Profion seicometrig

Mae cyflogwyr a recriwtwyr graddedigion mawr yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac maent yn defnyddio amrywiaeth eang o brofion i'w helpu i sicrhau eu bod yn dewis y bobl iawn. Gall profion seicometrig ymddangos yn frawychus ond gyda pharatoi da a llawer o ymarfer gallwch wella'ch siawns o lwyddo.

Defnyddir y profion ar-lein hyn (rhai profion papur yn dal i fodoli) fel mecanwaith hidlo yn ystod y broses recriwtio a dethol. Yn aml, cânt eu defnyddio yn y camau cynnar ar ôl cyflwyno'r cais, ond gellir eu defnyddio ochr yn ochr â chyfweliadau cyntaf neu ail, ac mewn canolfannau asesu. Maent yn helpu i nodi sgiliau, gwybodaeth a phersonoliaeth ymgeiswyr.

Awgrymiadau gorau

 • Ymarfer, ymarfer, ymarfer – gwnewch eich gorau trwy gwblhau profion ac ymarferion enghreifftiol, fel eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Os rhoddir profion ymarfer penodol i chi, cwblhewch nhw, os na, rhowch gynnig ar rhai am ddim, yn enwedig os ydynt gan yr un cwmni sy'n darparu'r profion ar gyfer y cyflogwr e.e. Assessment Day.
 • Cael yr offer cywir – bydd angen ysgrifbinnau, papur, cyfrifiannell rydych chi'n gyfarwydd â hi (yn aml ni fydd modd defnyddio'ch ffôn), oriawr a geiriadur. Gall cyflogwyr ddarparu offer, ond byddwch yn gyflymach yn defnyddio offer cyfarwydd rydych chi wedi arfer ag ef.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus – gwrandewch / darllenwch y cyfarwyddiadau'n ofalus, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut mae'r prawf neu'r asesiad yn gweithio, a beth mae'r cyflogwr yn chwilio amdano.
 • Cadwch lygad ar yr amser - sicrhewch eich bod yn gwybod faint o gwestiynau / tasgau sydd, ac unrhyw gyfyngiadau amser, gall y rhain fod yn derfyn amser prawf cyfan, terfynau ar gyfer setiau o gwestiynau neu fesul cwestiwn / gweithgaredd.
 • Gofynion anabledd – os oes gennych anabledd a allai effeithio ar eich perfformiad, rhowch wybod i'r recriwtwyr ymlaen llaw er mwyn iddynt allu gwneud unrhyw drefniadau, ac addasiadau rhesymol fel y bo'n briodol. British Psychological Society test guidance.

Rhesymu rhifyddol - asesu pa mor dda yr ydych yn dehongli data, graffiau, siartiau ac ystadegau. Yn gallu gwirio rhifyddeg sylfaenol.

Rhesymu geiriol - asesu pa mor dda rydych chi'n deall gwybodaeth ysgrifenedig, gwerthuso dadleuon a datganiadau.

Rhesymu diagramatig - asesu pa mor dda rydych chi'n dilyn gwybodaeth diagram neu’n gweld patrymau. Gall hefyd wirio ymwybyddiaeth ofodol.

Rhesymu rhesymegol - asesu sut rydych chi'n dilyn gwybodaeth sylfaenol, hyd at gasgliad gan ddefnyddio gwybodaeth neu brofiad cyfredol

Rhesymu casgliadol – yn debyg i brofion rhesymu rhesymegol ond yn rhoi gwybodaeth a rheolau i chi eu defnyddio er mwyn dod o hyd i ateb.

Rhesymu anwythol – yn debyg i brofion rhesymu diagram neu haniaethol sy'n asesu pa mor dda y gwelwch batrymau.

Dyfarniad sefyllfaol – asesu’ch barn wrth ddatrys problemau seiliedig ar waith.

Gwirio gwallau - asesu pa mor gyflym a chywir y gallwch ganfod gwallau.

Holiaduron personoliaeth – asesu'r ffordd y byddai'n well gennych ddelio â gwahanol sefyllfaoedd neu ymateb iddynt. Mae Dangosydd Math Myers Briggs (Profion MBTI) yn eich rhoi chi yn un o'r 16 grŵp personoliaeth, ac mae Holiaduron Personoliaeth Galwedigaethol (OPQ) yn profi eich personoliaeth i wirio ei fod yn gweddu i'r swydd

Asesiadau yn seiliedig ar gemau – profion personoliaeth gemau a ddefnyddir gan rai recriwtiaid graddedig.

