Cwestiynau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr PDC yn cael cyfle i wneud lleoliad tymor byr, haf neu rhyngosod. Mae rhai lleoliadau yn orfodol fel rhan o'r cwrs ac efallai y bydd eraill yn ddewisol.  Cysylltwch â'r tîm lleoliad gwaith am gymorth– [email protected]

Gallwch, ond ar gyfer rhai myrfyrwyr rhyngwladol bydd angen bodloni amodau fisa.  Rydym yn argymell cyn i chi ddechrau gwneud cais eich bod yn siarad â’r tîm Mewnfudo a Chyngor i Fyrfyrwyr Rhyngwladol fel eich bod yn gwybod yn iawn beth sydd angen i chi ei wneud, gan fod rhai gofynion fisa.

Oes, ar gyfer lleoliadau gorfodol fel rhan o'r cwrs mae'r dyddiadau'n amrywio, ond cysylltwch â phartner lleoliad gwaith eich cyfadran neu arweinydd cwrs am fwy o fanylion.  Ar gyfer lleoliadau rhyngosod a haf mae recriwtwyr cenedlaethol fel arfer yn hysbysebu yn nhymor yr hydref, er bod recriwtwyr lleol yn fwy hyblyg.

Yn gyntaf llongyfarchiadau! Nawr bydd angen i chi gyflwyno ffurflen manylion lleoliad i'ch partner lleoliad cyfadran a fydd wedyn yn cefnogi rheolaeth y lleoliad.  

Oes, bydd angen i chi gofrestru yn y brifysgol o hyd.  Gan fod blwyddyn lleoliad yn rhan o'ch cwrs academaidd, byddwch yn parhau i gael eich cefnogi gan y Brifysgol a bydd angen i chi dalu ffi ddysgu ar gyfer y flwyddyn leoli.  Fodd bynnag, mae'r ffi yn llawer is ac ni fydd yn fwy nag 20% ​​o ffi hyfforddi flynyddol safonol y Brifysgol.  Mae cofrestru parhaus fel myfyriwr yn caniatáu mynediad i'r canlynol: 

• eich benthyciad myfyrwyr a'ch cymorth ariannol (gan gynnwys grant cynhaliaeth) gan y Gwasanaeth Arian Myrfyrwyr

• cefnogaeth academaidd  

• ymweliadau lleoliadau a chymorth 

• cyfleusterau llyfrgell gan gynnwys yr holl gronfeydd data ac adnoddau ar-lein

• adnoddau gyrfaoedd ar-lein 

• cefnogaeth bersonol 

• cyngor ac arweiniad gyrfaoedd 

• cyngor ariannol a chefnogaeth gan y tîm cyllid myfyrwyr

• cymorth mewnfudo a fisa (os yw'n berthnasol)

• cymorth anabledd (os yw'n berthnasol) 

• Cyfleusterau chwaraeon a cherddoriaeth y Brifysgol, gan gynnwys aelodaeth barhaus o unrhyw glybiau a chymdeithasau. 

Telir y mwyafrif o leoliadau rhyngosod a byddant yn denu cyflog o rhwng £15,000 a £18,000 y flwyddyn. Gall y swm y gallech ei ennill amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y diwydiant a'r lleoliad. 

Dylai'r cyflogwr eich trin fel gweithiwr rheolaidd. Dylent benodi goruchwyliwr a dylent gyflwyno cyfnod ymsefydlu cychwynnol, yn ogystal â hyfforddiant a monitro cynnydd.

Gweler ein hadran chwilio am swydd i gael gwybodaeth am ystod o gyfleoedd profiad gwaith, gan gynnwys lleoliadau haf a rhyngosod,  swyddi rhan-amser a gwirfoddoli sy’n opsiwn ardderchog ar gyfer sicrhau profiad gwaith di-dâl o ansawdd

Mae lleoliadau profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli yn cael eu hysbysebu ar CareersConnect.  Gallech hefyd ddefnyddio llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol fel LinkedIn, Facebook a Trydar i archwilio a dod o hyd i swyddi gwag.

