Go Wales

Go Wales

A oes angen cymorth ychwanegol arnoch i gael profiad gwaith?

Ydych chi'n iau na 25 oed, mewn addysg amser llawn ac mae gennych yr hawl gyfreithiol i fyw yn y DU? 

 • A oes angen cymorth arnoch gyda chostau teithio neu ofal plant i wneud profiad gwaith? 

 • Ydych chi'n dioddef o gyflwr iechyd meddwl / corfforol?  

 • A oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eich gwaith?

 • A oes gennych chi gyfrifoldebau gofal plant / gofal?

 • A oeddech mewn gofal cyn i chi ddod i'r Brifysgol?

 • Ydych chi'n dod o grŵp ethnig du neu leiafrifol?

 • Ydych chi o gymdogaeth cyfranogiad AU isel? 

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw'r enw a roddir ar y Rhaglen hon sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac sy'n gweithredu ledled Cymru.  Fe’i cynlluniwyd i gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac fe’i hanelwyd at fyfyrwyr ifanc sydd wedi wynebu rhwystrau i gael mynediad i addysg uwch neu brofiad gwaith ac sydd fwyaf mewn perygl o beidio â sicrhau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant wrth adael eu cwrs addysg uwch.  Caiff ei ariannu o 1 Ebrill 2016 i 31 Ionawr 2022. 

Mae'r Rhaglen yn bartneriaeth o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a'r prifysgolion yng Nghymru (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam). Rheolir y Rhaglen gan CCAUC sydd hefyd yn gweithredu fel Buddiolwr Arweiniol.  Darperir y Rhaglen gan y prifysgolion yng Nghymru sydd hefyd yn fuddiolwyr ar y cyd i'r Rhaglen.  Mae CCAUC a'r prifysgolion yn darparu arian cyfatebol ar gyfer y Rhaglen a darperir rhywfaint o arian cyfatebol pellach gan gyflogwyr sy'n cymryd rhan yn y Rhaglen, gyda'r mwyafrif o'r cyllid yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 

Cymhwyster ar gyfer GO Wales 

Mae gwybodaeth am gymhwyster ar gyfer Cyflawni trwy Brofiad Gwaith GO Wales ar gael yma.

 • Cysgodi gwaith - 1-3 diwrnod wedi'u gosod o amgylch eich astudiaethau e.e. Un diwrnod yr wythnos neu Un y prynhawn yr wythnos dros 1 i 3 wythnos.
 • Blas ar waith - 4-20 diwrnod wedi'i osod o amgylch eich astudiaethau e.e. un diwrnod yr wythnos dros 5 wythnos neu 2 wythnos yn yr haf.
 • Lleoliad gwaith - 4-6 wythnos o brofiad gwaith taledig wedi'i osod o amgylch eich astudiaethau fel arfer yn yr haf. 

Cefnogaeth un i un gan fentor 

 • Byddwn yn cefnogi eich anghenion penodol i ddod o hyd i brofiad gwaith addas. 
 • Byddwn yn dod o hyd i brofiad gwaith o gwmpas eich blwyddyn academaidd e.e. terfynau amser yr aseiniad

Dewch o hyd i gyfleoedd ar eich cyflymder eich hun ar adeg sy'n addas i chi 

 • Byddwn yn dod o hyd i gyflogwr sy'n deall eich anghenion penodol.
 • Byddwn yn cwrdd â'r cyflogwr gyda chi i drafod y cyfle cyn iddo ddechrau.
 • Byddwn yn eich cefnogi yn ystod y cyfle profiad gwaith. 

Cymorth gyrfaol

 • Byddwn yn cefnogi datblygu CV lefel gradd. 
 • Byddwn yn cefnogi ceisiadau am swyddi gan gynnwys ffug gyfweliadau a chyngor.