Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Oherwydd yr amgylchiadau presennol rydym yn darparu gwasanaeth ar-lein

Rydym yn cynnig apwyntiadau gyrfa un i un trwy Skype a dros y ffôn. Os nad oes gennych Skype gallwch ei lawrlwytho i unrhyw ddyfais am ddim yma

Pan fyddwch chi'n archebu'ch apwyntiad gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu'ch rhif ffôn neu'ch rhif adnabod Skype - byddwn wedyn yn anfon cais i gysylltu â chi.  Byddai hefyd yn ddefnyddiol iawn cael syniad o'ch ymholiad gyrfa i'n helpu i baratoi. Os yn bosibl, ceisiwch drefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd sy'n arbenigo yn ardal eich cyfadran - gwyliwch am hyn wrth archebu.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein gwasanaeth ‘Gofyn Cwestiwn’. Mae'r gwasanaeth arweiniad hwn yn eich galluogi i gael gafael ar gymorth gyrfaoedd ar-lein, ac mae'n cynnwys yr opsiwn o anfon eich CV, llythyr eglurhaol neu gais i'w wirio. 

Mae'r gwasanaethau hyn ar gael i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru (gan gynnwys colegau partner).


Gofyn Cwestiwn

AZO Welsh

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn cwestiwn neu gwestiynau i ni yn enwedig os nad ydych yn gallu trefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd. 

Gall cwestiynau gynnwys adolygiadau CV, trafodaethau ar astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am swydd, paratoadau canolfannau asesu a chwnsela ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith. 

Apwyntiadau

appointments Welsh

Graddedigion

Graduat ask a question welsh.jpg


Fel myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru, gallwch barhau i drefnu apwyntiadau yn ogystal gofyn cwestiwn.

Mae apwyntiadau ar gael yn bersonol drwy Skype neu dros y ffon.

Pan ofynnwch am drefnu apwyntiad gyrfaoedd trwy Cwestiynau Graddedigion, cynhwyswch y canlynol:

  • pa fath o apwyntiad - Skype neu ffôn a cofiwch cynnwys eich ID Skype / rhif ffôn
  • beth yw pwrpas yr apwyntiad - er enghraifft, opsiynau gyrfa, gwiriad CV neu gyfweliad ffug
  • unrhyw wybodaeth arall rydych chi'n meddwl sy'n berthnasol ar gyfer trefnu apwyntiad gyrfa, er enghraifft - os ydych chi ar gael ar ddiwrnodau penodol yn unig

Os hoffech chi lanlwytho'ch CV neu ddogfen sy'n ymwneud â chais am swydd neu am gyfweliad ffug cyn yr apwyntiad, gwnewch hyn trwy Cwestiynau Graddedigion.

Canslo eich apwyntiad

Rhowch wybod i ni trwy Cwestiynau Graddedigion.

Apwyntiad Skype neu dros y ffon - Cyngor ar Yrfaoedd (30 munud)

Cyfle i siarad gyda chynghorydd gyrfaoedd ar sail un-i-un. 

Gall apwyntiadau cyngor ar yrfaoedd fod yn fan cychwyn da i siarad am amrywiaeth o faterion gyrfa, gan gynnwys trafodaethau ar opsiynau gyrfa, astudiaethau ôl-raddedig, strategaethau a thechnegau chwilio am waith, paratoi canolfannau asesu ac adolygiadau CV.  Mae hefyd yn ddelfrydol os oes angen cyngor arnoch ar baratoi CV, llythyr neu gais. 

Ar gael:  Skype a dros y ffon

Chwilio allweddair: Apwyntiad Skype a dros y ffon 

Apwyntiad Skype - Adolygu CV/ Proffil LinkedIn

Adolygwch eich CV neu Proffil LinkedIn a derbyn adborth adeiladol i'ch helpu chi i greu mwy o effaith a chynnwys perthnasol.

Ar gael:  Skype a dros y ffon

Chwilio allweddair: Apwyntiad Skype a dros y ffon 

Paratoi ar gyfer eich Apwyntiad:

  • Wrth archebu eich apwyntiad, cofiwch gynnwys eich id Skype neu rhif ffon.
  • Wrth archebu eich apwyntiad, ychwanegwch unrhyw nodiadau hoffwch ei drafod - bydd hyn yn helpu'r Cynghorydd i baratoi.
  • Os oes gennych ddogfen i'w gwirio - CV / Cais / Proffil LinkedIn - anfonwch y wybodaeth berthnasol cyn yr apwyntiad. Gellir gwneud hyn trwy Gofyn Cwestiwn (uchod) ar ôl i chi drefnu eich apwyntiad.
  • Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi logio ymlaen i Skype o leiaf 10 munud cyn amser eich apwyntiad. Bydd y Cynghorydd wedyn yn eich gwahodd i sgwrs ar Skype yn ystod yr amser apwyntiad a drefnwyd. 

Drwy ddewis y math hwn o apwyntiad rydych yn cytuno i'r canlynol:

  • Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cadw'r hawl i derfynu'r sesiwn os yw'n teimlo bod angen gwneud hynny. 
  • Rydych yn deall na fydd y sesiwn yn digwydd os nad ydych wedi logio i mewn i Skype neu os nad ydych yn derbyn y gwahoddiad i'r cyfarfod ar yr adeg briodol. 
  • Mae'r gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn gwarantu na fyddant yn gwneud recordiad fideo na sain o unrhyw sesiynau Skype ac y bydd unrhyw negeseuon testun a anfonir yn cael eu dileu ar ddiwedd y sesiwn.