Cyn y gallwch gael eich dewis ar gyfer rhai swyddi neu leoliadau gwaith, efallai y gofynnir i chi wneud gwiriad GDG.  Mae hyn yn fwyaf cyffredin lle gallai cysylltiad â phlant neu oedolion agored i niwed fod yn gysylltiedig neu efallai y bydd gofyn i chi ddelio â gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif.  Mae gwiriad GDG yn edrych ar eich cefndir ar gyfer collfarnau troseddol, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion terfynol sydd wedi darfod a heb ddarfod.  Efallai y gofynnir i chi wneud gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn i chi ddechrau lleoliad neu swydd wirfoddolwr yn dibynnu ar natur y gwaith.  Mae manylion llawn am wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cynnwys gwasanaeth ‘Llinell Gymorth’ ar wefan y Llywodraeth: https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-checks-guidance

Os ydych chi'n ymgymryd â neu wedi dewis ymgymryd â modiwl gradd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith neu waith gwirfoddol, bydd angen i chi siarad â'ch darparwr lleoliad / gwirfoddolwr i ofyn a ydynt yn disgwyl i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun neu os byddant yn trefnu i chi.  Bydd rhai sefydliadau, yn enwedig elusennau, yn cydlynu ac yn talu am eich gwiriad GDG eu hunain.  Byddant yn rhoi manylion llawn i chi am y broses unwaith y byddwch wedi ymrwymo i wneud y cyfnod o waith gwirfoddol gyda nhw.  Fodd bynnag, os bydd angen i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun, mae cyngor a chefnogaeth ar gael trwy Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws, gallwch weld eu canllawiau ar wiriadau GDG drwy'r sianel UniLife.  Maent hefyd yn darparu'r canllawiau canlynol ar sut i wneud cais am wiriad GDG yma.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am eich gwiriad GDG, argymhellir eich bod yn siarad â thiwtor eich modiwl yn gyntaf. 


Os ydych chi'n ymgymryd â phrofiad gwaith gorfodol fel rhan o'ch gradd, bydd ein hadran Derbyniadau eisoes wedi eich hysbysu o'r angen am wiriad GDG cyn cofrestru ar eich cwrs.  Fodd bynnag, os oes angen i chi drefnu hyn o hyd, dylech siarad â Thiwtor eich Cwrs ac edrych ar fanylion sut i wneud cais yma.  Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y costau sy'n gysylltiedig â chael gwiriad GDG. 

Bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr lleoliad / gwirfoddolwr i ofyn a ydynt yn disgwyl i chi drefnu eich gwiriad GDG eich hun neu a fyddant yn ei drefnu ar eich rhan.  Bydd rhai sefydliadau, yn enwedig elusennau, yn cydlynu ac yn talu am eich gwiriad GDG eu hunain.  Byddant yn rhoi manylion llawn i chi am y broses unwaith y byddwch wedi ymrwymo i wneud y cyfnod o waith gwirfoddol gyda nhw.  Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i chi drefnu'r gwiriad GDG eich hun, yn yr achos hwn mae cyngor a chymorth ar gael trwy Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws. Mae cyngor pellach ar gael hefyd ar wefan y Llywodraeth sy'n cynnwys gwasanaeth Llinell Gymorth: www.gov.uk/disclosure-barring-service-check/overview.

Oni bai bod eich darparwr lleoliad / gwaith gwirfoddol wedi cytuno i dalu am eich gwiriad GDG bydd angen i chi dalu am yr holl ffioedd cysylltiedig nad oes modd eu dychwelyd (tua £58.00 yw'r gost).  Os ydych chi'n credu na allwch dalu costau eich gwiriad GDG oherwydd anawsterau ariannol, cysylltwch â Gwasaneth Arian Myrfyrwyr y brifysgol am gyngor ac arweiniad.

Mae gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cymryd 6 wythnos ar gyfartaledd i'w prosesu (gyda rhai yn cymryd hyd at 12 wythnos) felly cofiwch gofio hyn wrth ystyried lleoliadau gwaith neu waith gwirfoddol, yn enwedig lle mae angen i chi gwblhau'r profiad erbyn dyddiad penodol (h.y. fel rhan o fodiwl). 

Mae yna broses wahanol i bob myfyriwr Rhyngwladol / UE neu ymgeisydd cartref nad ydynt wedi byw yn llawn yn y DU o fewn y 5 mlynedd diwethaf.  Bydd angen i chi gysylltu â Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar eich campws a byddant yn eich cynghori ar sut i gael “Tystysgrif Ymddygiad Da”.