SE_GEWUnilifeBannerWelsh_051120_MH.jpg

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Rhwng 16-22 Tachwedd, bydd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu 12 mlynedd o helpu miliynau o bobl i ryddhau eu syniadau i gychwyn a graddio busnesau newydd. Gyda 180 o wledydd yn cymryd rhan mae'n cael ei gydnabod fel y dathliad entrepreneuriaeth byd-eang mwyaf.

Unwaith eto, bydd Prifysgol De Cymru yn cymryd rhan yn y weithred i ysbrydoli mwy o fyfyrwyr a graddedigion i ddod yn fos arnyn nhw eu hunain!

Ymunwch â chymuned #GEW2020 i ddathlu entrepreneuriaeth a dysgu sut i gychwyn, cynnal sesiwn sylw a sicrhau cyllid i brofi, cychwyn, creu a thyfu eich syniadau.

Cymryd rhan yn yr ymgyrch trwy'r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod swyddogol: #GEW2020 #PDCGEW20 #sefydlu #menter #cychwynbusnes #Gyrfaoedd

Darganfyddwch fwy am ddigwyddiadau byd-eang trwy wefan swyddogol Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Enterprise.png

44.png

Gellir archebu apwyntiadau i archwilio'ch syniadau trwy gydol y flwyddyn trwy [email protected]

Register.png

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i fod y cyntaf i glywed am ein digwyddiadau sydd ar ddod


Dydd Llun 16 Tachwedd 1:00yh - 2:00yh

Dosbarth meistr sesiwn sylw gyda NatWest

Gweithdy sesiwn sylw rhithwir am ddim, sy'n helpu cyfranogwyr i strwythuro, ysgrifennu a darparu sesiwn sylw penigamp 60 eiliad. Cliciwch yma  i gofrestru.

Yna gall mynychwyr sydd am fod â chyfle i ennill £10k a 6 mis o hyfforddi am ddim lanlwytho eu fideo sesiwn sylw i NatWest trwy YouTube hyd at 30ain Tachwedd.


 GEW.png


Dydd Mawrth 17 Tachwedd 9:20yb – 4:00yh

Dosbarth Meistr Llawrydd a Chychwyn Busnes

Cyfres diwrnod llawn o Ddosbarthiadau Meistr bach cychwyn busnes i roi'r hanfodion i chi ar gyfer gweithio’n Llawrydd neu lansio'ch busnes eich hun! Sesiynau rhyngweithiol wedi'u cyflwyno gan entrepreneuriaid ac arbenigwyr busnes. Cliciwch yma i gofrestru


Dydd Mercher 18 Tachwedd 9:00am

Den Syniadau Disglair (BID)

Byddwn yn cyhoeddi’r myfyriwr a graddedigion PDC sydd wedi sicrhau hyd at £1000 i brofi a datblygu eu syniadau busnes. Cyhoeddir ar Trydar @MenterPDC a @GyrfaoeddPDC 


1.png


Dydd Mercher 18 Tachwedd 6:00yh – 8:00yh

Cymysgu a Sesiwn Sylw

Ydych chi am adeiladu eich cysylltiadau ac ymarfer eich sgiliau rhwydweithio a sesiwn sylw? Yna peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gymysgu ag entrepreneuriaid, myfyrwyr eraill a graddedigion o bob rhan o Brifysgolion ledled Cymru sydd â diddordeb mewn hunangyflogaeth a chychwyn busnes. Cliciwch yma i gofrestru.


Dydd Iau 19 Tachwedd

Cronfa Cychwyn Busnes Springboard PDC

Bydd cystadleuaeth Sesiwn Sylw Springboard PDC yn gweld egin entrepreneuriaid o ddosbarth graddio 2020 yn cyflwyno sesiwn sylw byw am eu cyfran o £10k. Mae'r panel beirniadu yn cynnwys 4 entrepreneur blaenllaw o Gymru, Mandy Powell, Sylfaenydd The Goodwash Company, Geryn Evans, Project Blu, Sarah John, Sylfaenydd Boss Brewery a Kevin Mansell-Abell, Sylfaenydd That Media Group.


USW 2030 SPRINGBOARD website 900x631.jpg


Dydd Gwener 20fed Tachwedd

Cyhoeddi a dathlu Enillwyr Springboard PDC

Darganfyddwch pa raddedigion 2020 PDC sydd wedi sicrhau cyllid hyd at £1000 i brofi a datblygu eu syniadau busnes. Cyhoeddir ar Trydar @AlumniPDC @MenterPDC @GyrfaoeddPDC @StartupstiwdioSefydlu #Dosbarth2020.


Cymdeithas Enactus

Ymunwch â chymuned o fyfyrwyr, arweinwyr academaidd a busnes sy'n uno i drawsnewid bywydau a siapio byd gwell, mwy cynaliadwy. Mae timau Enactus yn datblygu prosiectau cymunedol lleol a rhyngwladol i fynd i'r afael â'r heriau mwyaf sy'n wynebu cymdeithas a gwella ansawdd bywyd pobl mewn angen. Mae timau Enactus yn cyflwyno canlyniadau eu prosiectau mewn Expo Cenedlaethol blynyddol, lle mae swyddogion gweithredol busnesau blaenllaw yn barnu pa dîm sydd wedi cael yr effaith fwyaf. Yna mae’r tîm Pencampwyr Cenedlaethol yn cynrychioli’r DU yng Nghwpan y Byd Enactus, gan gystadlu yn erbyn 35 o bencampwyr gwledydd eraill.

Pam ymuno ag Enactus?

