Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Fel myfyriwr a graddedigion  PDC (gan gynnwys colegau partner) gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd i siarad â chynghorydd ar sail un-i-un naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy Skype.  Gallwch hefyd gael gafael ar ein gwybodaeth gyrfaoedd, cyngor ac arweiniad ar-lein (Gofyn Cwestiwn). 

Gofyn Cwestiwn

AZO Welsh

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn cwestiwn neu gwestiynau i ni yn enwedig os nad ydych yn gallu trefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd. 

Gall cwestiynau gynnwys adolygiadau CV, trafodaethau ar astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am swydd, paratoadau canolfannau asesu a chwnsela ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith. 

Apwyntiadau

appointments Welsh

Graddedigion

Graduat ask a question welsh.jpg


Fel myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru, gallwch barhau i drefnu apwyntiadau, gofyn cwestiwn yn ogystal â mynychu digwyddiadau rydyn ni'n eu trefnu.

Mae apwyntiadau ar gael yn bersonol ar unrhyw gampws yn PDC neu drwy Skype neu dros y ffôn. Gallwch hefyd archebu ffug gyfweliad.

Pan ofynnwch am drefnu apwyntiad gyrfaoedd trwy Cwestiynau Graddedigion, cynhwyswch y canlynol:

  • pa fath o apwyntiad yr hoffech chi, boed yn bersonol, trwy Skype (ledled y byd) neu dros y ffôn (DU yn unig)
  • os mewn person, pa gampws y byddai'n well gennych ei fynychu, gan gofio y gallai fod gyda chynghorydd nad yw'n gysylltiedig â'ch maes pwnc
  • beth yw pwrpas yr apwyntiad - er enghraifft, opsiynau gyrfa, gwiriad CV neu gyfweliad ffug
  • unrhyw wybodaeth arall rydych chi'n meddwl sy'n berthnasol ar gyfer trefnu apwyntiad gyrfa, er enghraifft - os ydych chi ar gael ar ddiwrnodau penodol yn unig

Os hoffech chi lanlwytho'ch CV neu ddogfen sy'n ymwneud â chais am swydd neu am gyfweliad ffug cyn yr apwyntiad, gwnewch hyn trwy Cwestiynau Graddedigion.

Canslo eich apwyntiad

Rhowch wybod i ni trwy Cwestiynau Graddedigion.

Mathau o apwyntiadau

Cyfle i siarad gyda chynghorydd gyrfaoedd ar sail un-i-un. 

Gall apwyntiadau cyngor ar yrfaoedd fod yn fan cychwyn da i siarad am amrywiaeth o faterion gyrfa, gan gynnwys trafodaethau ar opsiynau gyrfa, astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am waith, paratoi canolfannau asesu ac adolygiadau CV.  Mae hefyd yn ddelfrydol os oes angen cyngor arnoch ar baratoi CV, llythyr neu gais. 

Ar gael: wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu Skype 

Chwilio allweddair: gyrfaoedd 

Cyfle i siarad â chynghorydd cyflogadwyedd a all eich helpu i ddechrau paratoi CV neu adolygu CV presennol i weld a ydych ar y trywydd iawn. 

Ar gael: yn bersonol 

Chwilio allweddair: CV 

Cyfle i gael cymorth un-i-un wrth sefydlu proffil LinkedIn am y tro cyntaf. 

Ar gael: yn bersonol 

Chwilio allweddair: LinkedIn 

Nodwch ar adeg archebu eich bod am gael ffug gyfweliad.  Os ydych chi'n archebu ar-lein, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau. 

Gallwch drefnu ffug gyfweliad os hoffech gael eich holi o dan amodau cyfweliad ar gyfer swydd neu rôl benodol.  Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani a'r sefydliad neu'r math o swyddi yr ydych yn eu targedu, er enghraifft, swydd ddisgrifiad, manyleb y person.  Bydd hyn yn ein helpu i baratoi'r math o gwestiynau y gallech eu derbyn yn y cyfweliad.   Ynghyd â chopi o'ch CV neu ffurflen gais. 

Gofynnir i chi lanlwytho eich dogfennau ategol pan fyddwch yn derbyn eich e-bost yn cadarnhau eich archeb. Os nad ydych yn derbyn hwn, dylech lanlwytho gan nodi dyddiad eich apwyntiad drwy ddefnyddio gofyn cwestiwn. 

Mae angen i chi archebu a hefyd anfon y wybodaeth berthnasol atom (disgrifiad swydd, CV ac ati) o leiaf 48 awr ymlaen llaw (dydd Llun i ddydd Gwener a heb gynnwys penwythnosau) er mwyn rhoi digon o amser i'r cynghorydd gyrfaoedd baratoi. 

Cyn mynd i gyfweliad ffug, dylech edrych ar y dudalen cyfweliadau

Chwilio allweddair: gyrfaoedd 

Gallwch newid y math o apwyntiad pan fyddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich archeb.  Bydd gofyn i chi roi eich rhif ffôn neu eich cyfeiriad Skype i ni.

Apwyntiadau Skype (30 munud) 

Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi logio ymlaen i Skype o leiaf 10 munud cyn amser eich apwyntiad.  Bydd eich cynghorwr gyrfaoedd wedi anfon cais atoch ar Skype i'ch ychwanegu at eu rhestr cysylltiadau Skype.  Rhaid i chi dderbyn y cais hwn cyn yr apwyntiad.  Bydd y Cynghorydd wedyn yn eich gwahodd i sgwrs ar Skype yn ystod yr amser apwyntiad a drefnwyd. 

Drwy ddewis y math hwn o apwyntiad rydych yn cytuno i'r canlynol:  

  • Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cadw'r hawl i derfynu'r sesiwn os yw'n teimlo bod angen gwneud hynny. 
  • Rydych yn deall na fydd y sesiwn yn digwydd os nad ydych wedi logio i mewn i Skype neu os nad ydych yn derbyn y gwahoddiad i'r cyfarfod ar yr adeg briodol. 

Mae'r gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn gwarantu na fyddant yn gwneud recordiad fideo na sain o unrhyw sesiynau Skype ac y bydd unrhyw negeseuon testun a anfonir yn cael eu dileu ar ddiwedd y sesiwn. 

Chwilio am allweddair: gyrfaoedd