Copy of Careers website banner (1).png

Eich Gyrfa a’r Gymraeg

‘Sut ydych chi’n teimlo wrth weld ‘Cymraeg Hanfodol / Dymunol’ ar hysbyseb swydd?’

“Pan fyddaf yn siarad Cymraeg, rwy’n aml yn poeni y byddaf yn cael fy marnu ar ba mor dda rwy’n ei siarad”

Nid ydych chi ar eich pen eich hun! Mae 51% o boblogaeth Cymru a oedd â rhywfaint o allu siarad Cymraeg yn cytuno *.  

Ond mae gallu siarad Cymraeg (ar unrhyw lefel) o fantais

  • Mae'n rhoi mantais gystadleuol i chi wrth ymgeisio am swydd
  • Bydd gennych sgil ychwanegol i'w chynnwys yn eich CV
  • Mae gennych chi fwy o gyfleoedd ar eich cyfer chi hefyd.

Bydd y dudalen hon yn arddangos y cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yn ogystal â'r cyfleoedd sydd ar gael.

Eich Gyrfa a’r Gymraeg

Hoffwch chi ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yn barod ar gyfer gyrfa Cymraeg neu ddwyieithog?

Eleni, mae Prifysgol De Cymru yn cynnig modiwlau newydd cyffrous i baratoi myfyrwyr ar gyfer defnyddio eu sgiliau iaith Cymraeg yn y gweithle. Maent ar gael i bob myfyriwr mewn unrhyw flwyddyn.


Beth mae’r modiwlau yn cynnwys?

  • Bydd sesiynau byw o 1 awr yn cael eu cynnal dros y we am gyfnod o 6 wythnos, gydag adnoddau cefnogol ar Blackboard.

  • Bydd y modiwlau’n cael eu hasesu trwy gyfuniad o dasgau llafar ac ysgrifenedig ond bydd y mwyafrif o’r rhain yn cael eu gwneud o fewn y sesiynau.
  • Mae pwyslais ar fagu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg ar lafar, ac i ysgrifennu eich gwaith / asesiadau yn Gymraeg, a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi gyda hyn.

Maent yn fodiwlau 5 credyd sy’n ychwanegol i’r prif gwrs, felly bydd yn astudiaeth ychwanegol i roi ar eich CV.

Os oes diddordeb gyda chi mewn cofrestru ar gyfer y modiwlau hyn, cysylltwch â [email protected]

Gyrfaoedd PDC yma i chi

Wefan Gyrfaoedd.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau. Gan gynnwys adnoddau gwych i helpu chi sefyll allan o'r dorf pryd dych chi'n ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad. Gan gynnwys cyngor a chefnogaeth os ydych chi'n cwblhau lleoliad fel rhan o'ch cwrs. Edrychwch ar ein calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwyr.

Apwyntiadau.png

Mae ein holl apwyntiadau yn rhedeg trwy Teams gyda manylion am sut i archebu yma.  Mae'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn hefyd yn rhedeg fel arfer.

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau i ddatblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.

CareersConnect.png

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! 

Holly.jpg

Astudiais ffotograffiaeth a graddio yn 2017.


Erbyn hyn, rydw i'n gweithio yn Comms i gymdeithas dai ganolig sydd hefyd yn darparu cefnogaeth i bobl ddigartref ledled De Cymru. Swydd raddedig oedd fy swydd yn wreiddiol ond rydw i wedi gallu ymestyn hon i swydd barhaol ac mae'n rôl rydw i'n teimlo'n angerddol iawn amdani.


Trwy gynllunio ar gyfer cwestiynau byddwch chi'n lleihau pryder. Roedd gweld ‘dymunol’ yn rhywbeth a oedd yn aml yn fy rhwystro rhag ymgeisio am swyddi, ond mae cymryd yr amser i ymchwilio i ble rydych yn ymgeisio yn gwneud byd o wahaniaeth. Er enghraifft, os yw'r Gymraeg yn ddymunol, dysgwch sut maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg a beth yw disgwyliad y sector. Mae hyn yn rhoi'r pŵer i chi ddod o hyd i atebion a thrafod hynny yn y cyfweliad. Fe helpodd hyn fy rhoi o flaen eraill a wnaeth gais am fy swydd wrth imi ddod ar draws rhywun sy'n canolbwyntio ar atebion yn hytrach na mynd i banig pan ofynnant yn anochel. Roedd yr un peth yn wir pan welais yrru yn hanfodol ... Ymchwiliais i lle rydw i'n gweithio a gweld bod bws yn stopio y tu allan i'r swyddfa ... felly dywedais hynny yn fy nghyfweliad.


Dywedwyd wrthyf fod fy agwedd sy'n canolbwyntio ar atebion i'r atebion o amgylch Cymraeg a gyrru yn un o'r rhesymau y gwnes i sefyll allan fel ymgeisydd a chael y swydd.

Ydych chi eisiau gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn busnes? Gall siarad Cymraeg roi mantais gystadleuol i'ch busnes

Mae ymchwil yn dangos bod awydd cynyddol i ddefnyddio Cymraeg fel offeryn masnachol ac i sefyll allan mewn marchnad gystadleuol *


Gall Menter Myfyrwyr eich helpu i archwilio syniadau, dechrau gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn eich busnes eich hun. Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd; o syniad wedi ei sgriblan i lansiad busnes a thu hwnt! 

Rydym yn cynnig cefnogaeth a mentora un-i-un trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi gychwyn gweithio i chi'ch hun. 

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru.

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png