadau ddigwydd.

Enterprise.png

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd PDC

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png