Cael rhywfaint o brofiad

Bydd cael rhywfaint o brofiad gyda chyflogwyr sy'n chwilio am weithlu mwy amrywiol yn eich helpu i ddatblygu'r hyder sydd ei angen arnoch i arddangos eich talent ac i ddatblygu cysylltiadau a rhwydweithiau.  Dyma rai o'r cynlluniau sydd ar gael i fyfyrwyr a graddedigion:


Wythnosau Mewnwelediad BP, cynllun ehangu cyfranogiad - Mae'r rhaglen ehangu cyfranogiad arobryn taledig yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r broses o recriwtio a datblygu myfyrwyr o gefndiroedd ethnig amrywiol.  

Change 100 yn rhaglen flaenllaw o leoliadau gwaith haf taledig, datblygiad proffesiynol a mentora. Ei nod yw cael gwared ar y rhwystrau a brofir gan bobl anabl yn y gweithle, er mwyn eu galluogi i gyflawni eu potensial.  

Mae'r Rhaglen Interniaeth Amrywiaeth yr Haf (SDIP) arobryn yn rhoi cyfle i bobl o gefndiroedd amrywiol weld sut beth yw gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Employ-Ability yn rhedeg rhaglenni blwyddyn gyntaf, interniaeth a graddedigion, yn ogystal â chynlluniau gadael a chyfleoedd contract hyfforddiant, gyda'n partneriaid cyflogwyr cynhwysol. 

Mae Jaguar Land Rover - Menywod mewn Peirianneg - Cynllun a Noddir cynllun hyfforddiant unigryw i gefnogi peirianwyr benywaidd uchelgeisiol sydd am wneud argraff, tra'n astudio ar gyfer eu gradd.  Mae'n cynnwys cael eich paru â chyfeillion o'n grŵp Rhwydwaith Menywod mewn Peirianneg a Chynghreiriaid. 

Rhaglen Mewnwelediad Talent Treftadaeth Pobl Dduon israddedig KPMG 2021 wedi'i anelu'n bennaf at fyfyrwyr Treftadaeth Pobl Dduon sy’n chwilio am gipolwg ar yrfa mewn Archwilio, Ymgynghori, Ymgynghori ar y Fargen, Treth a Chyfraith neu Dechnoleg a Pheirianneg; ar y rhaglen Mewnwelediad 3 diwrnod hon  byddwch yn datblygu eich rhwydwaith, yn dysgu am yr hyn a wnawn, ac yn gweld y gwahaniaeth y gallech ei wneud i'r cwmnïau rydym yn gweithio gyda nhw a'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt. 

Mae'r interniaeth yn agored i unigolion yn eu blwyddyn olaf ond un yn y brifysgol, ac o gefndir Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, sydd â chefndir dan anfantais gymdeithasol neu economaidd. 

Ar y  rhaglen profiad gwaith taledig hon, cewch gyfle i dreulio amser gydag amrywiaeth o bobl yn ein busnes a fydd yn dangos yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael ar draws PwC. 

Drwy ein rhaglen Talent Pobl Dduon mewn Busnes, byddwch yn cwblhau rhaglen rithwir 3 diwrnod, a allai arwain at gynnig interniaeth neu leoliad 11 mis gyda'r nod o sicrhau rôl i raddedigion gyda ni ar gwblhau eich gradd. 

Sky – Rhaglenni Amrywiaeth yn cynnig wythnosau mewnwelediad mewn gwahanol feysydd busnes ar gyfer myfyrwyr Prifysgol o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  Rhoddir y cyfle i ddysgu mwy am lwybrau gyrfa posibl yn Sky. Cyfle i rwydweithio â gweithwyr presennol Sky.  Dysgu sgiliau newydd. Teimlo'n ysbrydoledig. 

Sponsors for Educational Opportunity (SEO) Sefydliad dielw sy'n rhoi cyfle unigryw rhagorol i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf ond un o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig tangynrychioledig i ennill interniaethau haf yn rhai o'r cwmnïau mwyaf uchel eu bri mewn banciau buddsoddi, technoleg a chyfraith gorfforaethol. 

Rhaglen Arweinyddiaeth Cymrodoriaeth Windsor yn ddarparu hyfforddiant datblygiad personol a lleoliadau gwaith gyda sefydliadau sy'n noddi myfyrwyr Du ac Asiaidd. Mae'r rhain yn cynnwys ymgynghoriaethau rheoli, banciau buddsoddi, cwmnïau gweithgynhyrchu, sefydliadau'r cyfryngau a'r llywodraeth. 


Heddlu De Cymru – BAME, Mae'r Comisiynydd wedi ymrwymo i wella amrywiaeth y swyddogion a'r staff yn Heddlu De Cymru fel bod y bobl sy'n gweithio yn yr heddlu yn fwy cynrychioliadol o'n cymunedau. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol.  

Cynllun Interniaeth y Rhai sy'n Gadael Gofal  bydd pobl ifanc sy'n gadael gofal yn cael cynnig y cyfle'n uniongyrchol i weithio yn adrannau'r llywodraeth ganolog, gan fod ceisiadau heddiw yn agor ar gyfer y Cynllun Interniaeth gadael Gofal eleni.

Mae Prosiect Open Doors Carole Blake yn rhaglen sydd â'r nod penodol o annog ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ymuno â'r diwydiant cyhoeddi. 

Creative Access yw'r unig sefydliad yn y DU sy'n ymroddedig i recriwtio talent tangynrychioledig yn y diwydiannau creadigol. 


RHAGLEN INTERNIAETH I BOBL DDUON | 10000BLACKINTERNS - Mae'r rhaglen hon yn helpu i drawsnewid rhagolygon pobl ifanc du yn y DU. Mae'r rhaglen yn cynnig profiad gwaith taledig ar draws ystod eang o sectorau bob blwyddyn, gan ddarparu hyfforddiant beirniadol a chyfleoedd datblygu.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am brofiad gwaith a gwirfoddoli a dod o hyd i leoliadau o fewn cwrs yma.