Canolfannau asesu

Mae llawer o gyflogwyr mawr yn defnyddio canolfannau asesu fel un o gamau olaf eu proses recriwtio. Mae canolfan asesu yn gyfuniad o dasgau a gweithgareddau sy'n profi eich addasrwydd ar gyfer y swydd. Os cawsoch eich gwahodd i ganolfan asesu, mae'n gyflawniad gwych, mae'n golygu bod y cyflogwr yn credu bod gennych y potensial i lwyddo yn y rôl. Gallant ymddangos yn frawychus, ond gyda pharatoi da gallwch wella'ch siawns o lwyddo.

Awgrymiadau gorau

 • Gwnewch eich gwaith cartref– darllenwch wefannau cyflogwyr, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau allweddol fel, cynlluniau busnes, adroddiadau blynyddol a strategaethau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Ymchwilio i ddatblygiadau a gofynion rôl diwydiant a sector cyfredol. Byddwch yn barod i rannu eich barn a'ch syniadau.
 • Gwisgwch i greu argraff – cynlluniwch beth fyddwch chi'n ei wisgo ymlaen llaw. Dewiswch rywbeth smart a phroffesiynol, yr ydych chi'n teimlo'n hyderus ynddo, sydd hefyd yn gyfforddus ac yn ymarferol, ac na fydd yn tynnu eich sylw ar y diwrnod.
 • Byddwch yn barod – cynlluniwch eich taith o flaen amser, ceisiwch gael noson dda o gwsg a llenwi eich hun gyda brecwast da (osgowch alcohol a gormod o gaffein).
 • Byddwch yn chi eich hun – byddwch yn nerfus ond ceisiwch ymlacio a bod yn broffesiynol. Gwnewch argraff dda trwy gyrraedd yn gynnar a diffodd eich ffôn. Drwy gydol y dydd byddwch yn gyfeillgar, yn gwrtais, yn hawdd sgwrsio â chi (mae seibiant, cinio a theithiau o amgylch yr adeilad yn cyfrif hefyd!).
 • Ymdaflu eich hun – ymdaflwch i'r gweithgareddau pa mor rhyfedd neu wirion. Maen nhw wedi'u cynllunio i roi cyfle i chi ddangos sut rydych chi'n gweithio gydag eraill, datrys problemau, blaenoriaethu, gwneud penderfyniadau a chyfathrebu a galluogi cyflogwyr i asesu sut rydych chi'n bodloni'r fframwaith cymhwysedd / meini prawf swydd.
 • Datgelu anableddau - dywedwch wrth y cyflogwr ymlaen llaw os oes gennych anabledd, mae hyn yn eu galluogi i wneud unrhyw addasiadau rhesymol sy'n ofynnol.

Mae canolfannau asesu i raddedigion yn amrywio o gyflogwr i gyflogwr. Gellir cynnal diwrnodau asesu yn swyddfeydd cyflogwr neu mewn gwesty. Gallant bara unrhyw le o hanner diwrnod i 2 ddiwrnod, sy'n golygu bod angen aros dros nos. Bydd grŵp o ymgeiswyr eraill yn ymuno â chi ac yn rhoi sefyllfaoedd a fydd yn eich galluogi i ddangos sgiliau allweddol yn y gweithle.

Cewch eich asesu gan arbenigwyr Adnoddau Dynol ac arweinwyr tîm yn erbyn cymwyseddau a sgiliau swyddi fel cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau, rheoli tasgau ac arweinyddiaeth, trwy amrywiaeth o weithgareddau fel gwaith grŵp, cyflwyniadau, astudiaethau achos, profion ysgrifenedig, profion seicometrig ac ymarferion e-flwch.

Canllawiau gweithgaredd canolfan asesu Target jobs:

Case studies

Written exercises

Presentations

Group exercises

In-tray exercises


 • Gwnewch yn glir unrhyw gwestiynau gyda'r tîm recriwtio graddedigion.
 • Cwblhewch ac ymarferwch unrhyw ddeunydd ychwanegol a roddir i chi.
 • Ymarferwch ymarferion posibl.
 • Ailedrychwch ar y disgrifiad swydd, manyleb y person, fframweithiau cymhwysedd ac adolygu'ch CV a'ch ffurflen gais i nodi'r sgiliau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt.
 • Darllenwch wefan, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau allweddol y sefydliad e.e. cynlluniau busnes, adroddiadau blynyddol a strategaethau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.
 • Ymchwil, newyddion, tueddiadau diwydiant a chyfleoedd datblygu sector.
 • Byddwch yn barod i rannu eich barn a'ch syniadau.
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw gan ystyried llwybrau eraill a mathau o gludiant rhag ofn y bydd problemau posibl.
 • Dewiswch eich gwisg ymlaen llaw gan ddewis rhywbeth smart a phroffesiynol, yr ydych chi'n teimlo'n hyderus ynddo, sydd hefyd yn gyfforddus ac yn ymarferol, ac na fydd yn tynnu eich sylw ar y diwrnod.
 • Cewch noson dda o gwsg, cael brecwast da a chyrraedd yn gynnar yn barod i greu argraff.
 • Edrychwch ar ganllawiau Target Jobs ar 'How to be your best self at assessment centres'.
 • Peidiwch ag anghofio aros yn broffesiynol drwy gydol y broses, hyd yn oed pan fyddwch yn cael egwyl, ac yn ystod cinio - dilynwch ganllawiau Target Jobs ar 'social etiquette for graduate assessment centres'.

Mae nifer o fideos y Ganolfan Asesu y gellir eu gweld drwy'r cyswllt hwn. Mewngofnodwch gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair prifysgol.

Resources

Target Jobs - Canllawiau Graddedigion i Ganolfannau Asesu

Prospects- Canllawiau Canolfan Asesu