Welcome Week Welsh Banner.png

Croeso

Rydyn ni, Gyrfaoedd PDC, yma i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch angerdd a'ch pwrpas. Ble bynnag yr ydych yn eich cynllunio gyrfa gallwn eich helpu a'ch cefnogi i gyflawni eich nodau trwy gydol eich amser fel myfyriwr a graddedig.

Gallwn eich helpu:

 • dewch o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa
 • archwilio'ch opsiynau llawrydd
 • sicrhau lleoliad
 • adeiladu eich profiad
 • datblygu eich rhwydwaith

Gwrandewch ar gyngor gan rai o'n Graddedigion a Phartneriaid PDC.

Ond yn gyntaf, sut hoffech chi ennill £250 o dalebau Amazon?

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion swyddi a digwyddiadau yn CareersConnect - y lle i wneud cais am swyddi, archebu lle ar ddigwyddiadau a chysylltu â chyflogwyr.

I ennill, cofrestrwchar gyfer y rhybuddion wythnosol (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!) yna unwaith yr wythnos fe gewch e-bost gyda'r holl gyfleoedd a digwyddiadau diweddaraf sydd wedi ychwanegu'r wythnos honno.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer rhybuddion erbyn 12 pm ar 31 Hydref am eich cyfle i ennill £ 250 o dalebau Amazon!

Y tro cyntaf y byddwch chi'n mewngofnodi i CareersConnect gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi arferol PDC, gofynnir ichi osod eich dewisiadau.  Dim ond ychydig eiliadau y bydd hyn yn eu cymryd ond cymerwch eiliad neu ddwy i ddweud wrth y system pa gyfleoedd y mae gennych ddiddordeb i'w gweld.

Dod o hyd i swydd ran-amser

 • Ennill arian poced ychwanegol
 • Gostyngiadau a manteision mynediad
 • Ennill profiad gwaith
 • Datblygu hyder
 • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy
 • Dysgu rheoli'ch amser yn ddoeth
 • Adeiladu eich rhwydwaith proffesiynol


Rydym yn gwybod i lawer ohonoch y bydd dod o hyd i swydd ran-amser yn flaenoriaeth.  Ar wahân i'r rhesymau amlwg ariannol, mae yna lawer o fuddion eraill o gael swydd ran-amser wrth astudio.

Beth bynnag fo'ch rheswm, rydym yn gwybod y gall fod yn heriol a gall gymryd llawer o amser. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod am yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano a sut y gallwch chi ddangos iddyn nhw mai chi yw'r person iawn ar gyfer y swydd. I helpu edrychwch ar y gweminarau isod.

Canfod a Gwneud Cais am swydd Ran-amser

Bydd y sesiwn hon yn ystyried:

 • Ble i chwilio am swyddi rhan-amser
 • Sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith rhan-amser
 • Sut rydych chi'n creu Swyddi CV rhan-amser gwych sy'n seiliedig ar Sgiliau
 • Sut i baratoi ar gyfer swydd

Feed not available

Swyddi Rhan-amser ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Bydd y sesiwn hon yn ystyried:

 • Deall y derminoleg wahanol
 • Cynllun ar gyfer CV swydd ran-amser effeithiol
 • Gwahanol adrannau y mae angen i chi eu cynnwys
 • Dod o hyd i swyddi rhan-amser
 • Rhif Yswiriant Gwladol

Feed not available

Profiad Gwaith

"Dangosodd arolwg diweddar fod 2/3 cyflogwr yn chwilio am raddedigion sydd â phrofiad gwaith perthnasol oherwydd ei fod yn eu helpu i baratoi ar gyfer gwaith a datblygu ymwybyddiaeth fusnes cyffredinol"*

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am ennill profiad gwaith.  Dylai pob myfyriwr geisio ymgymryd â phrofiad gwaith perthnasol i ddiwydiant ar ryw adeg yn ystod eu hamser yn y brifysgol, p'un a yw'n rhan o'ch cwrs ai peidio. I’ch cynorthwyo, edrychwch ar ein tudalennau gwe dynodedig yma a'r canllaw lleoli.

Awydd gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn busnes ochr yn ochr â'ch astudiaethau?

661DSC04996 Mission Photographic.jpg

Gall Menter Myfyrwyr eich helpu i archwilio syniadau, dechrau gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn eich busnes eich hun. Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd; o syniad wedi ei sgriblan i lansiad busnes a thu hwnt! 

Rydym yn cynnig cefnogaeth a mentora un-i-un trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi gychwyn gweithio i chi'ch hun. 

CareersConnect.png

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Cofrestrwch i gael rhybuddion wythnosol.

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau i ddatblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.

CareersConnect (1).png

Mae lleoliad gwaith yn gyfnod o brofiad gwaith perthnasol, dan oruchwyliaeth academaidd, fel rhan o raglen astudio.  Edrychwch ar ein cyngor a'n cymorth.

GO Wales.png

Nod Rhaglen GO Wales: Cyflawni Trwy Brofiad Gwaith, fenter sy'n helpu myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar brofiad gwaith.

Menter Myfyrwyr.png

Gallwn eich helpu chi. Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-2-1, mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi.

Gweithdai Gyrfaoedd.png

Rydym yn trefnu calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwyr. Mae ein digwyddiadau'n amrywio o ddigwyddiadau pwnc a sector-benodol i ffeiriau graddedigion ar raddfa fawr.

Grad Edge.png

Cwblhewch ein gwobr cyflogadwyedd ar-lein, Gwobr GradEdge, a fydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r priodoleddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Apwyntiadau.png

Mae ein holl apwyntiadau yn rhedeg trwy Teams gyda manylion am sut i archebu yma.  Mae'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn hefyd yn rhedeg fel arfer.

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru.

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png*https://www.ucas.com/