Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Fel myfyriwr a graddedigion  PDC (gan gynnwys colegau partner) gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd i siarad â chynghorydd ar sail un-i-un naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy Skype.  Gallwch hefyd gael gafael ar ein gwybodaeth gyrfaoedd, cyngor ac arweiniad ar-lein (Gofyn Cwestiwn). 

Gofyn Cwestiwn

AZO Welsh

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn cwestiwn neu gwestiynau i ni yn enwedig os nad ydych yn gallu trefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd. 

Gall cwestiynau gynnwys adolygiadau CV, trafodaethau ar astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am swydd, paratoadau canolfannau asesu a chwnsela ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith. 

Apwyntiadau

appointments Welsh

Graddedigion

Graddadigion


Gall graddedigion PDC gael mynediad i Gofyn Qwestiwn gan ddefnyddio UniLife Connect hyd at dair blynedd ar ôl eu dyddiad graddio.


Gall graddedigion PDC wneud apwyntiad gyrfaoedd hyd at dair blynedd ar ôl eu dyddiad graddio. Defnyddiwch Gofyn Qwestiwn yn Unilife Connect i ofyn am apwyntiad.

Mathau o apwyntiadau

Os ydych chi'n gweithio ar eich CV neu ffurflen gais ar hyn o bryd, llanlwythwch y dogfennau cyn eich apwyntiad.  Gofynnir i chi lanlwytho eich dogfennau ategol pan fyddwch yn derbyn eich e-bost cadarnhau archeb.  Os na dderbyniwch hyn, llanlwythwch eich dyddiad apwyntiad gan ddefnyddio ‘gofyn cwestiwn’. 

Allweddair chwilio: Cyngor ar Ymgeisio a Chyfweliad 

Cyfle i siarad gyda chynghorydd gyrfaoedd ar sail un-i-un. 

Gall apwyntiadau cyngor ar yrfaoedd fod yn fan cychwyn da i siarad am amrywiaeth o faterion gyrfa, gan gynnwys trafodaethau ar opsiynau gyrfa, astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am waith, paratoi canolfannau asesu ac adolygiadau CV.  Mae hefyd yn ddelfrydol os oes angen cyngor arnoch ar baratoi CV, llythyr neu gais. 

Ar gael: wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu Skype 

Chwilio allweddair: gyrfaoedd 

Cyfle i siarad â chynghorydd cyflogadwyedd a all eich helpu i ddechrau paratoi CV neu adolygu CV presennol i weld a ydych ar y trywydd iawn. 

Ar gael: yn bersonol 

Chwilio allweddair: CV 

Cyfle i gael cymorth un-i-un wrth sefydlu proffil LinkedIn am y tro cyntaf. 

Ar gael: yn bersonol 

Chwilio allweddair: LinkedIn 

Nodwch ar adeg archebu eich bod am gael ffug gyfweliad.  Os ydych chi'n archebu ar-lein, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau. 

Gallwch drefnu ffug gyfweliad os hoffech gael eich holi o dan amodau cyfweliad ar gyfer swydd neu rôl benodol.  Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani a'r sefydliad neu'r math o swyddi yr ydych yn eu targedu, er enghraifft, swydd ddisgrifiad, manyleb y person.  Bydd hyn yn ein helpu i baratoi'r math o gwestiynau y gallech eu derbyn yn y cyfweliad.   Ynghyd â chopi o'ch CV neu ffurflen gais. 

Gofynnir i chi lanlwytho eich dogfennau ategol pan fyddwch yn derbyn eich e-bost yn cadarnhau eich archeb. Os nad ydych yn derbyn hwn, dylech lanlwytho gan nodi dyddiad eich apwyntiad drwy ddefnyddio gofyn cwestiwn. 

Mae angen i chi archebu a hefyd anfon y wybodaeth berthnasol atom (disgrifiad swydd, CV ac ati) o leiaf 48 awr ymlaen llaw (dydd Llun i ddydd Gwener a heb gynnwys penwythnosau) er mwyn rhoi digon o amser i'r cynghorydd gyrfaoedd baratoi. 

Cyn mynd i gyfweliad ffug, dylech edrych ar y dudalen cyfweliadau

Chwilio allweddair: gyrfaoedd 

Gallwch newid y math o apwyntiad pan fyddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich archeb.  Bydd gofyn i chi roi eich rhif ffôn neu eich cyfeiriad Skype i ni.

Apwyntiadau Skype (30 munud) 

Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi logio ymlaen i Skype o leiaf 10 munud cyn amser eich apwyntiad.  Bydd eich cynghorwr gyrfaoedd wedi anfon cais atoch ar Skype i'ch ychwanegu at eu rhestr cysylltiadau Skype.  Rhaid i chi dderbyn y cais hwn cyn yr apwyntiad.  Bydd y Cynghorydd wedyn yn eich gwahodd i sgwrs ar Skype yn ystod yr amser apwyntiad a drefnwyd. 

Drwy ddewis y math hwn o apwyntiad rydych yn cytuno i'r canlynol:  

  • Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cadw'r hawl i derfynu'r sesiwn os yw'n teimlo bod angen gwneud hynny. 
  • Rydych yn deall na fydd y sesiwn yn digwydd os nad ydych wedi logio i mewn i Skype neu os nad ydych yn derbyn y gwahoddiad i'r cyfarfod ar yr adeg briodol. 

Mae'r gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn gwarantu na fyddant yn gwneud recordiad fideo na sain o unrhyw sesiynau Skype ac y bydd unrhyw negeseuon testun a anfonir yn cael eu dileu ar ddiwedd y sesiwn. 

Chwilio am allweddair: gyrfaoedd