SYT website banner.png

Cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant

Beth yw eich hawliau o dan gyfraith cydraddoldeb? Beth yw ystyr cyflogwr hyderus o ran anabledd a beth yw 'Mynediad i Waith'?

Mae naw 'nodwedd warchodedig'.  Mae'n groes i'r gyfraith i wahaniaethu yn erbyn unrhyw un oherwydd y rhain:

 • oedran
 • ailbennu rhywedd
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth
 • anabledd
 • hil gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol
 • crefydd neu gred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Dysgwch fwy am eich hawliau yn y gweithle mewn perthynas â'r nodweddion hyn yma a chymorth pellach mewn perthynas â hawliau anabledd mewn gwaith yma.

Sefydliadau defnyddiol:

 • Anabledd Cymru- Disability Wales/Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol sefydliadau pobl anabl yng Nghymru sy'n ymdrechu i gyflawni hawliau a chydraddoldeb pob person anabl. 
 • Diverse Cymru - Elusen Gymreig yw Diverse Cymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy'n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.
 • British Dyslexia Association - Cymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA) yw llais pobl ddyslecsig. Y nod yw dylanwadu ar y llywodraeth a sefydliadau eraill i hyrwyddo cymdeithas sy'n ystyriol o ddyslecsia sy'n galluogi pobl ddyslecsig o bob oed i gyrraedd eu llawn botensial. 
 • Autism Spectrum Connections Cymru - Mae Siop Un Stop Awtistiaeth ASCC (OSS) yn lle diogel i oedolion â chyflwr sbectrwm awtistiaeth i gael mynediad at ystod eang o gyngor a chymorth, gan gynnwys cyflogaeth.

 • Mind -Yn rhoi cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl.  
 • Carers Wales- Mae Gofalwyr Cymru yn rhan o Carers UK. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o wella bywydau gofalwyr.

 • Stonewall Cymru - Cenhadaeth Stonewall Cymru yw sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.


Mae Hyderus o ran Anabledd yn gynllun y gall cyflogwyr ymrwymo iddo'n wirfoddol i ddangos eu hymrwymiad i wneud y gorau o dalentau pobl anabl yn y gweithle.  Mae tair lefel i'r cynllun.

Gellir dod o hyd i restr o gyflogwyr Hyderus o ran Anabledd yma.

Mae Mynediad i Waith yn gynllun gan y llywodraeth sy'n cefnogi pobl anabl i gael gwaith.  Mae hyn yn cynnwys pobl â chyflwr iechyd meddwl neu gyflwr iechyd hirdymor.  Mae'r cynllun yn darparu cymorth personol i oresgyn rhwystrau i waith.

Mynediad i Waith a sut i wneud cais amdano..

Dysgwch fwy am y cynllun ac a allech ei gyrchu yma a rhagor o wybodaeth am hawliau anabledd mewn perthynas â Mynediad i Waith yma.