Arolwg Canlyniadau Graddedigion

Beth yw'r Arolwg Canlyniadau Graddedigion?

Mae i raddau helaeth yn gwneud yr union beth a ddywedir - holiadur i ddarganfod eich ‘canlyniad’ ers graddio - gan roi cyfle i chi ddweud wrth y byd am eich gyrfa, sut y gwnaethoch chi gyrraedd yno, a sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen!

Mae eich llais yn bwysig ac mae eich barn yn cyfrif.

Pam ddylwn i ei wneud?

  • I floeddio am eich llwyddiant!
  • Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i statws eich cwrs ac ychwanegu gwerth a mewnwelediad go iawn i'r cyfleoedd y mae eich cwrs yn eu darparu.
  • Darparu gwybodaeth sy'n ysbrydoli, yn effeithio ac yn dylanwadu ar fyfyrwyr y dyfodol ar eu penderfyniadau cwrs.
  • Helpu PDC i esblygu a siapio ei gyrsiau yn barhaus - fel ein bod yn gwasanaethu myfyrwyr mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion ac yn eu gwneud yn gyflogadwy.
  • Dylanwadu ar statws PDC.


Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn cydgysylltu'r arolwg ar gyfer holl ddarparwyr addysg uwch y DU. Gwneir y gwaith o weinyddu'r arolwg gan gontractwr arolwg trydydd parti sy'n gweithio ar y cyd â HESA a PDC.  Byddwch yn derbyn e-bost gan HESA ar ran Prifysgol De Cymru yn eich gwahodd i gwblhau'r arolwg ar-lein.  Er enghraifft, bydd graddedigion yn cael e-bost gan: [email protected].  Efallai y byddwch hefyd yn derbyn negeseuon SMS o  "GradOutcome " a galwadau fel y gellir eich helpu i gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Defnyddir eich manylion cyswllt gan HESA yn unig i anfon yr arolwg atoch.  Nid yw'n orfodol cwblhau'r arolwg. Pan fydd HESA yn cysylltu â chi, byddwch yn gallu optio allan ac ni fyddwn yn cysylltu â chi eto. Gallwch optio allan o'r Arolwg Canlyniadau Graddedigion drwy HESA yma.

Mae'n ofynnol i ni rannu eich gwybodaeth gyswllt â HESA at ddibenion cynnal yr Arolwg Canlyniadau Graddedigion.  Esboniwyd hyn i chi yn ystod ymrestru a chofrestru.

Bydd eich manylion cyswllt ond yn cael eu defnyddio gan HESA i anfon yr arolwg atoch. Fel y nodwyd uchod, nid yw ' n orfodol cwblhau ' r arolwg. Pan fydd HESA yn cysylltu â chi, byddwch yn gallu optio allan ac ni fyddwn yn cysylltu â chi eto.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwe'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yma and yma.

Defnyddir y data o Canlyniadau Graddedigion o fewn y Brifysgol gan staff ac at y dibenion a nodir isod.

Defnyddir y data o Canlyniadau Graddedigion ar ffurf ddienw i lunio adroddiadau ystadegol.  Ni ddefnyddir eich cofnod mewn ffordd a fyddai'n effeithio arnoch chi'n unigol a chymerir rhagofalon i leihau'r risg o adnabod unigolion o'r adroddiadau hyn.  Bydd y Brifysgol yn defnyddio'r adroddiadau hyn i fonitro dilyniant ei myfyrwyr ac i werthuso perthnasedd cyrsiau mewn perthynas ag anghenion y farchnad lafur.

Gellir defnyddio gwybodaeth ddienw mewn cyhoeddiadau Prifysgol, fel y prosbectws israddedig ac ôl-raddedig, deunyddiau cyhoeddusrwydd a gynhyrchir gan y brifysgol neu ar dudalen(nau) gwe swyddogol y brifysgol. Bydd hefyd ar gael i unigolion neu sefydliadau sydd â diddordeb mewn cyrchfannau ein graddedigion, h.y. darpar fyfyrwyr y Brifysgol sy'n dymuno cael gwybod am ba alwedigaethau y gallai rhai cyrsiau arwain atynt, a chyflogwyr graddedigion sy'n dymuno targedu eu gweithgareddau recriwtio ar gyrsiau penodol.

Defnyddir y data a fydd ar gael i ddiweddaru'ch cofnod graddedigion Prifysgol a’i reoli gan Swyddfa Datblygu Alumni a Chysylltiadau ac yn unol â'u Hysbysiad Preifatrwydd.

Mae'r defnydd a wna'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) o'ch ymatebion i'r arolwg wedi'u disgrifio'n fanwl yma

https://www.graduateoutcomes.ac.uk/

.

Arolwg Canlyniadau Graddedigion

 Twitter  LinkedIn