SYT website banner.png

Help i arddangos eich talent

Dysgwch fwy yma am gael help i gael profiad gwaith (GO Wales), gwybodaeth am anableddau neu ddatblygu hyder a chymorth lles.  

Mae Gwasanaeth Anabledd PDC yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr anabl PDC ac yn eu cydlynu.  Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr ag anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anableddau nas gwelir, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth. 

Rydym wrth ein bodd â blogiau Tasglu Anabledd AGCAS am wybodaeth, awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol ar arddangos talent sy'n gysylltiedig ag anabledd.  Edrychwch ar y rhain a llawer mwy yma.

Mae Rhaglen GO Wales yn cefnogi myfyrwyr ag anableddau i gael profiad gwaith.  Cysylltwch â ni [email protected]cwrdd â rhai cyfranogwyr neu gael gwybod mwy yma.

Mae GO Wales yn darparu cymorth un i un i'ch helpu i weithio drwy unrhyw broblemau rydych chi'n eu profi gyda phrofiad gwaith, eich helpu i gynyddu hyder, ac i ddod o hyd i gyfle sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa.  Gall hyn weithiau gynnwys cymorth i dalu'r costau gofal plant neu deithio ychwanegol.  Darganfyddwch mwy neu cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddarganfod beth wnaeth ein cyfranogwyr GO Wales blaenorol a'u profiadau o gymryd rhan. 

Mae rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith a gwirfoddoli a dod o hyd i leoliadau cwrs ar gael yma.

Mae Gwasanaeth Lles PDC yn ymwneud â lles myfyrwyr, gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, a ffyrdd o wella'r pethau hynny.  Maent yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i holl Fyfyrwyr PDC. 

Ydych chi'n poeni y gallai pryder fod yn rhwystr i chi arddangos eich talent i gyflogwr? Neu, a ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch llethu gan yr helfa swyddi, efallai ei fod yn effeithio ar eich cwsg?  Gall fod yn gyfnod llawn straen, felly mae'n bwysicach nag erioed i ofalu amdanoch eich hun.  Edrychwch ar y rhestrau gweminar lles series of sessions dwyn atoch gan Gwasanaeth Lles PDC.

Yn ogystal, mae cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau hunangymorth yma.

Mae Gyrfaoedd PDC yma i chi nawr ac am hyd at dair blynedd ar ôl i chi raddio.  Archebwch apwyntiad gyda Chynghorydd neu edrychwch ar ein gwefan.  Mae'n llawn gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi eich taith gyrfa.  

Mae sefydliadau eraill a allai gynnig cymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd arbenigol.  Dyma rai i'ch rhoi ar ben ffordd: 

 • Gyrfa Cymru - Yn chwilio am help i ddod o hyd i waith? Eisiau ennill mwy o sgiliau? Chwiliwch am raglenni a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith yn eich ardal leol drwy ddefnyddio'r offeryn Canfod Cymorth.  Mae’n cynnwys Rhaglenni Awdurdodau Lleol ac asiantaethau cyflogaeth i gefnogi pobl anabl. Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd gallech gael cymorth i'ch helpu i ddod o hyd i waith drwy gynghorydd profiadol

 • Porth Sgiliau - Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl.  

 • Mynediad i Waith- Mae Mynediad i Waith yn rhaglen cymorth cyflogaeth a ariennir yn gyhoeddus sy'n ceisio helpu mwy o bobl anabl i ddechrau neu aros mewn gwaith. Gall ddarparu cymorth ymarferol ac ariannol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor. 

 • Canolfan Byd Gwaith - Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn helpu pobl i gael gwaith. Mae'n helpu'r rhai sy'n ddi-waith neu'n methu gweithio oherwydd cyflwr iechyd neu anabledd. 

 • Leonard Cheshire - Mae'n cynnig cymorth cyflogaeth i bobl anabl a'r cyfle am Interniaeth drwy'r Rhaglen Change 100. 

 • EmployAbilty - Rydym yn cefnogi, cynghori ac eirioli ar ran myfyrwyr a graddedigion talentog niwroamrywiaeth ac anabl i gael gwared ar rwystrau mewn cyflogaeth. 

 • Target jobs - Gwefan chwilio am swyddi graddedigion a gwybodaeth am niwroamrywiaeth – cyflogwyr cyfeillgar.

 • Inclusive Graduates - Yn cysylltu israddedigion a gweithwyr proffesiynol ifanc o grwpiau heb eu cynrychioli'n ddigonol ledled y DU â chyflogwyr rhagorol. Rydym yn nodi'r grwpiau hyn fel: lleiafrifoedd ethnig, menywod, pobl ifanc o grwpiau economaidd-gymdeithasol isel a myfyrwyr o brifysgolion nad ydynt yn rhai Grŵp Russell. 

 • Windsor Fellowship Programme

  https://www.windsor-fellowship.org/

   - Dylunio a darparu rhaglenni datblygiad personol ac arweinyddiaeth arloesol, sy'n galluogi gwireddu talent o gymunedau amrywiol. partneru gyda sefydliadau blaenllaw o'r sector preifat a chyhoeddus.

 • Future Leaders - Yn helpu myfyrwyr amrywiol i gyflawni'r gorau mewn byd busnes cynhwysol.

 • Autism Spectrum Connections Cymru - Mae Siop Un Stop Awtistiaeth ASCC (OSS) yn lle diogel i oedolion â chyflwr sbectrwm awtistiaeth i gael mynediad at ystod eang o gyngor a chymorth, gan gynnwys cyflogaeth.

Os oes gennych anabledd, efallai eich bod yn teimlo'n ansicr ynghylch gwneud profiad gwaith, gwirfoddoli neu gwblhau lleoliad fel rhan o'ch cwrs.  Mae'r canllaw hwn yn darparu trosolwg o'r ystod o gymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd sydd ar gael ichi ynghyd ag ychydig o awgrymiadau a dolenni defnyddiol i wybodaeth bellach a rhai cynlluniau sy'n annog amrywiaeth yn weithredol. Cliciwch yma i lawrlwytho copi.

PLACEMENT DISABILITY SUPPORT GUIDE and TOP TIPS WELSH_Page_1.png

* Graddedig o PDC 2021 - rhaid eich bod wedi cwblhau eich cwrs cyn cyrchu'r gefnogaeth hon