USW SPRINGBOARD plus GPS unilife 900x300pix W.jpg

Rhaglen Cymorth i Raddedigion Springboard +Plus

Ydych chi'n fyfyriwr graddedig diweddar PDC o 2019, 2020 neu 2021 ac angen cymorth i chwilio am swydd ar lefel graddedigion? 

Beth bynnag fo'ch sefyllfa ar ôl graddio - beth am ymuno â ni i drafod eich opsiynau a chlywed am yr hyn sydd ar gael i chi drwy ein rhaglen cymorth i raddedigion newydd, Springboard +Plus. Darganfyddwch sut mae Springboard +Plus PDC yn darparu pecyn cymorth uwch i chi: o hyfforddiant gyrfa un i un, llu o adnoddau ar-lein, a chyfres o ddigwyddiadau unigryw, sesiynau blasu a dosbarthiadau meistr. Beth am gysylltu â grŵp LinkedIn Springboard +Plus PDC i ymuno â chymuned graddedigion bywiog gyda gwybodaeth a chyngor am swyddi. 

Cofrestrwch gyda Springboard +Plus a darganfod mwy am gymryd y cam cyntaf hwnnw tuag at yfory gwell! 


Gwneir cais am Springboard + Plus trwy'r system CareersConnect.  Os nad oes gennych gyfrif eisoes ar CareersConnect yna bydd angen i chi greu un cyn cofrestru ar gyfer Springboard + Plus

Sut y gall Springboard + Plus fy nghefnogi fel myfyriwr graddedig diweddar?

Wyddoch chi y gallwch gael gafael ar gyngor a chymorth gan Gyrfaoedd PDC hyd yn oed ar ôl i chi raddio?

Gallwn eich helpu gyda chynllunio gweithredu gyrfa bwrpasol ac apwyntiadau arweiniad a fydd yn eich arwain ar y llwybr hwnnw tuag at eich swydd ddelfrydol. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein ar eich cyfer gan gynnwys ein cwrs Datblygu Gyrfa i'ch helpu ar bob cam o'r broses recriwtio o ysgrifennu CVs, llythyr eglurhaol, ceisiadau, i baratoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Ynghyd â mynediad at becyn cymorth My Career, ar gyfer graddedigion, sy'n cynnwys Adeiladwr CV, CV360 a Interview360 ar gyfer cymorth prosesau recriwtio ar-lein.

Gallwch hefyd wirio eich CV a cheisiadau cyn eu hanfon. Archebwch apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd neu anfonwch ef atom i gael adborth trwy'r Gwasanaeth Gofyn Cwestiwn.  

Gall Springboard +Plus gynnig *interniaethau a chyfleoedd profiad gwaith a ariennir yn llawn ynghyd â rhybuddion swyddi graddedigion a chysylltiadau cyflogwr i'ch helpu i sicrhau eich swydd ddelfrydol. Mae gennym hefyd ein cyflymydd cychwyn busnes a gweithio’n llawrydd i raddedigion – Lansio PDC - a all eich helpu i ganolbwyntio ar eich syniad busnes gyda chyllid a mentoriaeth menter.

                                        Cwrdd â'r tîm Springboard +Plus

MicrosoftTeams-image (6).png                Sally.png                Sally.png

Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru - 14 Hydref 2021 10am-3pm

Ar 14 Hydref, cynhelir Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru ac mae gwahoddiad i fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar ymuno!


Dyma gyfle i chi gael rhwydweithio â chymdeithasau, prifysgolion a chwmnïau blaenllaw sy’n cyflogi graddedigion, o bob rhan o Gymru i'ch helpu i feithrin sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr trwy sesiynau byw ac ennill profiad gwych i'w roi ar eich CV heb hyd yn oed adael eich ystafell.


