Tra ar brofiad gwaith

Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich profiad gwaith mae yna lawer o bethau i'w hystyried er mwyn gwneud y gorau o'ch profiad.  Mae'n bwysig cynllunio eich gweithgareddau gyda'ch sefydliad cynnal. 

Cael profiad cynhyrchiol  

Dyma rywfaint o gyngor ac arweiniad i feddwl amdanynt cyn ac yn ystod eich profiad gwaith a all gefnogi eich cynllunio gyrfa yn y dyfodol: 

 • Datblygu Sgiliau - canolbwyntio ar eich sgiliau cyn mynd ar brofiad gwaith. Gwybod eich cryfderau a'ch gwendidau a chwilio am gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau gwannach.
 • roeso heriau  - i gael y gorau o'ch profiad gwaith, dangoswch awydd i gymryd cyfrifoldeb ychwanegol, fel prosiect newydd.
 • Creu Cysylltiadau - manteisiwch ar eich gweithle newydd a rhwydweithio gyda'ch cydweithwyr i greu cysylltiadau ar gyfer y dyfodol. 
 • Cynyddu eich gwybodaeth - arsylwi ac adlewyrchu arfer gorau mewn cydweithwyr. Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau.  Mae'n well gan sefydliadau'r dull hwn, mae'n dangos bod gennych ddiddordeb ac na wnewch chi gymaint o gamgymeriadau.  Edrychwch a allwch chi fod yn rhan o unrhyw gyfleoedd hyfforddiant tra byddwch ar brofiad gwaith. 
 • Dewis gyrfa - cymerwch amser i fyfyrio a gwerthuso eich profiadau. A wnaethoch chi fwynhau eich profiad gwaith? Fyddech chi'n gwneud hyn yn y tymor hirach? 

 • Rhowch y rhifau cyswllt priodol yn eich ffôn. 
 • Croesawch y polisïau a'r gwaith papur y maent yn eu rhoi i chi - bydd hyn yn rhoi'r hyn sydd ei angen arnoch i ddeall y sefydliad yr ydych yn gweithio ag ef.
 • Peidiwch â defnyddio'ch ffôn ar wahân i pan fyddwch chi ar ginio a / neu egwyl. 
 • Cadwch at bolisi rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol y sefydliad. 
 • Gwiriwch  y cod gwisg a gwisgo'n briodol. 
 • Cadwch at eich oriau gwaith cytunedig - amser dechrau, egwyliau, amser gorffen. 
 • Cyfarchwch eich cydweithwyr a chwsmeriaid yn ffurfiol. 
 • Mae iaith y corff yn bwysig, gwnewch gyswllt llygad â chydweithwyr i ddangos eich bod yn ymgysylltu yn y pwnc a bod gennych ddiddordeb yn yr hyn mae pobl yn ei ddweud.  
 • Derbyniwch y gall bod ar brofiad gwaith fod yn flinedig.  Mae'n cymryd egni i fod mewn gweithle newydd ac efallai na fyddwch wedi gweithio diwrnod llawn mewn gweithle o'r blaen. Os felly, edrychwch ar ôl eich hun ac ystyriwch gadw rhai o'ch nosweithiau cyntaf yn rhydd i ddadflino. 
 • Ymddiried ynddo’ch eich hun - os nad yw rhywbeth yn teimlo'n iawn, dywedwch wrth y person cywir rydych yn adrodd iddo/iddi - boed hynny'n rheolwr llinell os nad ydych chi'n teimlo y gallwch siarad â rheolwr llinell, cysylltwch â Gyrfaoedd PDC. 
 • Cofiwch eich bod yn cynrychioli PDC.

Sicrhewch eich bod yn derbyn eich cyfnod ymsefydlu iechyd a diogelwch ac yn ymgyfarwyddo â pholisïau a gweithdrefnau'r cwmnïau o fewn diwrnod cyntaf eich profiad gwaith. 

A wnesh chi adolygu canllawiau Iechyd a Diogelwch myfyrwyr PDC.

Gwisgwch ar gyfer llwyddiant ar gyfer eich cyfweliadau / profiad Gwaith. 

Nid yw bob amser yn hawdd gwybod beth i'w wisgo ar gyfer cyfweliad, neu ar gyfer eich profiad gwaith, ac mae'n dibynnu ar y math o ddiwydiant yr ydych am gael mynediad iddo, ond isod ceir rhai canllawiau defnyddiol. Os cewch gyfle, gofynnwch yn y cyfweliad neu e-bostiwch y cyswllt ymlaen llaw yn y sefydliad. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau wedi'u plesio eich bod wedi ystyried hyn ac wedi gofyn y cwestiwn. 

https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/what-wear-job-interview-fashion-dress-impress

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-techniques/273667-dress-for-success-at-your-graduate-job-interviews

https://ccskills.org.uk/careers/advice/article/how-to-dress-for-an-interview

Os oes angen i chi brynu dillad newydd ar gyfer cyfweliad neu'ch profiad gwaith, gallech ystyried ymweld â siopau sy'n cynnig disgownt: 

 • Gostyngiadau NUS
 • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd fforddio prynu siwt, er enghraifft, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am gyllid drwye Gwasanaethau Cyllid Myrfyrwyr.
 • Gall y Cronfa Galedi gynnig cymorth i fyfyrwyr yn y DU sy'n profi anawsterau ariannol. Fel arfer, nid yw myfyrwyr UE a Rhyngwladol yn gymwys i wneud cais a dylent wneud apwyntiad gyda chynghorydd.  Mae'n bwysig cydnabod bod y Gronfa wedi'i sefydlu i weithredu fel rhwyd ​​ddiogelwch ac i beidio â chyllido dewisiadau ffordd o fyw drud.  Os oes gennych dreuliau fel taliadau ffôn symudol, gwyliau, aelodaeth campfa, Sky digidol, neu gostau car nad ydynt yn hanfodol, bydd disgwyl i chi allu talu am y rhain eich hun. Fel myfyriwr, mae'n hanfodol eich bod yn byw o fewn eich modd ac yn cymryd camau i gynyddu eich incwm a lleihau eich gwariant. Sylwer nad yw dyfarniad o'r Gronfa yn hawl awtomatig.  Gall y Gronfa Galedi gael ei hadolygu ac felly nid oes sicrwydd y bydd ar gael bob blwyddyn academaidd nac yn ystod blwyddyn academaidd gyfan.
 • Cronfa Profiad Myrfyriwr Alumni

Mae myfyrwyr ar flwyddyn lleoliad yn destun ffioedd dysgu is. Mae'r ffi hon yn cwmpasu'r cymorth y byddwch yn ei dderbyn cyn, yn ystod ac ar ôl eich lleoliad, yr asesiad o'ch lleoliad a'ch mynediad parhaus i wasanaethau cymorth prifysgol. 

Am gyngor ariannol pellach siaradwch â Gwasanaethau Cyllid Myrfyrwyr.