Mae bod yn rhan o bwyllgor yn ystod eich amser yn y brifysgol yn ffordd wych o ehangu eich ehangder profiad. Fel rhaglen entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth, mae bod yn rhan o Enactus PDC yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a chysylltu â phartneriaid corfforaethol a gweithwyr proffesiynol ifanc eraill. Bydd Tîm Enactus PDC yn derbyn mentoriaeth, hyfforddiant a chefnogaeth gan Enactus UK, Staff PDC a phartneriaid allanol allweddol fel Cymunedau Digidol Cymru.

Her 2020-21 PDC yw Tlodi Digidol 


GEW website images.png

Tlodi digidol yw'r anallu i ddefnyddio TG, naill ai oherwydd y diffyg mynediad neu oherwydd y diffyg sgiliau. Mae'n fath o dlodi mewn gwirionedd oherwydd heb fynediad digidol, heb sgiliau digidol, ni allwch fanteisio ar botensial enfawr technoleg i wella'ch bywydau a chreu cyfleoedd. Mae tlodi digidol yn broblem gynyddol yn y Deyrnas Unedig y mae'r pandemig coronafeirws wedi'i datgelu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy e-bostiwch [email protected]


SYNIAD_Red (1).jpg

2 Tachwedd 2020 - 28 Chwefror 2021

Y Newid yn yr Hinsawdd - Am wneud gwahaniaeth? Oes gennych chi syniad a allai newid y byd?

Yna beth am gystadlu yn yr her  SYNIADam gyfle i gael eich syniad allan yna a newid pethau er gwell. Bydd y syniad buddugol yn derbyn IPad a £100 o arian parod.

Defnyddiwch eich creadigrwydd i gyflwyno'ch syniad sy'n newid y byd a all gyfrannu at wella un o 4 maes:

  • Bwyd a Diet
  • Defnyddio deunyddiau
  • Trafnidiaeth a symudedd
  • Gwresogi ac oeri

Gallai eich datrysiad fod yn ddiwydiannol, cymdeithasol, addysgol neu ddiwylliannol - gallai fod yn fyd-eang neu'n lleol, yn radical neu'n gynnil.

Mae tyfu syniadau pwerus a gallu eu rhannu mewn ffordd ysbrydoledig yn sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen ar draws pob rhan o gymdeithas, gwaith a busnes.

Arweinir y gystadleuaeth gan Brifysgol Caerdydd, ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n agored i bob myfyriwr prifysgol sy'n astudio yng Nghymru.

Os oes angen unrhyw help arnoch i ddatblygu a chyflwyno'ch syniad, yna anfonwch e-bost at y Tîm Menter Myfyrwyr [email protected]

Os ydych chi am ddechrau datblygu a phrofi'ch syniad neu efallai ei ddatblygu fel syniad busnes yna gall Menter Myfyrwyr gynghori ar sut i fynd ati a helpu i wneud i'ch syniadau ddigwydd.


Marchnad Myfyrwyr Cymru

Hyrwyddwch eich siop ar-lein eich hun yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig

  • Oes gennych chi gynhyrchion i'w gwerthu ac eisiau creu eich gwefan e-fasnach eich hun?
  • Ydych chi'n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau ar-lein ar hyn o bryd? Am gynyddu traffig ar y we?

Mae marchnad Myfyrwyr Cymru yn wefan ar ffurf catalog sy'n arddangos siopau ar-lein myfyrwyr a graddedigion Cymru. Rhaid bod gan gyfranogwyr sy’n fyfyrwyr a graddedigion fod â safle e-fasnach eu hunain eisoes, neu fod yn barod i greu un, y bydd Marchnad Myfyrwyr Cymru yn helpu i yrru traffig tuag ati. Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Cyfres Gweithdai Archwilio WythnosolWeekly Explore workshop series

Ymunwch â ni wrth i ni gwrdd â 15 o bobl ysbrydoledig, sylfaenwyr busnes ac arwyr. 

Bob wythnos byddwn hefyd yn archwilio un nodwedd sy'n ffurfio'r ffordd y mae entrepreneuriaid yn meddwl ac yn gweithredu. Byddwn yn eich helpu i ddysgu sut y gallwch gynyddu eich gallu i fod yn fwy entrepreneuraidd, a beth fydd hyn yn ei olygu i chi, p'un a ydych am gychwyn busnes, cael swydd ystyrlon neu drawsnewid y byd yr ydym yn byw ynddo.

Cliciwch yma i gofrestru.Sefydlu PDC yw'r safle pwrpasol newydd sy'n darparu gwybodaeth a gwasanaethau ynglŷn â menter, entrepreneuriaeth a chychwyn eich busnes eich hun.

Yma, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am wasanaethau amrywiol Menter Myfyrwyr, sut i gymryd rhan yn ein rhaglen ddeori bwrpasol yn Startup Stiwdio Sefydlu, manylion am holl weithgareddau menter y brifysgol yn ogystal ag adnoddau a newyddion am entrepreneuriaeth yng Nghymru, yn gynnwys Syniadau Mawr Cymru.

Peidiwch ag anghofio edrych ar ein entrepreneuriaid Alumni.

Mae Gyrfaoedd PDC yma i chi

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gallwch gael gwiriad CV, archebu cyfweliad ffug, archwilio'ch opsiynau llawrydd, sicrhau lleoliad, adeiladu eich profiad, datblygu'ch rhwydwaith, bod yn gyflogadwy a chael eich ysbrydoli.

Careers Webiste.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau. Gan gynnwys adnoddau gwych i helpu chi sefyll allan o'r dorf pryd dych chi'n ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad.

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.

CareersConnect.png

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd PDC

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png