Yn ystod y ffair byddwch yn gallu:

 • Ychwanegu at eich rhwydwaith proffesiynol a gofyn cwestiynau i recriwtwyr.
 • Gwella eich sgiliau ysgrifennu CV a chael cyngor ar gael eich cyfweld.
 • Dysgu sut mae gwneud i'ch cais sefyll allan.
 • Dod o hyd i'ch llwybr a dysgu am y cyfleoedd sydd ar gael i chi.
 • Gwneud ceisiadau uniongyrchol am swyddi sydd ar gael.
 • Cael gafael ar gynnwys unigryw trwy ymuno â gweithdai a chyflwyniadau byw.

RAFFL

Graddedigion! Mynychu Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru gyfan ar 14 Hydref 2021 a chael cyfle i ennill gwerth £ 50 o dalebau Amazon.

Bydd unigolion cofrestredig Rhaglen Springboard + Plus yn cael eu cynnwys mewn raffl am gyfle i ennill £50 mewn talebau Amazon pan fyddant yn mynychu Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru Gyfan ar 14/10/21.

PDC LANSIO - Cyflymydd Cychwyn busnes a Gweithio’n llawrydd i Raddedigion

Mae Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd i raddedigion diweddar PDC sydd â syniad busnes gwych! Gallech ddatgloi cyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddi busnes arbenigol i roi cychwyn i’ch 
syniad trwy LANSIO PDC - ein Cyflymydd Cychwyn busnes a Gweithio’n Llawrydd i Raddedigion:

full logo.jpg • 16 wythnos 
 • telir cylid o £5,000 yn lle cyflog 
 • Profwch eich cynhyrchion/ gwasanaethau 
 • Hyfforddi a mentora busnes misol
 • Lansio! 


Mae trosolwg LANSIO yn dangos y camau misol a'r llinell amser a ddarperir gan y Tîm Menter Myfyrwyr.  Mae hyn yn hyblyg i weddu i siwrnai /syniad busnes pob unigolyn, y gellir ei addasu yn ystod sesiynau gwirio dynodedig. Byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi grŵp wedi'u hamserlennu i ddatblygu eich meddylfryd a'ch hyder, ynghyd ag apwyntiadau gyda mentor busnes. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn digwyddiad arddangos Springboard+ llawn i rannu eich busnes a chwrdd â chyfoedion, staff prifysgol a diwydiant.

Gall graddedigion hefyd gysylltu â'n Stiwdio Startup Sefydlu, sef gofod a rhaglenni deori pwrpasol PDC, a ddyluniwyd i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd. Gallant ddarparu rhaglen cymorth cychwyn busnes pwrpasol, gofod gweithio gwych, a'r cyfle i dyfu eich cysylltiadau busnes trwy ein gwahanol rwydweithiau a digwyddiadau.

MicrosoftTeams-image (8).png

Gyrfaoedd PDC, yma i chi

Springboard +Plus Career Development Course

Datgloi mynediad uniongyrchol i'n cwrs Datblygu Gyrfa gydag adnoddau hunangyfeiriedig ar gael i chi yn ôl yr angen.

Careers Webiste.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau.

MyCareer

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.

CareersConnect.png

Cofrestrwch yma ar gyfer rhaglen Cymorth i Raddedigion Springboard Plus.

Dyma hefyd y porth lle gallwch ddod o hyd i fwrdd swyddi gyda'r holl gyfleoedd diweddaraf yn cael eu postio gan sefydliadau ar lefel leol a chenedlaethol.


CareersConnect (1).png

Amrywiaeth o weminarau i wella'ch cyflogadwyedd gyda'r broses recriwtio. Gall cyflogwyr hefyd gynnal gweminarau i gyflwyno eu hunain a darparu gwybodaeth am y rolau sydd ar gael ganddynt.


Appointments.png

Fel myfyriwr graddedig PDC, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i anfon unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â gyrfa e.e. Adolygiadau CV, astudio ôl-raddedig, chwilio am waith, cyngor ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith ac ati.

Peidiwch ag anghofio cynnwys unrhyw ddogfen yr hoffech ei gwirio e.e. CV.