Ymarferion mewnflwch – asesu’ch gallu i flaenoriaethu tasgau a rheoli amser yn effeithiol gan ddefnyddio senarios seiliedig ar waith.

Watson Glaser – prawf rhesymu beirniadol a ddefnyddir gan gwmnïau cyfreithiol i archwilio'ch gallu i resymu trwy ddadl yn rhesymegol a gwneud penderfyniadau gwrthrychol.

Bar course aptitude test (BCAT) – prawf mynediad ar gyfer cwrs hyfforddiant proffesiynol y Bar gan ddefnyddio'r un fethodoleg â Watson Glaser.

Fel gydag unrhyw fath o brawf, gallwch wella perfformiad os ydych chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl ac wedi ymarfer. Defnyddiwch y profion am ddim isod i ddod yn gyfarwydd â'r fformatau nodweddiadol, a'r ffordd y gofynnir cwestiynau. Byddwch yn nodi meysydd i'w gwella a chynyddu eich cyflymder a'ch cywirdeb.

USW Psychometric tests

Assessment Day

Cubiks

Graduates First

Institute of Psychometric Coaching

JobsTestPrep

Procter & Gamble

Psychometric Test

PwC Psychometric e-learn

SHL

 • Sicrhewch eich bod wedi gorffwyso yn dda, wedi ymlacio, ond yn effro.
 • Dylech ei drin fel arholiad..
 • Os ydych chi gartref, gwnewch yn siŵr na fyddwch chi'n cael eich tarfu a bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi e.e. pen, pad, cyfrifiannell, oriawr a geiriadur. Os ydych chi mewn canolfan asesu, ystyriwch gymryd cit cyfarwydd gyda chi e.e. cyfrifiannell.
 • Rhowch sylw i'r cyfarwyddiadau prawf, byddwch yn ymwybodol o derfynau amser, a gweithiwch i'r cyfarwyddiadau yn union.
 • Darllenwch gwestiynau ac atebion posibl yn ofalus.
 • Peidiwch â threulio gormod o amser ar unrhyw un cwestiwn.
 • Ceisiwch ddileu cymaint o atebion anghywir â phosibl, gall hyn eich helpu i ddod o hyd i ateb heb orfod cyfrifo pob dewis arall yn llawn.
 • Atebwch gymaint o gwestiynau â phosibl yn y terfyn amser, ond byddwch yn ymwybodol o farcio negyddol.
 • Defnyddiwch unrhyw amser sydd ar ôl ar y diwedd i wirio'ch atebion.

 • Peidiwch â synnu os nad ydych yn gorffen popeth. Dim ond canran fach o ymgeiswyr sy'n mynd i'r diwedd - maen nhw i fod yn heriol!
 • Bydd eich canlyniadau'n cael eu cymharu â disgwyliad ‘normal’ ar gyfer grŵp demograffig a ddewisir gan y cyflogwr neu'r prawf a ddarparwyd.
 • Os ydych chi'n sefyll y profion hyn fel rhan o ddiwrnod asesu, ceisiwch barhau i ganolbwyntio a bod yn gadarn.
 • Os ydych wedi bodloni'r gofynion recriwtio, llongyfarchiadau! Mae'n debygol y cewch eich gwahodd i ganolfan asesu a / neu gyfweliad.
 • Os nad ydych wedi cyrraedd y lefel ofynnol, peidiwch â gadael iddo’ch taflu chi. Yn aml, dim ond ychydig o farciau sydd rhwng sgôr wael ac un sy'n pasio. Gallwch barhau i wella perfformiad mewn profion eraill. Myfyriwch ar yr adrannau yr oeddech chi'n eu cael yn anodd ac ewch ati i ymarfer.
 • Angen mwy o help? Archebwch Apwyntiad Gyrfaoedd.

Resources

Canllawiau prawf seicometrig Target jobs

Canllawiau prawf seicometrig Prospects

Profion ymarfer Assessment Day