Llythyrau Clawr

Os yw'ch CV yn storfa sy'n arddangos popeth y mae'n rhaid i chi ei gynnig, yna eich Llythyr Clawr yw ffenestr y storfa sy'n cynnwys gwybodaeth allweddol sydd wedi'i chynllunio i ddenu ac annog y sawl sy'n mynd heibio i alw heibio! 

Dylai eich Llythyr Clawr fod yn gipolwg ar yr hyn y gallwch ei gynnig i gyflogwr, nid yr hyn yr ydych ei eisiau ganddynt. 

Dylai nodi pam rydych chi'n cysylltu â nhw, dealltwriaeth o pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd rydych chi'n gwneud cais amdani a pham rydych chi eisiau gweithio i'r sefydliad penodol. 

Ystyriwch eich cynulleidfa bob amser - a fyddai gennych ddiddordeb mewn darllen eich cynnwys? ? 

Felly, byddwch yn gryno, sicrhewch fod eich ysgrifennu yn siarp a gwnewch y cynnwys  neidio o'r dudalen!

Argymhellion gorau

 • Dilynwch strwythur pedwar paragraff.
 • Yn nodweddiadol, dylai edrych fel llythyr, gyda'ch manylion cyswllt yn y gornel dde uchaf, gwybodaeth am y cyflogwyr ychydig yn is ar y chwith a dylid ei ddyddio.
 • Dylai edrychiad ac arddull eich Llythyr Clawr fod yn gyson â'ch CV. 
 • Cyfeiriwch eich Llythyr Clawr at unigolyn a enwir bob amser.
 • Fel gyda'ch CV, byddwch yn ofalus gyda sillafu a gramadeg. Bydd unrhyw gamgymeriadau sillafu yn tanseilio unrhyw broffesiynoldeb yr ydych yn ceisio ei gyfleu ar unwaith.
 • Byddwch yn benodol i'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Ceisiwch osgoi gwybodaeth generig nad yw'n gwahaniaethu oddi wrth ymgeiswyr eraill.
 • Meddyliwch am eich brand - er enghraifft, os oes gennych wefan bersonol, cerdyn busnes neu bortffolio, yna dylai edrychiad ac arddull eich CV a'ch Llythyr Clawr fod yn gyson â hyn. Dylai fod cysylltiad clir rhwng y gwahanol ffyrdd rydych chi'n marchnata eich hun ac arddangos eich cynnig. 

Ysgrifennu eich Llythyr Clawr

Enghraifft:

Manylion cyswllt.JPG


Cyngor:

 • Rhowch eich manylion yng nghornel dde uchaf y dudalen. 
 • Dylech gynnwys manylion y cyflogwyr ychydig yn is ar y chwith. 
 • Dyddiwch y llythyr.

Enghraifft:

Paragraff 1.JPG

Cyngor:

 • Cyflwynwch eich hun a pham rydych chi'n cysylltu â'r cwmni. 
 • Os ydych chi'n ymateb i swydd wag a hysbysebir, nodwch pa swydd rydych chi'n gwneud cais amdani a ble a phryd y cafodd y swydd ei hysbysebu. 

Enghraifft:

Paragraff 2.JPG

Cyngor:

 • Dangoswch i'r cyflogwr eich bod wedi gwneud eich ymchwil ac yn deall rôl y busnes a'r swydd. 
 • Dangoswch eich cymhelliant trwy esbonio beth sydd o ddiddordeb i chi am y cyflogwr / swydd. 

Enghraifft:

Paragraff 3.JPG

Cyngor:

 • Cyflwynwch eich CV a chrynhowch eich sgiliau allweddol, gwybodaeth, rhinweddau personol a phrofiad sy'n berthnasol i'r swydd.  
 • Rhowch dystiolaeth o sut rydych chi wedi ennill neu ddangos y sgiliau hyn e.e. gwaith cwrs / prosiect, a phrofiad gwaith blaenorol. 
 • Ychwanegwch unrhyw beth arall rydych chi'n teimlo sy'n bwysig e.e. Nodweddion ac agwedd bersonol / ysgogol.

Enghraifft:

Paragraff 4.JPG

Cyngor:

 • Gorffennwch y llythyr mewn ffordd gadarnhaol a chwrtais. Nodwch hefyd eich argaeledd ar gyfer cyfweliad. 
 • Os ydych chi'n gwybod enw'r cyflogwr, defnyddiwch “Yn gywir”, os ydych wedi ei gyfeirio at “Annwyl Syr / Madam” (er ceisiwch osgoi hyn!), yna dylech ddefnyddio “Yn eiddoch yn gywir”. 

Adnoddau

Target Jobs -  Hanfodion Llythyr Clawr

Prospects - Awgrymiadau ar gyfer y Llythyr Clawr perffaith.

Jobs.ac.uk - Awgrymiadau ar gyfer y Llythyr Clawr perffaith.